Teithio, Twristiaeth a Hamdden

Fframwaith Prentisiaethau yn Arferion Harddwch Uwch

Rhif y Fframwaith: FR03964   Rhifyn: 1   Dyddiad: 31/03/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y galwedigaethau Teithio, Twristiaeth A Hamdden.  Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Uwch Ymarferydd Harddwch, Uwch Therapyddion, Gweithwyr Proffesiynol Therapi Esthetaidd.

DEILLIANNAU GORFODOL

Bydd y corff dyfarnu priodol yn gwirio sut yr asesir cyflawni'r cymwysterau hyn. Rhaid i unigolion gwblhau:

  • Naill ai gymhwyster cymhwysedd a gwybodaeth neu gymhwyster sy'n cyfuno'r ddwy elfen o un o'r llwybrau canlynol 
  • Sgiliau Hanfodol a'r Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth a nodir isod 

Llwybrau ar gyfer y Fframwaith hwn ar lefel 4:

Llwybr 1: Uwch Ymarferydd

Sgiliau Hanfodol Cymru:

Lefel Cymhwyso Rhif 2,  Lefel Gyfathrebu 2,   Lefel TGCh 2


Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Mae'r wybodaeth a'r broses sefydlu sylfaenol sy'n ymwneud â Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth yn y gweithle yn ofynnol. 

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales