SEE (Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr)

Mae'r fenter SEE yn gyfle cyffrous i fusnesau ledled Gogledd Cymru ddatblygu sgiliau eu staff a chreu gweithlu sydd a chymwysterau uchel a fydd mewn sefyllfa well i sichrau llwyddiant masnachol yn y dyfodol.

Mae £16.2 miliwn wedi'i glustnodi i ariannu'r prosiect, a'n nod ni yw hyfforddi 7,000 o weithwyr drwy roi cymorthdaliadau da.

Dyma'r manteision i fusnesau

Sefydlwyd y fenter SEE i roi hwb mawr i'r economi lleol. Mae'r rhaglen yn targedu sectorau allweddol, yn cynnwys:

 • Y sector Bwyd
 • Yr Economi Digidol (Rhoi cymorth i fusnesau i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad a fydd yn gwella eu galluoedd TGCh)
 • Gwyddorau Bywyd ac Iechyd
 • Twristiaeth, Adloniant a Hamdden
 • Y Sector Gofal
 • Adeiladu
 • Ynni a'r Sector Carbon Isel

Yn ogystal, gall y busnesau hynny nad ydynt yn gweithredu yn unrhyw un o'r sectorau hyn wneud cais am gyllid hefyd, ar yr amod bod modd sichrau'r tim SEE y bydd y cymorth y maent yn ei roi yn cael effaith bositif ar y busnes.

Bydd y fenter SEE o fudd i bawb perthnasol. Bydd cyfle i'ch gweithwyr ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol a fydd yn gwella eu rhagolygon gyrfaol a'u potensial i ennill arian yn y tymor hir. Ar yr un pryd, byddwch chi fel cyflogwr yn elwa o gael tim mwy effeithiol sy'n meddu ar well sgiliau i ddarparu gwell canlyniadau i chi; tim sydd wedi ei adfywio a'i ysbrydoli gan yr heriau a'r gwobrau y mae hyfforddiant yn eu cynnig.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Gellir rhannu cymorth i'ch busnes yn 3 cham amlwg:

 1. Yn gyntaf, mae lefel uchel o gymorth ariannol ar gael, felly gallwch fwynhau manteision cael hyfforddiant gyda chymhorthdal i'ch gweithlu.
 2. Yn ail, by'r tim SEE yn eich helpu i wneud asesiad o'ch staff, a chanfod y bylchau yn sgiliau eich tim, a'r cyfleoedd i'w hyfforddi.
 3. Ac yn drydydd, unwaith y cytunir ar gynllun hyfforddi, ein darparwyr hyffordiant cymeradwy'n rheoli'r cyrsiau ar eich rhan. Bydd yr holl gyrsiau'n benodol berthnasol i anghenion eich busnes ac yn cael eu dewis i sichrau'r gorau gan eich tim.

Dyma eich ymrwymiad chi

Rydym yn ddifrifol iawn ynglyn a dymuno helpu busnesau yng ngogledd Cymru i dyfu a ffynnu, ac rydym yn disgwyl lefel o ymrwymiad yn gyfnewid am hynny. Bydd y rhan fwyaf o'r rhaglenni hyfforddiant a gynigir i'ch staff yn gymwysterau NVQ (er bod Dyfarniadau a Thystysgrifau eraill ar gael). Mae'r rhain yn gymwysterau uchel eu parch, a bydd ar eich staff angen eich cefnogaeth a'ch parodrwydd i ganiatau amser o'r gwaith iddynt i hyfforddi.

Er bod cymorthdaliadau da ar gyfer yr hyfforddiant, bydd gofyn hefyd i chi dalu canran o gost y cwrs - yn dibynnu ar faint eich cwmni:

 • mae busnesau bach a microfusnesau'n talu 20% o gostau'r hyfforddiant yn y flwyddyn gyntaf, a 30% yn yr ail flwyddyn
 • mae busnesau canolig yn talu 40% o gostau'r hyffordiant
 • mae sefydliadau mawr yn talu 50% o gostau'r hyfforddiant

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Os yw eich busnes yn gweithredu yng ngogledd Cymru (Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd, Ynys Mon), yna mae eich gweithwyr i gyd yn gymwys i gael cymorth SEE.

 

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Mae SEE yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Gogledd Cymru
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Coleg Cambria