Redrow Homes

Redrow Homes

Prentisiaethau’n pontio’r bylchau sgiliau i adeiladwr tai cenedlaethol.

Mae Redrow Homes, sydd â’i bencadlys yn Sir y Fflint, wedi cynnig prentisiaethau ers ei sefydlu ym 1974. Lansiwyd ei raglen brentisiaeth gyfredol yn 2009, ac mae’n cynnig amrywiaeth o gynlluniau prentisiaeth mewn crefftau medrus, masnach, dylunio, gwaith masnachol a gwaith swyddfa yn ei wahanol ddatblygiadau, yn y brif swyddfa a’i bencadlys rhanbarthol yng Nghymru a Lloegr.


Dywedodd Clare Hindley, rheolwr y rhaglen newydd-ddyfodiaid yn Redrow Homes: "Mae prentisiaethau wedi bod yn bwysig i’r sector adeiladu erioed ac mae ein rhaglen yn rhan hanfodol o’n trefniadau gweithredol. 
“Mae ein prentisiaid mewn crefftau medrus yn cael eu rhoi yng ngofal isgontractwyr dibynadwy y gwyddom eu bod yn darparu hyfforddiant rhagorol, tra bod ein prentisiaid gweinyddol yn cael cyfle i symud i adran benodol megis gwerthiant ac yn symud ymlaen i ddilyn hyfforddiant a chymwysterau ychwanegol ar ôl iddynt gwblhau eu prentisiaeth."

Gan fod disgwyl i’r sector adeiladu yng Nghymru dyfu 6% bob blwyddyn tan 2019 – dwywaith cyfradd twf sector y DU (1) – mae bylchau sgiliau yn bygwth gallu’r diwydiant i ateb y galw.


Meddai Clare: "Mae bylchau sgiliau yn broblem wirioneddol i ddiwydiant adeiladu Cymru ar hyn o bryd. Rydym yn gweld bod cyflogi prentisiaid yn gam mawr tuag at ddatrys y broblem. Yn ogystal â llenwi bylchau a chynnig doniau newydd i ni, maen nhw’n ein galluogi i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf i’n safonau uchel ni."

"Lansiwyd ein rhaglen prentisiaeth fasnachol mewn ymateb i brinder syrfewyr meintiau. Y dewis oedd gennym oedd cyflogi rhywun â gradd berthnasol ond fawr ddim profiad, neu rywun profiadol a allai fod wedi’i hyfforddi i weithio mewn ffordd wahanol i Redrow. Gallai hyn fod wedi bod yn broblem go iawn i ni, gydag amser ac arian yn cael ei wario ar recriwtio a hyfforddi. Yn hytrach na hynny rydym yn hyfforddi ein syrfewyr meintiau ein hunain yn fewnol erbyn hyn."


Ers 2013, mae 39 o brentisiaid o Gymru wedi symud ymlaen i swyddi amser llawn gyda Redrow, neu wedi aros gyda’u hisgontractwyr fel crefftwyr medrus. Mae pump ohonynt wedi symud ymlaen i reoli safleoedd a chyflawni cymwysterau pellach, gydag un ar fin dechrau gradd lawn mewn adeiladu tai gyda nawdd gan Redrow. Mae’r cwmni’n awyddus i gysylltu recriwtio prentisiaid â chynllunio olyniaeth, yn ddelfrydol drwy recriwtio’n unig pan fo swydd ar gael i symud ymlaen iddi wrth gwblhau’r brentisiaeth.


Parhaodd Clare: "Rydym yn gweld ein rhaglen brentisiaethau'n gweithio tuag at wella sgiliau’r diwydiant adeiladu yng Nghymru yn gyffredinol. Gwyddom y gall ein prentisiaid fynd ymlaen i weithio i gwmnïau eraill, ond mae gwybod eu bod nhw’n gweithio i safon uchel lle bynnag y maen nhw’n mynd yn rhywbeth sy’n rhoi boddhad i ni. Mae adeiladu yn ddiwydiant cylchol iawn felly mae’n bosib bob amser y gallen nhw weithio i Redrow eto yn y dyfodol."


Mae Nathan Airey o Gaerdydd, sy’n 24 oed, yn ei ail flwyddyn yn gweithio tuag at brentisiaeth Lefel 2 mewn teilio gyda Redrow trwy un o’i gontractwyr, V&C (SW). Dywedodd: "Roeddwn i eisiau gwneud prentisiaeth pan adewais i’r ysgol yn 16 oed, ond wnes i ddim llwyddo i ddod o hyd i un. Fe wnes i sawl swydd wahanol ond dim byd yr oeddwn i’n ei fwynhau neu’n gallu gweld fy hun yn ei wneud yn y tymor hir. Fe wnes i gais am gynllun prentisiaeth Redrow gan feddwl, pam lai, ac roeddwn i’n falch tu hwnt pan ges i gynnig cyfweliad."


"Yn ystod y broses gyfweld, gofynnodd Redrow pa grefftau oeddwn i fwyaf awyddus i’w dysgu. Mae fy nhad-yng-nghyfraith yn deiliwr ac roedd y syniad o wneud y gwaith hwnnw, felly fe wnaethon nhw drefnu lleoliad i mi gyda V&C. Does dim dwywaith mai’r brentisiaeth oedd y cam gorau i mi. Rwy’n mwynhau’r gymysgedd o waith ymarferol yn cael mynd yn ôl i’r coleg un diwrnod yr wythnos."


Ariennir y Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.


Meddai Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: "Mae Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau’n ddathliad pwysig o’r cyfleoedd gwych mae prentisiaethau’n eu cynnig i fusnesau yn ogystal ag unigolion ledled Cymru. Trwy brentisiaethau, mae cwmnïau’n helpu i gadw sgiliau a diwydiannau hanfodol yn fyw a sbarduno twf economaidd yng Nghymru."


"Un enghraifft yn unig yw Redrow Homes o gwmni sy’n elwa ar y cyfle i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf yn y sgiliau arbenigol sydd eu hangen arno yn ei sefydliad. Mae prentisiaethau’n fuddsoddiad allweddol i gyflogwyr ac maent yn gwneud cyfraniad pwysig at wella sgiliau a meithrin doniau Cymru gyfan."


"I unigolion, gall prentisiaethau fod yn llwybr i yrfa gyffrous yn y dyfodol sy’n rhoi boddhad. Er ein bod yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau bob gwanwyn, mae Rhaglen Brentisiaethau Llywodraeth Cymru ar waith gydol y flwyddyn gan dynnu sylw at y cyfleoedd a’r gefnogaeth sydd ar gael i brentisiaid a’r cyflogwyr sy’n cynnig cyfle iddynt."


I gael gwybod sut y gallai eich busnes elwa o recriwtio prentis, ewch i’r Porth Sgiliau ar gyfer Busnesau yn https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/prentisiaethau neu ffoniwch 03000 6 03000. Rydym ar Facebook hefyd yn www.facebook.com/apprenticeshipscymru  ac ar Twitter @apprenticewales.