Cynnydd ar gyfer Llwyddiant

Mae'r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn helpu busnesau ym meysydd y blynyddoedd cynnar, gofal plant a dysgu trwy chwarae mewn lleoliadau a gynhelir neu leoliadau nas cynhelir ar draws Cymru i fod yn fwy llwyddiannus - drwy sichrau arian fel bod hyfforddiant ar gael i'r staff am ddim!

Mae gofalu am blant yn fwy na swydd, mae'n yrfa hynod o bwysig. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cynnydd ar gyfer Llwyddiant, rhaglen newydd i wella cymwysterau a sgiliau pobl sy'n gweithio mewn lleoliadau'r blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae.

 

Gwerth gweithwyr a gwell cymwysterau i'ch busnes

Mae'r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn darparu cyllid i'ch galluogi i helpu'ch gweithwyr cyflogedig i ennill cymwysterau a sgiliau lefel uwch drwy hyfforddiant seiliedig ar waith. Trwy hyfforddiant ychwanegol gallwch chi wella sgiliau'ch staff, gwella'ch busnes a darparu gwasanaeth o safon uwch mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Ansawdd

Bydd cymwysterau lefel uwch yn helpu'ch staff i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i sichrau bod anghenion plant yn cael eu diwallu'n llawn, a darparu mwy o gyfleoedd addysgol ar gyfer plant yn y dyfodol. Mae staff cymwys iawn yn fwy cynhyrchiol, sy'n golygu y bydd eich busnes yn dod yn gryfach ac yn fwy effeithlon.

Enw da

Mae rhieni eisiau'r gorau ar gyfer eu plant, felly bydd barn pobl am eich busnes yn lledaenu'n gyflym.  Dylech chi sichrau bod y safbwyntiau hyn yn gadarnhaol trwy sichrau bod eich staff yn gwbl gymwys ar gyfer y gwaith y maen nhw'n ei gyflanwi.

Boddhad

Mae astudiaethau'n dangos bod buddsoddi yn eich gweithlu yn dangos eich bod chi'n eu gwerthfawrogi nhw. Mae'n gwella ansawdd a theyrngarwch, a bydd y staff yn aros gyda chi.

Sgiliau Cymraeg 

Mae nifer o fanteision yn gysylltiedig ag annog eich gweithwyr cyflogedig i wella eu sgiliau Cymraeg a derbyn hyfforddiant yn y Gymraeg neu'n ddwyieithiog (y Gymraeg a'r Saesneg). Bydd yn golygu bod y plant o dan eich gofal yn cael mwy o gysylltiad a'r iaith Gymraeg, gan ddenu cwsmeriaid newydd a gwneud cwsmeriaid yn fwy teyrngar o bosibl.

A yw eich busnes yn gymwys?

Mae'n addas i gyflogwyr gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn sector y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae sydd am wella sgiliau'r rhai sydd a chymwysterau is na Lefel 3. 

Er mwyn cael cyllid, rhaid i chi a'ch gweithiwr cyflogedig fodloni'r meini prawf canlynol:

  • rhaid i'ch gweithiwr cyflogedig fod yn 25 oed neu'n hyn adeg gwneud y cais
  • rhaid eich bod chi wedi cofrestru'ch safle blynyddoedd cynnar, gofal plant neu chwarae gydag AGGCC
  • rhaid bod eich gweithiwr yn cael ei gyflogi am o leiaf 16 awrs yr wythnos
  • rhaid bod eich gweithiwr cyflogedig wedi bod yn gweithio yn eich lleoliad am o leiaf 4 wythnos adeg gwneud y cais

(Noder: efallai y bydd meini prawf eraill yn berthnasol hefyd)

 

 

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Mae Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cenedlaethol
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru