Llantwyd, Aberteifi, Sir Benfro

Prosiect Safle Ffocws: Diogelu uned gynhyrchu bîff - Croesawu technoleg i gynyddu llwyddiant wrth gyflawni gofynion targed

Nodau’r prosiect:

  • Bydd y prosiect hwn yn talu sylw at egwyddorion ‘Mesur i Reoli’ i alluogi’r ffermwr i wneud penderfyniadau’n seiliedig ar gynnydd pwysau byw dyddiol (DLWG) y gwartheg ac i ystyried pa ymyriadau sy’n angenrheidiol er mwyn gwella effeithlonrwydd ar yr uned, gan leihau dyddiau hyd lladd.
  • Mae Geraint Evans eisiau gwella effeithlonrwydd pesgi gwartheg ar fferm Penrallt.  Bydd mewnbwn gan filfeddyg a maethegydd y fferm yn nodi lle mae’n bosibl gwneud gwelliannau i iechyd a maeth y fuches.
  • Bydd darparwyr technoleg yn ceisio gwella dulliau casglu a dehongli data er mwyn cynorthwyo gyda monitro’r fuches. 
  • Y nod yn y pen draw i Geraint yw gallu gwneud penderfyniadau ffeithiol ar gyfer y fenter yn seiliedig ar ddealltwriaeth o bwysau a chostau ei wartheg.  Bydd hyn yn ei dro yn ei alluogi i leihau faint o amser sydd ei angen i besgi’r gwartheg, gan gyrraedd gofynion delfrydol y proseswr ar yr un pryd.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Cilwrgi
Fferm Cilwrgi, HMP Prescoed, Brynbuga Prosiect Safle Ffocws
Fferm Carreg Plas
Fferm Carreg Plas, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd Prosiect Safle
Genau Hafod
Genauhafod, Dolfor, Y Drenewydd, Powys Prosiect Safle Ffocws