Andrew Rees

Moor Farm, Castell Gwalchmai, Hwlffordd

 

Prif Amcanion

  • Cynyddu proffidioldeb a hyfywedd y busnes dan amodau presennol y farchnad.
  • Adeiladu busnes sy’n addas ar gyfer y dyfodol, a pharhau i ddatblygu isadeiledd, technoleg ac arloesedd lle bo elw priodol yn cyfiawnhau’r buddsoddiad.
  • Annog trosglwyddo a rhannu gwybodaeth rhwng ffermwyr ar lefel uchel, a gweithredu ar wybodaeth sy’n cael ei ddysgu trwy feincnodi er budd y busnes.
  • Datblygu effeithiolrwydd y system gynhyrchu glaswellt ymhellach, a throi glaswellt yn incwm.
  • Targedau pum mlynedd: cwblhau olyniaeth i’r busnes, £1,000/Ha Elw Fferm Cymharol (cyn dibrisiant, rhent a chyllid ond ar ôl llafur di-dâl), datblygu system effeithiol o ran amser sy’n galluogi cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith i’r perchennog ac i’r staff, a MWYNHAU!

Ffeithiau Fferm Moor Farm

Prosiect Safle Arddangos

 

“Trwy ddod yn Safle Arddangos Cyswllt Ffermio, hoffem allu gwella proffidioldeb y fferm yn yr hir dymor, gan sicrhau bod y busnes yn ymwybodol o ddatblygiadau newydd yn y diwydiant, yn ymateb i amodau’r farchnad, a chwilio am welliannau cyffredinol o ran effeithlonrwydd.’’ 

– Andrew Rees


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Pentre
Hugh Jones Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych
Glanmynys
Carine Kidd a Peredur Owen Glanmynys, LlanymddyfrI Meysydd
Aberbranddu
Irwel Jones Aberbranddu, Cwrt y Cadno, Pumsaint, Llanwrda Prif