25 Ionawr 2023

 

“Nid yw’r buddsoddiad o ran arian parod ac ymrwymiad ar gyfer menter dwristiaeth newydd ar gyfer y gwangalon, ond pan fyddwch chi’n darllen eich adolygiadau disglair a’r archebion yn parhau i ddod, rydych chi’n gwybod y bydd y cyfan yn werth chweil!”

Dyma eiriau Angharad Jones sydd, ynghyd â’i gŵr Gethin, yn ffermio fferm bîff a defaid ucheldir 200 erw, yn edrych dros ardal ysblennydd Bryniau Clwyd ger Rhuthun.

“Rydym bob amser wedi manteisio ar wasanaethau a hyfforddiant Cyswllt Ffermio i gael y wybodaeth ddiweddaraf a gwella perfformiad ein tir a’n da byw.

“Yr hyn nad oeddem wedi sylweddoli oedd y gallem gael mynediad at lefel debyg o arbenigedd a chefnogaeth gan Cyswllt Ffermio pan ddaeth hi’n amser sefydlu busnes twristiaeth arallgyfeirio newydd – arweiniad yr oedd mawr ei angen arnom.”

Ers iddynt brynu eu fferm yn 2001, mae'r cwpl wedi bod yn cynyddu eu buches yn raddol o tua 30 o wartheg sugno bîff a 600 o famogiaid Aberfield a Chymreig. Yn 2019, yn awyddus i ddod o hyd i ffrwd ychwanegol o incwm, dechreuon nhw ystyried sefydlu menter dwristiaeth newydd.

Mynychodd Angharad glinig arallgyfeirio Cyswllt Ffermio yn hydref 2019. Wedi’i gyflwyno ar-lein gan un o arbenigwyr busnes cymeradwy Cyswllt Ffermio, Jeremy Bowen Rees o Landsker Business Solutions, roedd y seminar grŵp dwy awr o hyd yn rhoi cyngor pwysig ar bob agwedd ar sefydlu menter twristiaeth fferm arallgyfeiriedig newydd.

“Mae cymaint i feddwl amdano cyn i chi hyd yn oed adnabod y tir fferm neu’r gofodau rydych chi am eu datblygu, heb sôn am wneud cais am ganiatâd cynllunio.
Gyda'u gwybodaeth newydd, penderfynodd y cwpl gomisiynu cynllun busnes trwy Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio.

“Fe wnaethon ni ddewis Mr Bowen Rees, a diolch i’r hyn roedden ni wedi’i ddysgu yn ei gymhorthfa arallgyfeirio. Roedd ein cynllun busnes yn amhrisiadwy, oherwydd heb hynny, ni fyddem wedi derbyn cyllid ar gyfer y prosiect gan ein banc”

“Fe ymwelodd â’r fferm a rhoddodd lawer o arweiniad gwerthfawr i ni, gan sylwi hefyd ar botensial ein hen gerbyd rheilffordd segur – sydd, diolch i’w gyngor, bellach wedi’i dwtio i fod yn ganolbwynt i ymwelwyr, gyda pheiriant golchi dillad a rhewgell, yn ogystal â mapiau a gwybodaeth am yr ardal leol.”

Tua’r un amser, wedi’i hannog gan ei swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol Elen Williams, ymgymerodd Angharad â hyfforddiant ar gyfer sefydlu gwefan newydd, a chafodd wahoddiad hefyd i ymuno â grŵp ‘twristiaeth’ Agrisgôp sector-benodol, a hwyluswyd gan yr arweinydd Gwen Davies.

“Roedd Gwen yn anhygoel, fe wnaeth hi gael pawb yn y grŵp i siarad yn onest ac yn agored – roedd rhai, fel ni, newydd ddechrau ac yn paratoi i wneud cais am gynllunio – tra bod eraill eisoes ar eu 'taith', ac yn gallu rhannu cyngor ac awgrymiadau gyda'r rhai ohonom oedd heb unrhyw brofiad.”

Cyn gynted ag y cymeradwywyd y cynllunio, gosododd y cwpl archeb ar gyfer tri phod wedi'u cynhyrchu'n lleol, pob un yn addas ar gyfer dau oedolyn, a hefyd archebwyd tri thwb poeth â choed tân, y gwyddent y byddent yn atyniad deniadol i ymwelwyr. Mae'r rhain yn cael eu cynnal gan goed tân y mae Gethin yn dod o hyd iddynt o gwmpas y fferm.

“Mae gan ein hymwelwyr olygfa o Foel Famau ac awyr dywyll hudolus y nos. Mae’r pethau yma yn ychwanegu at yr awyrgylch o aros mewn encil gwledig moethus unrhyw adeg o’r flwyddyn, a thrwy brynu’n ‘lleol’, rydym hefyd yn ticio rhai blychau amgylcheddol pwysig, hefyd.”

Mae Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau a chymorth Cyswllt Ffermio, cliciwch yma.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Agrisgôp yn helpu ffermwyr defaid sy'n ceisio datblygu geneteg diadell
24 Awst 2023 Mae geneteg newydd i helpu i symud datblygiad defaid
Trosi ysgubor enfawr yn Sir Drefaldwyn yn llwyddiant ysgubol diolch i gymorth busnes gan Cyswllt Ffermio
12/07/2023 "Roedd eu gwytnwch yn amlwg iawn a'u dewrder yn talu
Mae cofnodi perfformiad yn cyflymu cynnydd genetig ac allbwn mewn diadell fynydd yng Nghymru, gyda chynnydd yn cael ei wneud ar y pen uchaf yn treiddio trwy'r ddiadell gyfan o anifeiliaid pedigri a masnachol.
25 Mai 2023 Mae Edward Williams a’i rieni, Glyn a Lynne, wedi