PARATOI-DATBLYGU-ADDASU

A ydych chi'n fusnes yng Nghymru sy'n edrych i gryfhau eich gweithlu wrth i newid nesáu?


  • Yn ei chael yn anodd recriwtio'r bobl gywir?
  • Yn meddwl gwella sgiliau'ch gweithlu?

Gall ein rhaglenni cyflogadwyedd a sgiliau gefnogi eich recriwtio a'ch dull o gynllunio'ch gweithlu.

Prentisiaethau

Mae Cymru wedi datblygu rhaglen brentisiaeth hynod lwyddiannus. Efallai mai dyma'r amser i recriwtio eich gweithlu at y dyfodol.

ReAct+

Drwy recriwtio rhywun sydd wedi colli ei swydd neu sydd wedi dod yn ddi-waith am reswm arall, gallwch elwa ar gymorth gan ReAct.

Uwchsgilio @ Waith

Cynlluniwyd y rhaglen hon i wella sgiliau ac i gynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, gan ddarparu cyfleoedd i gyflogwr ennill cymwysterau achrededig i'w weithlu.

Rhaglen Sgiliau Hyblyg

Uwchsgiliwch eich gweithlu yn y meysydd digidol, allforio, peirianneg a gweithgynhyrchu, diwydiant creadigol, a thwristiaeth a lletygarwch


Cymorth Recriwtio
  • Angen help i recriwtio'r bobl gywir?                                                    
  • Angen datrys diffyg sgiliau yn eich gweithle?                           
  • Yn meddwl cryfhau eich gweithlu?                                               
Cynllunio'r Gweithlu

Mae dal eich gafael yn y sgiliau a'r doniau yn eich busnes yn ystyriaeth strategol bwysig yn sgil Brexit.

Darllenwch ein canllawiau a’n cyngor i'ch helpu chi i edrych ar y ffordd rydych yn recriwtio, yn rheoli and yn datblygu staff.

Cefnogaeth i unigolion
  • Yn ddi-waith ac yn chwilio am swydd?
  • Eisiau gwella eich sgiliau?
  • Angen help gyda'ch CV neu gyngor ynghylch cyfweliadau?

Homepage banner

Porth Cyfnod Pontio’r DU

CASGLU GWYBODAETH, BOD YN BAROD


CASGLU GWYBODAETH, BOD YN BAROD

Meysydd Allweddol

Isod mae'r meysydd allweddol lle dylai busnesau ystyried a ydynt yn barod ar gyfer newid