PARATOI-DATBLYGU-ADDASU

 

A ydych chi'n fusnes yng Nghymru sy'n edrych i gryfhau eich gweithlu wrth i newid nesáu?


  • Yn ei chael yn anodd recriwtio'r bobl gywir?
  • Yn meddwl gwella sgiliau'ch gweithlu?

Gall ein rhaglenni cyflogadwyedd a sgiliau gefnogi eich recriwtio a'ch dull o gynllunio'ch gweithlu.

Prentisiaethau
Prentisiaethau

Mae Cymru wedi datblygu rhaglen brentisiaeth hynod lwyddiannus. Efallai mai dyma'r amser i recriwtio eich gweithlu at y dyfodol.

Kickstart
Kickstart

Mae'r cynllun Kickstart yn fenter gan Lywodraeth y DU i helpu ac annog cyflogwyr i recriwtio pobl ifanc 16-24 oed ar Gredyd Cynhwysol. Ar agor i bob cyflogwr ledled y DU. Bydd y cynllun yn ariannu 100 y cant o rôl sydd newydd ei chreu ar yr isafswm cyflog am 25 awr yr wythnos.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

ReAct
ReAct

Drwy recriwtio rhywun sydd wedi cael ei ddiswyddo, gallwch fanteisio ar y Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau (ReAct).

Uwchsgilio @ Waith
Uwchsgilio @ Waith

Cynlluniwyd y rhaglen hon i wella sgiliau ac i gynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, gan ddarparu cyfleoedd i gyflogwr ennill cymwysterau achrededig i'w weithlu.


Cymorth Recriwtio
Cymorth Recriwtio
  • Angen help i recriwtio'r bobl gywir?                                                    
  • Angen datrys diffyg sgiliau yn eich gweithle?                           
  • Yn meddwl cryfhau eich gweithlu?                                               
Cynllunio'r Gweithlu
Cynllunio'r Gweithlu

Mae dal eich gafael yn y sgiliau a'r doniau yn eich busnes yn ystyriaeth strategol bwysig yn sgil Brexit.

Darllenwch ein canllawiau a’n cyngor i'ch helpu chi i edrych ar y ffordd rydych yn recriwtio, yn rheoli and yn datblygu staff.

Gyrfa-Cymru
Cefnogaeth i unigolion
  • Yn ddi-waith ac yn chwilio am swydd?
  • Eisiau gwella eich sgiliau?
  • Angen help gyda'ch CV neu gyngor ynghylch cyfweliadau?

Homepage banner

Porth Cyfnod Pontio’r DU

CASGLU GWYBODAETH, BOD YN BAROD


CASGLU GWYBODAETH, BOD YN BAROD

Meysydd Allweddol

Isod mae'r meysydd allweddol lle dylai busnesau ystyried a ydynt yn barod ar gyfer newid