Tŷ Coch, Llanbadog Fawr, Brynbuga, Sir Fynwy

Prosiect Safle Ffocws: Sut i adnabod, rheoli a chael gwared ar glefydau rhewfryn mewn defaid.

Amcanion y Prosiect: 

Nod y rhan hon o’r prosiect yw canfod faint o famogiaid yn y ddiadell Miwl sydd wedi’u heintio â MV a pha un ai a yw’n bresennol yn y ddiadell Aberfield, ac os felly, beth yw lefel yr haint. Byddai hyn yn cael ei gyflawni fel arfer trwy brofi gwaed yr holl famogiaid (270). Yn dibynnu ar faint o ddefaid wedi’u heintio a nodir, byddai anifeiliaid wedi’u heintio yn cael eu difa’n syth, neu’n cael eu rheoli fel grŵp ar wahân i leihau unrhyw ledaeniad ychwanegol. Byddai ail brawf gwaed o’r holl ddefaid yn y rhan o’r ddiadell sydd wedi’i heintio a sgrinio defaid a gaiff eu difa o’r ddiadell sydd heb ei heintio chwe mis yn ddiweddarach hefyd yn ddymunol.

Nod y prosiect yn y pen draw yw canfod a ellir cael gwared ar MV trwy wahanu grwpiau yn ofalus a phrofi gwaed. Os llwyddir i gael gwared ar MV o’r ddiadell, gellir difa ar sail oedran, cwymp y groth, magu’n wael a chloffni, a byddai iechyd a chynhyrchedd cyffredinol y ddiadell yn gwella. Mae gwir ddifrifoldeb a mynychder clefydau rhewfryn yng Nghymru yn anhysbys i raddau helaeth iawn, felly mae’r prosiect hwn yn cynnig potensial sylweddol o ran trosglwyddo gwybodaeth i gynyddu dealltwriaeth ffermwyr o’r clefydau amrywiol, a sut i’w nodi, eu rheoli a chael gwared arnynt. 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Prosiect Rheoli Parasitiaid
Prosiect aml-safle Nodau ac Amcanion y Prosiect: Rhoi newidiadau
Pensarnau
Pensarnau, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws
Fferm Talerddig
Talerddig, Llanbrynmair, Powys Prosiect safle ffocws: Opsiynau