Castellior, Pentraeth Road, Porthaethwy, Ynys Môn

Prosiect Safle Ffocws: Mesur ôl-troed carbon system pesgi gwartheg bîff tir isel: canfod cyfleoedd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ar y fferm

Amcanion y prosiect:

Nod cyffredinol y prosiect hwn yw mesur ôl-troed carbon net system pesgi gwartheg bîff tir isel. Bydd yn golygu canfod faint o allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir o weithgareddau’r fferm, yn ogystal â faint o garbon a gaiff ei ddal a’i storio er mwyn tynnu nwyon tŷ gwydr o’r atmosffer ar y fferm.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar yr elfen gynhyrchu (y nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir ar y fferm) gan geisio canfod cyfleoedd i liniaru nwyon tŷ gwydr i’r dyfodol. Gallai hon fod yn strategaeth hirdymor i Castellior, oherwydd y bydd yr amserlen ar gyfer gweithredu a mesur y strategaethau lliniaru yn para y tu hwnt i oes y prosiect hwn. Fodd bynnag, nod y prosiect fydd rhagweld effaith defnyddio strategaethau lliniaru penodol ar ôl-troed carbon y fferm i’r dyfodol. Bydd cael amcan o’r lefelau dal a storio carbon hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer y fferm i’r dyfodol.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Cilwrgi
Fferm Cilwrgi, HMP Prescoed, Brynbuga Prosiect Safle Ffocws
Fferm Carreg Plas
Fferm Carreg Plas, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd Prosiect Safle
Genau Hafod
Genauhafod, Dolfor, Y Drenewydd, Powys Prosiect Safle Ffocws