Fferm Longlands, North Row, Redwick, Magwyr

Prosiect Safle Ffocws: Cynllun Rheoli Mastitis

Nodau’r Prosiect:

  • Mae Mastitis yn parhau i fod yn broblem iechyd bwysig ar ffermydd llaeth ac mae’n cael effaith negyddol ar iechyd a chynhyrchiant buchod. Mae angen gweithredu offer newydd a defnyddio dull sy’n cwmpasu’r fferm gyfan i leihau effaith mastitis ar les a chynhyrchiant.
  • Nod y prosiect hwn oedd cyflwyno Cynllun Rheoli Mastitis Cenedlaethol AHDB Llaeth i’r fferm yn ogystal ag adnoddd Patrwm Mastitis newydd yr AHDB. Mae’r Adnodd Patrwm Mastitis yn cynnig dull hollol awtomataidd o asesu’r patrymau heintiadau mastitis amlwg ar y fferm, gan ddefnyddio cyfrif celloedd somatig a chofnodion clinigol mastitis. Mae’n cynhyrchu adroddiad patrwm mastitis sy’n gadael i ffermwyr a milfeddygon asesu a blaenoriaethu meysydd rheoli allweddol ac o bosibl i ganfod problemau sy’n dod i’r amlwg yn y cyfnod sych a/neu’r cyfnod llaetha. Bydd y cynllun rheoli mastitis yn amlygu’r meysydd lle mae mwyaf o risg o fastitis yn y fuches odro ac yn rhoi strategaeth reoli i leihau achosion mastitis clinigol newydd a’r defnydd dilynol o wrthfiotig ar draws y fuches odro.
  • Bydd y prosiect hwn yn helpu i ymdrin â’r materion sy’n ymwneud â mastitis ar y fferm yn ogystal â lleihau’r cyfrif celloedd somatig ar draws y fuches. Yn ychwanegol, bydd y prosiect yn helpu i leihau defnydd y fferm o wrthfiotig trwy ddull wedi ei dargedu yn well.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Llysun
Llysun, Llanerfyl, Y Trallwng Prif Amcanion Datblygu
Tyreglwys
Geraint Thomas Tyreglwys, Gypsy Lane, Llangennech Prif Amcanion
Dudwell
Dudwell, Camrose, Hwlffordd Prosiect Safle Ffocus: Gwerthuso