10 Gorffennaf 2018

 

Mae ffermwr da byw sydd wedi mabwysiadu system bori cylchdro i besgi ŵyn gyda chefnogaeth gan Cyswllt Ffermio wedi llwyddo i besgi 8% yn fwy o ŵyn i fodloni safonau’r farchnad ac wedi ennill 1.5kg o bwysau byw ychwanegol fesul oen.

Mae Rhun Williams, sy’n cadw system dda byw cymysg ar 85 hectar ar Fferm Ochor ger Tregaron gyda’i wraig, Nerys, yn awyddus i wneud gwell defnydd o’i laswellt ar gyfer pesgi ŵyn er mwyn lleihau costau.

Aeth ati i sefydlu system bori cylchdro, ond gan fod y dull hwn yn anghyffredin yn yr ardal, nid oedd ganddo hyder y byddai’r padogau’n gallu cynhyrchu glaswellt o ansawdd digonol i gynnal ei ddiadell.

Camodd Cyswllt Ffermio i’r adwy trwy sefydlu prosiect Safle Ffocws ar y fferm i werthuso manteision ac anfanteision system bori cylchdro i rannu gyda ffermwyr eraill.

Derbyniodd Mr Williams gyngor arbenigol gan yr ymgynghorydd glaswellt, Gareth Davies, a bu’n defnyddio mesurydd plât a’r adnodd rheoli porfa Agrinet i fesur a rheoli’r borfa.

Defnyddiodd Mr Williams y mesurydd plât i fesur glaswellt bob wythnos rhwng Mai a diwedd Tachwedd. Yn ystod y cyfnod, tyfodd y padogau 3t/DM/ha ar gyfartaledd o 24kg/DM/ha/dydd gyda galw o oddeutu 22kg/DM/ha/dydd.

Bu’r ŵyn, cyfanswm o 620 ohonynt i gyd, yn pori ar gylchdro ac roedd 500 ohonynt wedi’u pesgi ar ddiwedd Tachwedd, a chafodd y gweddill naill ai eu cadw dan do neu eu bwydo gan ddefnyddio bwyd amgen.

Yn y gorffennol, roedd y teulu Williams yn gwerthu 74% i gwrdd â manyleb ddymunol y farchnad, ond mae pori cylchdro wedi cynyddu’r ffigwr hwnnw i 82%.

Un rheswm am hyn yw eu bod yn fwy gofalus wrth ddewis ŵyn gan fod ganddynt well dealltwriaeth o faint o laswellt fyddai’r padogau’n ei gynhyrchu at y dyfodol.

Dywedodd Mr Williams bod cael arbenigwr wrth law wedi rhoi hyder iddo ei fod yn gwneud y penderfyniadau iawn o ran pori.

Ac mae mabwysiadu’r system wedi cynyddu incwm o werthiannau ŵyn ac wedi ehangu’r cyfnod incwm, gan wella llif arian blynyddol.

Dywedodd Mr Williams ei fod wedi bod yn defnyddio rhagolygon y tywydd ac adeg y flwyddyn er mwyn cael syniad o gynhyrchiant glaswellt yn y gorffennol ond mae bellach wedi newid ei agwedd.

“Mae’r ffaith ein bod yn mesur glaswellt yn rhoi hyder i mi wybod y bydd y glaswellt yn aildyfu,” meddai.

“Os byddwn ni’n pwyso’r ŵyn ac yn meddwl efallai bod angen cilogram neu ddau ychwanegol arnynt, mae’r ffaith ein bod yn gwybod y bydd y glaswellt yn aildyfu o fewn un cylchdro neu ddau’n ein galluogi i droi’r ŵyn allan am bythefnos ychwanegol.”

Dywedodd Menna Williams, Swyddog Technegol Cig Coch Cyswllt Ffermio, a fu’n goruchwylio’r prosiect, ei fod wedi bod yn werthfawr i’r teulu Williams yn ogystal â ffermwyr eraill yn yr ardal.

Cynhaliwyd diwrnod agored ar fferm Ochor i rannu’r canlyniadau a’r wybodaeth dechnegol.

“Mae’r prosiect yma wedi dangos bod pori cylchdro yn arwain at gynhyrchu a defnyddio mwy o borthiant fesul hectar o’i gymharu â system stocio sefydlog,” meddai.

“Mae Rhun wedi gweld gwerth pori cylchdro, ac mae’n paratoi i wneud yr un peth eto eleni.”

Cafodd y prosiect ei gydlynu gan Cyswllt Ffermio a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies yn clywed sut mae cynllun 'Dechrau Ffermio' Cyswllt Ffermio yn diogelu ffyniant ffermydd teuluol yng Nghymru ar gyfer y dyfodol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.
18 Gorffennaf 2024 “Mae paru tirfeddianwyr sydd am neu angen camu
Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi Dosbarth Academi Amaeth 2024
15 Gorffennaf 2024 Mae enwau'r rhai a ddewiswyd i gymryd rhan yn
‘Cyllid Arbrofi’ Cyswllt Ffermio yn ceisio dod o hyd i reolaeth fiolegol effeithiol yn erbyn gelyn tyfwyr mefus
11 Gorffennaf 2024 Mae tyfwr ffrwythau meddal o Gymru a gollodd