3 Mawrth 2020

 

Ysgrifennwyd gan Rhys Davies, Swyddog Technegol Llaeth Cyswllt Ffermio.

 

Er gwaetha’r isadeiledd da er mwyn galluogi anifeiliaid i bori’n gynnar, mae’r tywydd gwlyb, ansefydlog diweddar wedi ei gwneud hi’n anodd iawn gwneud penderfyniadau ynglŷn â throi anifeiliaid allan yn gynnar ar fferm Erw Fawr. Mae anifeiliaid llai cynhyrchiol wedi cael eu troi allan am ychydig oriau yn ystod dyddiau sych, heulog a sefydlog yng nghanol mis Chwefror, ond mae cyfnod hir o bori wedi bod yn amhosibl.

Cwblhawyd taith gerdded ar draws y borfa ar 18 Chwefror i fesur gorchudd cychwynnol y fferm, gan gwblhau cynllun ar gyfer cylchdro’r gwanwyn, gyda’r bwriad o droi’r anifeiliaid allan ar 1 Mawrth. Bydd hyn yn sicrhau bod bron i’r holl badogau wedi cael eu pori cyn y dyddiad cydbwyso, lle mae twf y glaswellt yn bodloni gofynion y fuwch. Os bydd y tywydd gwlyb yn parhau, bydd angen rheoli’r borfa’n ofalus, megis pori am gyfnodau byr, rheoli archwaeth y fuwch a phori padogau sychach yn y lle cyntaf. Heb lwybrau digonol, ni fyddai’n bosibl rheoli’r borfa yn ystod tywydd gwlyb.

Mae’r graff a’r tabl isod yn dangos faint o’r borfa mewn hectarau (ha) y dylid ei phori bob dydd a’r canran i’w bori erbyn diwedd bob wythnos. Trwy ddilyn y cynllun hwn, dylai’r ail gylchdro ddechrau ar 13 Ebrill, gyda hyd y cylchdro’n lleihau o 100 diwrnod i 18 diwrnod.

 

Awgrymiadau da ar gyfer pori yn ystod tywydd gwlyb:

  • Cerddwch ar draws padogau sychach yn rheolaidd i asesu cyflwr y tir
  • Defnyddiwch nifer o fannau mynediad
  • Ffensiwch ardaloedd sydd wedi’u pori
  • Sicrhewch fod gan wartheg ddigon o archwaeth bwyd cyn eu troi allan
  • Porwch am gyfnodau byr a dwys cyn dod â’r gwartheg i mewn
  • Ystyriwch droi llai o wartheg allan e.e. dim ond hanner y fuches
  • Peidiwch â chymryd sylw neu gael eich dylanwadu gan negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol yn dangos gwartheg yn pori yn yr awyr agored

Related Newyddion a Digwyddiadau

Fferm da byw Gymreig yn cynllunio cyllideb bwyd anifeiliaid nawr er mwyn osgoi diffyg porthiant gaeaf
11 Awst 2022 Mae creu cyllideb bwyd anifeiliaid wedi caniatáu i
Dangoswyd bod techneg o drin y tir cyn lleied â phosib yn cyfnerthu’r cynnwys rhygwellt mewn porfa barhaol
10 Awst 2022 Mae defnyddio dull o drin y tir cyn lleied â phosib
Bydd gweithdy newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i reoli ffrwythlondeb mewn diadelloedd defaid
1 Awst 2022 Mae Cyswllt Ffermio wedi ychwanegu modiwl ychwanegol