Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth cyflogedig yng Nghymru, gan gynnwys gweithwyr a gyflogir gan feistri gangiau ac asiantaethau cyflogaeth, hawl i’r
Isafswm Cyflog Amaethyddol. Bwriad y podlediad hwn yw helpu cyflogwyr gweithwyr amaethyddol i ddeall a chydymffurfio â’r gofynion Isafswm Cyflog Amaethyddol a thelerau ac amodau eraill sy’n berthnasol i weithwyr amaethyddol yng Nghymru ac i helpu gweithwyr i ddeall eu hawliau. Mae’r cyfraddau isafswm cyflog a lwfansau ac isafswm telerau ac amodau eraill y mae gan weithwyr amaethyddol, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio yn y sectorau garddwriaeth a choedwigaeth, hawl iddynt yn ôl y gyfraith wedi’u nodi yng Ngorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru).

Darperir y wybodaeth yn y rhifyn hwn fel arweiniad yn unig. Ni ddylid ei weld fel rhywbeth sy’n rhoi cyngor cyfreithiol ar yr Isafswm Cyflog Amaethyddol nac ar faterion cyfreithiol yn gyffredinol.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming