Yn Gefn i Chi

Porth Sgiliau

i Fusnes

COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

Llenwch ffurflen mynegi diddordeb a bydd ein cynghorwyr arbenigol yn cysylltu â chi.


Cyflwyniad

P'un a ydych am helpu eich gweithwyr i ddysgu sgiliau newydd a fydd yn fuddiol i'ch busnes neu ychwanegu talent newydd i'ch tîm, mae Llywodraeth Cymru’n cynnig llawer o raglenni drwy'r Porth Sgiliau i Fusnes a all gefnogi eich anghenion o ran sgiliau, hyfforddiant a recriwtio.

Gallwch weld yr holl raglenni sydd ar gael isod neu os nad ydych yn siŵr am beth rydych chi’n chwilio, beth am gysylltu â ni? Bydd ein Cynghorwyr Ymgysylltu â Chyflogwyr yn trafod eich gofynion ac yn argymell rhaglen sy'n iawn i chi a'ch busnes.

Darganfod mwy


Eisiau helpu eich gweithwyr i gyrraedd eu potensial llawn a rhoi hwb i’ch busnes ar yr un pryd?

Prentisiaethau
Prentisiaethau

Trawsnewidiwch eich busnes drwy gynnig llwybr i ddod o hyd i dalent newydd. Bydd prentis yn gweithio ochr yn ochr â'ch gweithwyr profiadol i ddatblygu sgiliau swydd ac yn cael hyfforddiant allanol gan goleg cymeradwy, darparwr hyfforddiant neu brifysgol ar yr un pryd. Gall unrhyw un, o unrhyw oedran, fod yn brentis.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Rhaglen Sgiliau Hyblyg
Rhaglen Sgiliau Hyblyg

Nod y Rhaglen hon yw darparu cymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru sy'n dymuno uwchsgilio eu gweithlu yn y meysydd canlynol: digidol uwch, allforio, peirianneg a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd a’r diwydiant creadigol.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Cyfrif Dysgu Personol
Cyfrif Dysgu Personol

Helpwch eich staff presennol i gael y cymwysterau a'r sgiliau sydd eu hangen ar eich busnes drwy gwrs coleg hyblyg am ddim.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

WULF
Cronfa Ddysgu Undeb Cymru (WULF)

Dyma gyfle i weithio gydag undeb llafur i ddatblygu cynllun hyfforddi dwy i dair blynedd, sy'n canolbwyntio ar wella datblygiad yn y gweithle, dysgu a sgiliau hanfodol eich staff – gyda phwyslais arbennig ar ddileu rhwystrau i bobl nad ydynt yn ddysgwyr traddodiadol.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl
Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl

Er mwyn canfod sut i gael mynediad at gronfa eang o dalent amrywiol sy’n arwain at gynnydd mewn cynhyrchiant, creadigrwydd ac elw, siaradwch â’n Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl. Gallent roi cymorth i chi ar ddatrysiadau syml i’ch helpu i recriwtio a chadw pobl anabl talentog a sgilgar.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

 Cymru Iach ar Waith
Cymru Iach ar Waith

Mae Cymru Iach ar Waith yn helpu cyflogwyr, unigolion ac amrywiaeth o weithwyr iechyd proffesiynol i gefnogi pobl o oedran gweithio yng Nghymru i gadw'n heini ac yn iach fel y gallant aros yn eu swyddi, neu ddychwelyd i'r gwaith yn dilyn cyfnod o salwch.

DARGANFYDDWCH FWY YMA


Eisiau denu talent newydd i'ch busnes?

Mynediad i Waith
Mynediad i Waith

Mae gan bob un ohonom yr hawl i weithio. Gallwch gael grant i helpu gyda’r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â’r rhwystrau a wynebir gan berson anabl mewn gwaith. Mae’r rhaglen hefyd yn darparu cyngor ymarferol i fusnesau sy'n dymuno cyflogi pobl anabl.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Cymunedau dros Waith a Mwy
Cymunedau dros Waith a Mwy

Os ydych yn gyflogwr sy'n dymuno recriwtio neu ehangu eich gweithlu gyda staff brwdfrydig sydd â'r sgiliau a hyfforddiant priodol, gall Rhaglenni Cyflogadwyedd Cymunedol Llywodraeth Cymru eich helpu chi.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd
Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd

Gallwch recriwtio, hyfforddi a chadw staff sydd â'r sgiliau cywir ar gyfer eich busnes drwy gefnogi oedolion di-waith i wella eu sgiliau cyflogadwyedd. Gallai rhoi profiad gwaith a hyfforddiant o safon eich galluogi i ddod o hyd i'r dalent rydych wedi bod yn chwilio amdano.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

GO Wales
GO Wales – Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

Gallai darparu cyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr ifanc fod yn ffordd ddelfrydol o ddenu staff ifanc ac awyddus i'ch busnes.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith
Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith yn darparu mynediad cyflym at therapi galwedigaethol, ffisiotherapi a gwasanaethau therapi seicolegol, y cwbl wedi’i deilwra i’r unigolyn. Cynlluniwyd y rhain i helpu pobl gyflogedig neu hunangyflogedig i ddychwelyd i'r gwaith neu reoli cyflwr iechyd yn y gwaith o ganlyniad.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Kickstart
Kickstart

Mae'r cynllun Kickstart yn fenter gan Lywodraeth y DU i helpu ac annog cyflogwyr i recriwtio pobl ifanc 16-24 oed ar Gredyd Cynhwysol. Ar agor i bob cyflogwr ledled y DU. Bydd y cynllun yn ariannu 100 y cant o rôl sydd newydd ei chreu ar yr isafswm cyflog am 25 awr yr wythnos.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Y Gwasanaeth Di-waith
Y Gwasanaeth Di-waith

Mae'r Gwasanaeth Di-waith yn darparu cymorth mentora gan gymheiriaid a chefnogaeth â chyflogadwyedd i bobl sy'n gwella o gamddefnyddio sylweddau a/neu salwch meddwl i ymbaratoi ar gyfer byd gwaith.  Gall cyflogwyr fanteisio ar dri mis o gyngor a chymorth gan fentoriaid os ydynt yn cyflogi rhywun a atgyfeirir gan y gwasanaeth. 

DARGANFYDDWCH FWY YMA

ReAct
ReAct

Manteisiwch ar raglen ReAct drwy recriwtio rhywun sydd wedi colli ei swydd. Gall ReAct eich helpu i dalu cyflog y person ac ariannu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â’r swydd. Felly, rydych chi'n cael y person cywir a’r profiad cywir ar gyfer y swydd – ac yn lleihau eich costau staff.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Hyfforddeiaethau
Hyfforddeiaethau

Manteisiwch ar y talent yn eich cymuned drwy helpu'r rheini sy'n gadael yr ysgol i ddechrau eu gyrfaoedd drwy addysg, hyfforddiant a phrofiad gwaith.

DARGANFYDDWCH FWY YMA

Bwletin Swyddi
Bwletin Swyddi

rhannwch fanylion unrhyw swydd wag sydd gennych ar hyn o bryd gyda Cymru'n Gweithio, a gall ei rhestru ar ei fwletin swyddi.

DARGANFYDDWCH FWY YMA