Joe Canning
Joe Canning
JMC Tennis and Fitness Coaching
In a nutshell:
Mae gwr 22-mlwydd-oed o Sir Benfro wedi lansio busnes hyfforddi tenis newydd gyda'r nod o ddod o hyd i'r Andy Murray nesaf.

Mae hyfforddwr tenis Sir Benfro yn 'chwarae i ennill' gyda menter newydd

 

Mae gwr 22-mlwydd-oed o Sir Benfro wedi lansio busnes hyfforddi tenis newydd gyda'r nod o ddod o hyd i'r Andy Murray nesaf.

 

Mae Joe Canning, o Hwlffordd, wedi sefydlu JMC Tennis and Fitness i addysgu ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr tenis yng Nghymru.

 

Mae Joe wedi chwarae tenis ers iddo fod yn blentyn. Wnaeth sicrhau ysgoloriaeth i hyfforddi mewn academi tenis lle'r oedd yn cael ei gyflogi wedyn fel hyfforddwr. Gyda chymhwyster hyfforddi dan ei wregys, lansiodd Joe ei fusnes hyfforddi y llynedd ac mae eisoes wedi sefydlu nifer sylweddol o gleientiaid ledled Sir Benfro.

 

Mae Jo'n addysgu amrywiaeth o oedrannau a galluoedd, o wersi un-i-un i grwpiau, plant ifanc ac oedolion. Mae hefyd yn mynd i feithrinfeydd a chylchoedd chwarae yn yr ardal leol i addysgu tenis i blant bach.

 

Mae wedi meithrin ei gwsmeriaid trwy gyfrwng y geg ac wedi canfod bod cyfryngau cymdeithasol yn fuddiol iawn i hyrwyddo ei ddosbarthiadau a chodi ymwybyddiaeth o'i fusnes. Dywedodd Joe "Fe wnes i fwynhau'r ysgol, yn enwedig chwaraeon. Roeddwn i'n wirioneddol angerddol am denis o'r cychwyn, nid oeddwn yn colli un sesiwn, ac yr oeddwn yn gwbl ymrwymedig iddo. Agorodd addysgu tenis ochr newydd o'r gêm i mi ac rwy'n mwynhau helpu pobl i ddatblygu sgil. "

 

"Rwy'n astudio maetheg a hyfforddiant personol gyda darparwr ffitrwydd ar-lein, Future Fit Training, i allu cynnig mwy o wasanaethau i'm cleientiaid. Mae rhedeg busnes ochr yn ochr ag astudio yn wirioneddol anodd ond rwy'n canolbwyntio'n fawr ar fy nodau yn y dyfodol, sy'n help mawr.

 

"Mae'r busnes dim ond yn ychydig o fisoedd oed ond mae gen i sylfaen cleientiaid da yn awr a gyda mwy o sgiliau, rwy'n gobeithio y gallwn arallgyfeirio'r busnes i feysydd ffitrwydd gwahanol."

 

Dechreuodd Joe ei fusnes gyda chymorth Syniadau Mawr Cymru, y gwasanaeth entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru. Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Fusnes Cymru ac fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae'r gwasanaeth wedi'i anelu at unrhyw un rhwng 5 a 25 oed sydd am ddatblygu syniad busnes.

 

Wrth siarad am y gwasanaeth dywedodd Joe: "Nid yw sefydlu busnes yn hawdd ac mae’n cymryd llawer o amser, cymhelliant a dealltwriaeth. Mae gan bobl Syniadau Mawr Cymru gymaint o wybodaeth fusnes ac maent yn gefnogol iawn, maen nhw'n gwneud y broses gyfan yn llawer haws.

 

"Fe wnes i fynychu cwrs busnes cychwyn a drefnwyd gan Syniadau Mawr Cymru ym mis Awst y llynedd a dysgais gymaint.

 

"Mae fy nghynghorydd busnes o Syniadau Mawr Cymru, David Bannister, hefyd wedi fy helpu i ddatblygu cynllun busnes a sicrhau benthyciad gyda'r Start-up Loan Company sy'n caniatáu imi gael yr offer sydd ei angen i redeg fy nhyrsiau. Heb y cymorth hwnnw, ni fyddwn wedi gallu dechrau'r busnes felly rwy'n ddiolchgar iawn. "

Yn y dyfodol, mae gan Joe ddyheadau i gyflwyno ei hyfforddiant tenis i gylchoedd chwarae a meithrinfeydd ledled Cymru, yn ogystal â chynnig gwasanaeth cynllun prydau o fwyd i helpu pobl i geisio colli pwysau i gyrraedd eu nodau personol.

 

Parhaodd: "Rwy'n bwriadu arallgyfeirio'r busnes i hyfforddiant personol o gwmpas Sir Benfro, ond hoffwn i mi agor fy nghlwb ffitrwydd a tenis fy hun. Fodd bynnag, bydd fy angerdd bob amser yn cynhyrchu ac yn hyfforddi chwaraewyr tenis o'r radd flaenaf. "

 

Mae David Bannister, cynghorydd busnes Syniadau Mawr Cymru, wedi bod yn gweithio'n agos gyda Joe yn cynnig cyngor i'w helpu i ddatblygu ei fusnes ymhellach. Dywedodd: "Mae Joe yn enghraifft wych o berson ifanc sy'n gweithio'n galed. Mae wedi manteisio ar fanteision y gwasanaeth. Mae Syniadau Mawr Cymru yn cynnig pobl ifanc yng Nghymru, boed eu busnes yn swyddfa neu ar y cwrt tennis. Mae gan Joe uchelgeisiau mawr ar gyfer y dyfodol, ond gyda dyfalbarhad mae gen i bob ffydd y bydd yn troi ei freuddwydion yn realiti."