Menter ac Entrepreneuriaeth mewn Coleg a Phrifysgol

Presentation
  • Wyt ti awydd bod yn Entrepreneur llwyddiannus nesaf Cymru? 
  • Wyt ti’n llawn syniadau ac eisiau dysgu beth sydd ynghlwm wrth fod yn Entrepreneur?
  • Wyt ti eisiau dysgu sut i ddatblygu dy sgiliau a chael cymorth i lansio dy syniadau busnes?

 

Os wyt ti, cysyllta gyda dy Pencampwr Entrepreneuriaeth yn dy Goleg neu Brifysgol.

Efallai bod dy Goleg neu Brifysgol yn cynnal gweithgareddau Menter ac Entrepreneuriaeth a fydd yn helpu i droi dy syniadau'n realiti.

 

 

Prifysgolion a Cholegau Addysg Uwch yng Nghymru

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion, staff ac eraill sydd am ddechrau busnesau neu fentrau cymdeithasol newydd.

Manylion Cyswllt: awo@aber.ac.uk

See Full details

Fel tîm, rydym yn trefnu pob math o weithgareddau i helpu myfyrwyr a graddedigion i ddatblygu'u sgiliau mentro gan gynnig help penodol i'r rheini sydd am ddechrau eu busnes eu hunain.

Manylion Cyswllt: lowri.owen@bangor.ac.uk

See Full details

Y Ganolfan Entrepreneuriaeth i Fyfyrwyr yw'r adran ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n ymdrin â phopeth entrepreneuraidd.

Manylion Cyswllt: entrepreneurship@cardiffmet.ac.uk

See Full details

Hanfod menter yw meddwl yn greadigol, gweld cyfleoedd, gwneud i bethau ddigwydd a datblygu sgiliau bywyd.

Manylion Cyswllt: PearceR5@cardiff.ac.uk / Parry-witchellC@cardiff.ac.uk

See Full details

Os oes gennych syniad da ar gyfer busnes a'ch bod am help i ddechrau, am help gyda phrosiect menter neu'n gobeithio datblygu'ch sgiliau i wneud eich hunan yn gyflogadwy, yna dyma'r lle i chi.

Manylion Cyswllt: l.gough@glyndwr.ac.uk

See Full details

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r prif sefydliad ar gyfer darparu addysg uwch a dysgu o bell gyda chymorth i fyfyrwyr gradd rhan-amser ledled Cymru.

Manylion Cyswllt: samantha.forde@open.ac.uk

See Full details

Mae myfyrwyr entrepreneuraidd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru'n rheoli Cwmni Rep i fyfyrwyr (REPCo) ar gyfer hyrwyddo entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc. Manylion Cyswllt: lorna.hooper@rwcmd@ac.uk

See Full details

Fel rhan o IFEL (Institute for Entrepreneurial Leadership), rydym yn cynnig help a chyngor i fyfyrwyr a staff sydd am wireddu syniadau busnes neu sy' am wneud eu hunain yn fwy cyflogadwy trwy feithrin sgiliau busnes a'u rhoi ar waith.

Manylion Cyswllt: enterprise@swansea.ac.uk 

See Full details

Syniadau Disglair: Os ydych am fod yn weithiwr mentrus, am fynd yn llawrydd neu os oes syniad gyda chi ar gyfer busnes newydd, mae gan Syniadau Disglair amrywiaeth o ddigwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai i'ch helpu.

Manylion Cyswllt: emma.forouzan@southwales.ac.uk / jonathan.jones1@southwales.ac.uk

See Full details

Man cychwyn mentro yw creadigedd ac arloesedd ac mae angen synnwyr busnes arnoch hefyd i lwyddo.

Manylion Cyswllt: h.davies@uwtsd.ac.uk / dylan.williams-evans@uwtsd.ac.uk

See Full details

Prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach yng Nghymru

Mae Coleg Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i gynnal gweithgareddau menter ar lefel grŵp tiwtor, adran, coleg, rhanbarth a gwlad.

Manylion Cyswllt: rrowe@bridgend.ac.uk

See Full details

 

Y sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau a chynnal busnes llwyddiannus yw'r un sgiliau a fyddai'n eich gwneud hefyd yn fwy cyflogadwy.

Manylion Cyswllt: Aphillips6@cavc.ac.uk

See Full details

Mae digwyddiadau a gweithgareddau menter yn digwydd ar bob safle, i gefnogi'ch astudiaethau ac er mwyn eu hategu.

Manylion Cyswllt: lynn.williams@cambria.ac.uk / rona.griffiths@cambria.ac.uk 

See Full details

Mae Coleg Ceredigion yn falch o fedru cynnig amrywiaeth o weithgareddau menter i fyfyrwyr, gan gynnwys sesiynau Model Rôl Syniadau Mawr Cymru, Sesiynau Tiwtorial Menter, Gwybodaeth am hunangyflogaeth a sut i sefydlu'ch busnes eich hunan a rhedeg mentrau cymdeithasol.

Manylion Cyswllt: Becky.Pask@colegsirgar.ac.uk

See Full details

Fy mhrif rôl yw hyrwyddo menter ac entrepreneuriaeth ar draws y Coleg. Rwyf ar gael trwy drefniant, ond y cyntaf i'r felin

Manylion Cyswllt: Vaness.Janes-Evans@coleggwent.ac.uk /  Zoe.Blackler@coleggwent.ac.uk

See Full details

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau drwy'r flwyddyn academaidd i symbylu creadigedd, meithrin syniadau da a helpu dysgwyr i ddeall Menter.

Manylion Cyswllt: Becky.Pask@colegsirgar.ac.uk

See Full details

Mae Coleg y Cymoedd yn rhoi cyfle i'w holl fyfyrwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau menter drwy'r flwyddyn academaidd.

Manylion Cyswllt: Lesley.Cottrell@cymoedd.ac.uk

See Full details

Mae'r tîm Menter yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn cefnogi menter trwy gynnal nifer o weithdai lle mae staff dysgu a rheoli'n cydweithio i sicrhau bod yr holl sgiliau menter yn cael eu dysgu o fewn y cwricwlwm yn ogystal â chynnal gweithgareddau menter.

Manylion Cyswllt: Medi.Williams@gowercollegeswansea.ac.uk

See Full details

Rydyn ni'n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithdai menter, cystadlaethau a chlybiau menter.

Manylion Cyswllt: aerts1k@gllm.ac.uk

See Full details

O ddechrau'ch busnes eich hunan i ddeall eich sgiliau, mae bod yn 'fentrus' yn golygu'ch helpu CHI i ddeall sut i wireddu'ch dymuniadau.

Manylion Cyswllt: aerts1k@gllm.ac.uk /  hardin2s@gllm.ac.uk

See Full details

Canolfan fenter a chanolfan deori busnesau yw Centerprise, yng nghampws Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot yng Nghastell-nedd.

Manylion Cyswllt:  cara.mead@nptcgroup.ac.uk (Neath/Brecon area) / Newton.brown@nptcgroup.ac.uk (Newtown area) 

See Full details

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o wasanaethau gwahanol i'n myfyrwyr.

Manylion Cyswllt: D.Gleed@pembrokeshire.ac.uk

See Full details

Fel athro a hyfforddwr â thros 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifanc, rwyf wedi bod yn gysylltiedig â dysgu seiliedig ar waith o'r cychwyn.

Manylion Cyswllt: lwigley@st-davids.ac.uk

See Full details

Fel Pennaeth Menter a Chyflogadwyedd yn y coleg, fi sy'n gyfrifol am drefnu'r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau menter.

Manylion Cyswllt: C.bissex@merthyr.ac.uk

See Full details