Menter ac Entrepreneuriaeth mewn Coleg a Phrifysgol

Presentation
  • Wyt ti awydd bod yn Entrepreneur llwyddiannus nesaf Cymru? 
  • Wyt ti’n llawn syniadau ac eisiau dysgu beth sydd ynghlwm wrth fod yn Entrepreneur?
  • Wyt ti eisiau dysgu sut i ddatblygu dy sgiliau a chael cymorth i lansio dy syniadau busnes?

 

Os wyt ti, cysyllta gyda dy Pencampwr Entrepreneuriaeth yn dy Goleg neu Brifysgol.  Mae entrepreneuriaeth yn eich sefydliad wedi'i leoli yn y Biwro Cyflogaeth a Menter sy'n darparu amrywiaeth o gyngor a chefnogaeth cyflogaeth a menter.

Efallai bod dy Goleg neu Brifysgol yn cynnal gweithgareddau Menter ac Entrepreneuriaeth a fydd yn helpu i droi dy syniadau'n realiti.

 

 

Prifysgolion a Cholegau Addysg Uwch yng Nghymru

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion, staff ac eraill sydd am ddechrau busnesau neu fentrau cymdeithasol newydd.

Manylion Cyswllt: awo@aber.ac.uk

See Full details

Fel tîm, rydym yn trefnu pob math o weithgareddau i helpu myfyrwyr a graddedigion i ddatblygu'u sgiliau mentro gan gynnig help penodol i'r rheini sydd am ddechrau eu busnes eu hunain.

Manylion Cyswllt: lowri.owen@bangor.ac.uk

See Full details

Y Ganolfan Entrepreneuriaeth i Fyfyrwyr yw'r adran ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n ymdrin â phopeth entrepreneuraidd.

Manylion Cyswllt: entrepreneurship@cardiffmet.ac.uk

See Full details

Hanfod menter yw meddwl yn greadigol, gweld cyfleoedd, gwneud i bethau ddigwydd a datblygu sgiliau bywyd.

Manylion Cyswllt: moorcroftg@cardiff.ac.uk

See Full details

Os oes gennych syniad da ar gyfer busnes a'ch bod am help i ddechrau, am help gyda phrosiect menter neu'n gobeithio datblygu'ch sgiliau i wneud eich hunan yn gyflogadwy, yna dyma'r lle i chi.

Manylion Cyswllt: Sasha.Kenney@wrexham.ac.uk

See Full details

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r prif sefydliad ar gyfer darparu addysg uwch a dysgu o bell gyda chymorth i fyfyrwyr gradd rhan-amser ledled Cymru.

Manylion Cyswllt: samantha.forde@open.ac.uk

See Full details

Mae myfyrwyr entrepreneuraidd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru'n rheoli Cwmni Rep i fyfyrwyr (REPCo) ar gyfer hyrwyddo entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc. Manylion Cyswllt: lorna.hooper@rwcmd@ac.uk

See Full details

Mae tîm Menter Prifysgol Abertawe, Kelly Jordan, Angus Phillips a Paige Windiate yn gweithio'n ganolog yn adran y Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltiad ac Arloesedd, ac fe'u rheolir gan Emma Dunbar, Pennaeth Ymgysylltiad, Arloesedd ac Entrepreneuriaeth.

Rydym yn Brifysgol sy'n deall nad pob myfyriwr sydd â'u bryd ar fod yn entrepreneuriaid. Fodd bynnag, rydym am roi 'meddlyfryd a sgiliau' entrepreneuraidd iddynt i allu paratoi ar gyfer byd llawn ansicrwydd a chyfleoedd, diwydiannau newydd yn dod i'r amlwg a marchnad waith gynyddol gystadleuol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau ac am ddigwyddiadau y gallwch gymryd rhan ynddynt, ewch i www.swansea.ac.uk/enterprise neu ebostiwch enterprise@swansea.ac.uk i gysylltu â'r tîm.

See Full details

Syniadau Disglair: Os ydych am fod yn weithiwr mentrus, am fynd yn llawrydd neu os oes syniad gyda chi ar gyfer busnes newydd, mae gan Syniadau Disglair amrywiaeth o ddigwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai i'ch helpu.

Manylion Cyswllt: emma.forouzan@southwales.ac.uk / jonathan.jones1@southwales.ac.uk

See Full details

Man cychwyn mentro yw creadigedd ac arloesedd ac mae angen synnwyr busnes arnoch hefyd i lwyddo.

Manylion Cyswllt: h.davies@uwtsd.ac.uk / dylan.williams-evans@uwtsd.ac.uk

See Full details

Prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach yng Nghymru

Mae Coleg Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i gynnal gweithgareddau menter ar lefel grŵp tiwtor, adran, coleg, rhanbarth a gwlad.

Manylion Cyswllt: rrowe@bridgend.ac.uk

See Full details

 

Y sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau a chynnal busnes llwyddiannus yw'r un sgiliau a fyddai'n eich gwneud hefyd yn fwy cyflogadwy.

Manylion Cyswllt: ABailey@cavc.ac.uk

See Full details

Mae digwyddiadau a gweithgareddau menter yn digwydd ar bob safle, i gefnogi'ch astudiaethau ac er mwyn eu hategu.

Manylion Cyswllt: judith.alexander@cambria.ac.uk 

See Full details

Mae Coleg Ceredigion yn falch o fedru cynnig amrywiaeth o weithgareddau menter i fyfyrwyr, gan gynnwys sesiynau Model Rôl Syniadau Mawr Cymru, Sesiynau Tiwtorial Menter, Gwybodaeth am hunangyflogaeth a sut i sefydlu'ch busnes eich hunan a rhedeg mentrau cymdeithasol.

Manylion Cyswllt: Becky.Pask@colegsirgar.ac.uk

See Full details

Rhan o'r tîm Uchelgais CG - rydym yma i gefnogi ein myfyrwyr, trwy roi'r sgiliau iddynt ddod yn entrepreneuriaid gwych a'r cyfleoedd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau Menter - ar draws y pum campws.

Manylion cyswllt: zoe.binning@coleggwent.ac.uk

See Full details

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau drwy'r flwyddyn academaidd i symbylu creadigedd, meithrin syniadau da a helpu dysgwyr i ddeall Menter.

Manylion Cyswllt: Becky.Pask@colegsirgar.ac.uk

See Full details

Mae Coleg y Cymoedd yn rhoi cyfle i'w holl fyfyrwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau menter drwy'r flwyddyn academaidd.

Manylion Cyswllt: Matthew.Watts@cymoedd.ac.uk

See Full details

Mae'r tîm Menter yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn cefnogi menter trwy gynnal nifer o weithdai lle mae staff dysgu a rheoli'n cydweithio i sicrhau bod yr holl sgiliau menter yn cael eu dysgu o fewn y cwricwlwm yn ogystal â chynnal gweithgareddau menter.

Manylion Cyswllt: susanne.david@gcs.ac.uk; claire.reid@gcs.ac.uk

See Full details

Rydyn ni'n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithdai menter, cystadlaethau a chlybiau menter.

Manylion Cyswllt: owen9s@gllm.ac.uk

See Full details

O ddechrau'ch busnes eich hunan i ddeall eich sgiliau, mae bod yn 'fentrus' yn golygu'ch helpu CHI i ddeall sut i wireddu'ch dymuniadau.

Manylion Cyswllt: aerts1k@gllm.ac.uk /  hardin2s@gllm.ac.uk

See Full details

Canolfan fenter a chanolfan deori busnesau yw Centerprise, yng nghampws Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot yng Nghastell-nedd.

Manylion Cyswllt:  cara.mead@nptcgroup.ac.uk (Neath/Brecon area) / Newton.brown@nptcgroup.ac.uk (Newtown area) 

See Full details

croeso! Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd menter i fyfyrwyr drwy gydol y flwyddyn academaidd.  
Manylion Cyswllt: C.Royal@pembrokeshire.ac.uk

See Full details

Fel athro a hyfforddwr â thros 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifanc, rwyf wedi bod yn gysylltiedig â dysgu seiliedig ar waith o'r cychwyn.

Manylion Cyswllt: SBrewster@stdavidscollege.ac.uk

See Full details

Fel Pennaeth Menter a Chyflogadwyedd yn y coleg, fi sy'n gyfrifol am drefnu'r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau menter.

Manylion Cyswllt: C.bissex@merthyr.ac.uk

See Full details