Pwy arall sy'n gallu helpu dy fusnes?

Fe welwch restr lawn o gyfleoedd i ymwneud â’r sefydliadau hyn ar y dudalen Cystadlaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid yn yr Ardal Partneriaid.

UnLtd logo
Gwobr 'UnLtd Try It'

Symiau gweddol fach o gyllid i unigolion ysbrydoledig sydd am roi cynnig ar wireddu syniad.

Mae’n berffaith ar gyfer arloeswyr cymdeithasol, felly!

Young Farmers Club
Clwb Ffermwyr Ifanc

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad ieuenctid gwirfoddol dynamig a hygyrch i bobl 10-25 blwydd oed, sy'n gweithredu'n ddwyieithog ledled Cymru wledig. Maent yn cefnogi pobl ifanc i ddod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol.

 

Careers Wales Logo
Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru'n darparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfa am ddim a diduedd i bobl ifanc, oedolion, rhieni, cyflogwyr a gweithwyr proffesiynol yng Nghymru.

Princes Trust Logo
Prince's Trust

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysogion yn gweithio'n galed i greu dyfodol mwy disglair i bobl ifanc 11 i 30 oed yng Nghymru, gan eu galluogi i ddod i mewn i swyddi, addysg a hyfforddiant.

Innovate UK Logo
Innovate UK

Yn agored i bobl ifanc 18-30 oed o bob cefndir sydd am fynd â’u syniadau at y lefel nesaf.  Bydd ymgeiswyr i’n Rhaglen Arloeswyr Ifanc newydd yn cael cyngor ac arweiniad yn gyflym a chyfle i gael arian i’w helpu i droi’u synidadau’n realiti.

Arts Council Logo
Arts Council of Wales

Elusen annibynnol yw Cyngor Celfyddydau Cymru, gan gydweithio â Llywodraeth Cymru. Mae un o'u prosiectau, Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau, yn anelu at gynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion, darparu ar wella llythrennedd, rhifedd a lleihau effaith anfantais.

Business in the community logo
Business in the Community

Mae Busnes yn y Gymuned yn elusen sy'n canolbwyntio ar faterion sy'n seiliedig ar fusnes. Maent yn cefnogi pobl ifanc, yn enwedig y rheiny mewn amgylchiadau heriol, trwy anelu at bontio'r bwlch rhwng yr ystafell ddosbarth a byd gwaith, a sicrhau bod Cymru'n cael y gweithlu medrus sydd ei angen arno yn y dyfodol.

Chwarae Teg Logo
Chwarae Teg

Mae Chwarae Teg yn gweithio i helpu i sicrhau bod merched yng Nghymru yn gallu mynd i'r gweithle, datblygu eu medrau ac adeiladu gyrfaoedd sy'n gwobrwyo. Maent yn cydweithio'n agos â phobl ifanc a sefydliadau ieuenctid ar raglenni ymwybyddiaeth rhyw, gan helpu addysgwyr i ddeall rhyw o safbwynt datblygiad plentyn.

FSB Logo
Federation of Small Businesses

Mae FSB yn wasanaeth aelodaeth sy'n cynnig cyngor, arbenigedd ariannol, cefnogaeth a llais pŵer yn y llywodraeth. Eu cenhadaeth yw helpu busnesau bach i gyflawni eu huchelgais. Mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn cymorth sydd ar gael i bobl fusnesau ifanc yng Nghymru.

Banc Datblygu Cymru
Development Bank of Wales

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud yn haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen i ddechrau, cryfhau a thyfu, a fydd yn ei dro yn cefnogi entrepreneuriaeth ieuenctid.

Menter a Busnes Logo
Menter a Busnes

Mae cwmni Menter a Busnes yn gwmni annibynnol sy'n helpu unigolion, busnesau a sefydliadau yng Nghymru i gyfrannu tuag at ddatblygu'r economi, gan gynnig ymwybyddiaeth entrepreneuriaeth, cychwyn busnes a chymorth twf busnes. Mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn cymorth sydd ar gael i bobl fusnesau ifanc yng Nghymru.

Micro Tyco Logo
Micro-Tyco

Mae Micro-Tyco yn her menter fis o Grŵp WildHearts sy'n galluogi cyfranogwyr i ymarfer a dysgu egwyddorion busnes sylfaenol mewn amgylchedd 'micro' diogel. Mae gan dimau o ysgolion, prifysgolion neu fusnesau un mis i droi cyfalaf hadau o £1 i gymaint o arian â phosibl.

Shell Live wire Logo
Shell Live Wire

Shell LiveWIRE yw cymuned ar-lein fwyaf y DU ar gyfer entrepreneuriaid ifanc rhwng 16 a 30 oed, sy'n cynnig newyddion, cyngor a chyllid ar gyfer syniadau busnes sy'n mynd i'r afael ag anghenion trafnidiaeth, ynni, adnoddau naturiol neu ddatblygiad trefol y DU.

Menter Mon Logo
Menter Mon

Sefydlwyd Menter Môn i gyflwyno rhaglenni datblygu gwledig yr UE ar Ynys Môn. Nod eu prosiect ieuenctid, FFIWS, yw rhoi dealltwriaeth o gamau sylfaenol datblygu cynnyrch trwy gynnig cefnogaeth ac adnoddau entrepreneuriaid ifanc trwy academïau wythnosol, Labordy Ffabrigau (FABLab) a chronfa bwrsariaethau.

Young Enterprise logo
Young Enterprise

Mae'n galluogi pobl ifanc i harneisio eu medrau personol a busnes. Maent yn gwneud y cysylltiad rhwng yr ysgol a'r byd gwaith, gan alluogi pobl ifanc i ddatblygu'r wybodaeth a'r agweddau y mae eu hangen arnynt i lwyddo.

UnLtd Logo
UnLtd

Cenhadaeth UnLtd yw dod i ben a datgelu egni pobl sy'n gallu trawsnewid y byd y maent yn byw ynddo. Trwy eu Rhaglen Wobrau gystadleuol maent yn cynnig cefnogaeth i Entrepreneuriaid Cymdeithasol o bob oedran ar wahanol gamau o'u taith.

Urdd logo
Urdd

Nod Urdd Gobaith Cymru yw darparu'r cyfle, trwy gyfrwng y Gymraeg, i'r plant a phobl ifanc yng Nghymru fod yn unigolion cwbl crwn, gan ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i'r gymuned.

WCC Logo
Wales Cooperative Centre

Mae Canolfan Gydweithredol Cymru yn gweithio tuag at greu Cymru well, decach a mwy cydweithredol. Maent yn asiantaeth genedlaethol sy'n cefnogi adfwyio cymunedol, datblygu economaidd a chfiawnder cymdeithasol trwy atebion cydweithredol, a fydd o fudd i bobl ifanc yng Nghymru.

World Skills logo
World Skills

WorldSkills yw'r ganolfan fyd-eang ar gyfer rhagoriaeth a datblygiad sgiliau. Mae eu prosiect BeChangeMaker yn brosiect hyfforddi sgiliau entrepreneuraidd cymdeithasol ar-lein sy'n galluogi ieuenctid gyda sgiliau a syniadau gwych i archwilio eu potensial gyrfa fel entrepreneur cymdeithasol.

Ipse logo
Ipse

Ipse are there for independent professionals no matter how or where they work.

You can download their guide to freelancing here.

Youth Cymru Logo
Youth Cymru

Mae Youth Cymru yn elusen waith ieuenctid genedlaethol. Maent yn cydweithio gyda'u haelodau a mudiad sy'n wynebu pobl ifanc eraill i ddarparu cyfleoedd, prosiectau a rhaglenni unigryw, arloesol sy'n newid bywyd, gan wella bywydau pobl ifanc yng Nghymru.