Ymunwch â’r Gofrestr Rhanddeiliaid er mwyn clywed y newyddion diweddaraf am ymgyngoriadau, polisïau a deunyddiau cyfathrebu Llywodraeth Cymru.

Welcome to the Partner's Area

Gall darganfod ble i fynd i ganfod cyllid a dewis y math cywir fod yn anodd.

Canfod Cyllid

 

Cyllid

Mae’r Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth yma i ddwyn ynghyd bartneriaid er budd Entrepreneuriaeth Ieuenctid yng Nghymru. Gall rhieni, athrawon, pobl yn y byd academaidd neu aelodau o sefydliadau partner edrych ar yr wybodaeth er mwyn gweld sut y gallant gefnogi’r gwaith rydym yn ei wneud. Rydym wedi creu rhestr o bartneriaid, adnoddau a hefyd restr o waith ymchwil a chyhoeddiadau ynghylch entrepeneuriaeth ynghyd â gwybodaeth am ein gwasanaethau, cystadlaethau a sut i gymryd rhan fel model rôl, oll yn yr un lle. Mae croeso i chi gysylltu â mi os credwch fod rhywbeth ar goll!

Partneriaid – Pwy Ydy Pwy?
Partneriaid – Pwy Ydy Pwy?

Beth am gael cip ar y rhestr o bartneriaid sy'n gweithio gyda ni i gefnogi entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc? Os nad ydych chi ar y rhestr, neu os ydych chi'n gwybod am rywun a ddylai fod arni, cysylltwch â ni.

EIn Gwasanaethau
Ein Gwasanaethau

Mae gwybodaeth ar gael yma am Syniadau Mawr Cymru ac am yr hyn yr ydym yn ei wneud.

Adnoddau
Adnoddau

Mae amrywiaeth o adnoddau ar gael ar gyfres o bynciau sy'n amrywio o sgiliau entrepreneuraidd i gyllid, o hacathonau i entrepreneuriaeth gymdeithasol, ac o addysgwyr i eiddo deallusol.

Cystadlaethau
Cystadlaethau

Beth am gael cip ar yr amryfal gystadlaethau rydyn ni a’n partneriaid yn eu cynnal i hyrwyddo entrepreneuriaeth ymhlith pobl o bob oedran?

Ymchwil
Ymchwil

Cyfres o gyhoeddiadau am entrepreneuriaeth a menter ymhlith pobl ifanc. Cysylltwch â ni os ydych chi'n credu bod yna rywbeth a ddylai gael ei restru yma.

Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid
Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid

Rhagor o wybodaeth am y strategaeth sy'n sail i'n gwaith ym maes entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc. 

Ein Rhwydwaith Model Rôl
Ein Rhwydwaith Model Rôl

Oes diddordeb gennych mewn dysgu mwy am fod yn fodel rôl? Rhagor o wybodaeth am ein rhwydwaith o fodelau rôl a sut gallwch chi wneud cais i fod yn un ohonyn nhw.

Case Study Collage
Syniadau Mawr Cymru: Astudiaethau achos Eich straeon chi

Have a read through some of our news stories, articles and blogs from young people who have benefited from our services. 

Busnes Cymru
Busnes Cymru

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Busnes Cymru, ac mae'n cynnig gwybodaeth ac arweiniad ar sut i ddechrau a thyfu busnes. Rydyn ni am wneud yn siŵr hefyd fod modd pontio'n hwylus i'r gwasanaethau ehangach a gynigir gan Busnes Cymru.

Creu Sbarc
CreuSbarc

Mae Creu Sbarc yn fudiad sy'n weithredol ledled Cymru, a'i nod yw creu ecosystem entrepreneuraidd sydd â chysylltiadau da, sy'n syml ac yn fwy amlwg, drwy annog y pum grŵp o randdeiliaid i gydweithio mwy.

 


Uchelgais Syniadau Mawr Cymru yw cefnogi entrepreneuriaid ifanc, p’un a ydyn nhw’n newydd i daith yr entrepreneur, neu’n dymuno dechrau busnes nawr. Os ydych chi’n gweithio gyda pherson ifanc sydd eisiau gwybod mwy, ystyriwch rai o’r adnoddau canlynol wrthym ni sydd ar gael iddyn nhw

Cyfeiriwch nhw at Rhyddhau Syniadau Mawr

Gall pobl ifanc gael mynediad i sesiynau un i un gyda chynghorydd busnes, arweiniad cychwyn busnes a mynediad i'r offeryn rheoli busnes 'Simply Do Ideas'

 

Cyfeiriwch nhw at Newyddlen Syniadau Mawr Cymru  
 

"Ydych chi’n barod i gwrdd â chynghorydd" Rhestr wirio
dysgwch a ydy’ch entrepreneur ifanc yn barod i gwrdd ag un o’n cynghorwyr busnes, ac os felly sut allwn ni eu helpu i gyflawni hynny

Ffurfioli cynlluniau a syniadau - Simply Do
Mae Simply Do yn galluogi entrepreneuriaid ifanc i weithio drwy eu syniadau a’u prosesu’n gydlynus er mwyn deall yn llawn beth ddylai eu camau nesaf fod. Cofrestrwch i fanteisio ar hyn.