Adnoddau

Cysylltwch â ni os hoffech chi rannu unrhyw adnoddau â ni. Bydden ni wrth ein bodd i glywed gennych chi.

Sylwch nad Syniadau Mawr Cymru sy’n berchen ar y gwefannau canlynol mae’n bosibl y bydd y cynnwys ar gael yn uniaith Saesneg. Am wybodaeth am breifatrwydd, gweler y  y gwefannau unigol.

Adnoddau
Podcasts - How do you solve a problem like? 

Podlediad ar gyfer unrhyw un sy’n pryderu am y problemau mawr sy’n wynebu cymdeithas, rydym yn adrodd storïau am yr entrepreneuriaid gwych sy’n defnyddio busnesau â phwrpas cymdeithasol i greu atebion. 

UNLtd

How do you solve a problem like?

Yma, gallwch chi lywio'ch ffordd drwy adnoddau ar gyfres o bynciau sy'n amrywio o sgiliau entrepreneuraidd i gyllid, o hacathonau i entrepreneuriaeth gymdeithasol, ac o addysgwyr i eiddo deallusol. Gall y rhain i gyd helpu pobl ifanc ar eu taith i fod yn entrepreneuriaid.

Mae yna ddeunyddiau marchnata hefyd y gallwch chi eu defnyddio i hyrwyddo'r Criw Mentrus a Dathlu Syniadau Mawr Cymru, yn ogystal â llenyddiaeth a delweddau y gallwch chi eu defnyddio yn eich deunyddiau cyfathrebu eich hun.

 • ·         Ymddiriedolaeth Carnegie UK – Adeiladwch eich Tref Brawf eich hun – yn cefnogi ac yn galluogi trefi ac ardaloedd i roi cynnig ar redeg eu Tref Brawf eu hun

  ·         Catalydd Menter Pecyn hunanasesu i helpu pobl ifanc i feddwl am eu cymhelliant eu hun dros fenter, cymhellion, sgiliau, agwedd at lwyddo

  ·         Sgiliau Bywyd Barclays Adnoddau i athrawon, rhieni a busnesau i helpu pobl ifanc – Adeiladu pecyn cymorth chwilio am swydd, nodi sgiliau entrepreneuraidd, ennill profiad a chael eich ysbrydoli

  ·         Natwest - Mae Money Sense yn rhaglen ddiduedd o addysg ariannol a ddyluniwyd i helpu pobl ifanc tuag at ddyfodol ariannol gwell

 •  

  ·         Cwis Byd Gwaith – Cwblhewch y cwis gweithlu’r dyfodol i ddarganfod pa fyd gwaith rydych chi'n perthyn iddo.

 •  

·         Pecyn Cymorth Entrepreneuriaeth Gymdeithasol – Yn cynnig arweiniad ymarferol a modelau gweithio am bob cam entrepreneuriaeth gymdeithasol o’r syniad cychwynnol, sefydlu a rhoi prawf, ymlaen i gynaladwyedd tymor hwy twf ac ailadrodd.

·         Pecyn Cymorth Canolfan Cydweithredol Cymru (sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg fel ei gilydd) – Yn eich helpu i ddarganfod sut allwch chi redeg gwasanaethau gofal a chymorth mewn ffordd gydweithredol

·         Cyflwyniad i Fenter Gymdeithasol – Cynllun Gwers a sleidiau, gan gynnwys 2 astudiaeth achos, a gynhyrchwyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. 

·         Unltd – Arweiniad person ifanc i Entrepreneuriaeth Gymdeithasol

·         Adnoddau UnLtd ar gyfer Entrepreneuriaid Cymdeithasol  Pecyn ar gyfer rhannu straeon, heriau a meddyliau pobl ifanc a gafodd syniad ac a aeth ati i’w ddatblygu.

·         Nodau Datblygiad Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig -Mae’r Nodau Datblygiad Cynaliadwy yn gasgliad o 17 o nodau byd-eang a bennwyd gan y Cenhedloedd Unedig

·         Ashoka – Yn adeiladu ac yn meithrin cymuned o arweinwyr newid i weddnewid sefydliadau a diwylliannau ledled y byd er mwyn iddynt gefnogi gwneud newidiadau er budd cymdeithas

 

·         Y chwyldro entreprenuraidd cymdeithasol Sgwrs TED- Mae Melody Hossaini yn trafod beth yw entrepreunuriaeth cymdeithasol, pryd yw’r amser gorau i ddechrau arni, yn arbennig i ferched a phobl ifanc

·         DU Cydweithredol - canllaw i'r broses o gychwyn menter gydweithredol neu gymunedol.

·         Fideo Cyflwyniad i Gyllido Torfol

·         Adnoddau Cyllido Torfol – Arweiniad ar gyfer mentrau bach a chanolig ar gyllido torfol a sut i’w ddefnyddio 

·         Templed rhagolwg llif arian – I’w lawrlwytho am ddim.  Llenwch y meysydd gofynnol i gyfrifo’ch holl dreuliau a’ch enillion disgwyliedig yn awtomatig 

·         Canfod Cyllid Busnes Cymru – Mae’n gallu bod yn anodd gwybod ble i fynd i ddod o hyd i gyllid a dewis y math cywir. Bydd cyfarwyddiadau canfod cyllid Busnes Cymru yn eich helpu i ddod o hyd i opsiynau o ran cyllid sy’n berthnasol i’ch busnes chi.

 

·         Datblygiad Banc Cymru- gwybodaeth am ddatblygiad Banc Cymru, adnodd ar gyfer Cymru a all gefnogi busnesau Cymru gyda  buddsoddiad benthyciadau a sodd gyfran

·         Beth yw Hacathon? - Dyma ddau fideo byr sy’n rhoi cipolwg ar beth yw Hacathon

o    Beth yw Hacathon?

o    Beth yw Hacathon? Chwilio am Arloesedd? Rhowch gynnig ar Hackathon

·         Sut i redeg Hacathon – Arweiniad cam wrth gam gan Joshua Tauberer ar sail rhedeg a chymryd rhan mewn llawer o hacathonau

o    https://hackathon.guide/

o    https://www.cleverism.com/guide-to-hackathon/

 • ·         Sut mae Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddatgloi Doniau Entrepreneuraidd Carfan y Mileniwm?Yn 2017 cynhalion ni 3 digwyddiad ledled Cymru ar draws rhwydwaith y bartneriaeth i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio gyda chleientiaid o garfan y mileniwm. Mae dolenni â sleidiau o’r diwrnod a’r canlyniadau/ canfyddiadau o’r digwyddiadau hyn.

Entreprenurial Millennials Powerpoint slides.pptx

 

 • ·         Dyheadau Entrepreneuriaid Ifanc yng Nghymru – Mae’r ymchwil hon, a gafodd ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru, yn ymchwilio i’r cymhellion, y rhwystrau a’r dylanwadau sy’n llywio penderfyniadau entrepreneur ifanc i ddechrau a thyfu busnes. Mae dolenni â sleidiau a chyflwyniad o’r diwrnod.

Youth Entrepreneurship Aspiration Research.ppt

 

 

 • ·         Gweminar Gyrfa Cymru Tirlun entrepreneuriaeth ac entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru 

 

 • ·         EinECON 2018 – Cynhadledd Addysgwyr y Dyfodol – Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Addysgu entrepreneuriaid yfory, pam a sut y gallwn helpu i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd yn y genhedlaeth nesaf -

Professor Andy Penaluna – Keynote speech.ppt

 

 

 • ·         Going solo: Self-Employment in Wales - Adroddiad ar gyfer y Ffederasiwn Busnesau Bach yng Nghymru am batrymau hunan-gyflogaethMae dolenni isod â chyflwyniad o’r diwrnod.​​​​​​

 

 

 •  

  ·          MIT Michael Schrage - mae Michael Schrage yn sôn am arloesi, gwerth creadigol, technoleg a chyfalaf dynol.

 

 

 •  

  ·          Creu gwerth fel addysgeg - mae Martin Lackeus yn sôn trwy ei ymchwil am werth addysg entrepreneuraidd.

 

 •  

  ·           4 ydd Chwyldro Ddiwydiannol - a ydym ni mewn cyfnod o’r 4ydd chwyldro diwydiannol? Mae tystiolaeth o newid dramatig o'n cwmpas gyda chudd-wybodaeth,ceir hunan-yrru, ac ati .Edrychwch ar y fideo hwn i ddarganfod mwy. 

 

 

 

 •  

  ·         Entrepreneuriaeth mewn Addysg – cyflwyniad ar beth yw entrepreneuriaeth, pam y dylid neu pam na ddylid ei addysgu, pwysigrwydd creu gwerth a sut rydym ni'n addysgu pobl i fod yn entrepreneuraidd.

 

 •  

  ·         Entrepreneuriaeth Gymdeithasol mewn Addysg - Mae'r canllawiau hyn yn anelu at archwilio a ellir integreiddio entrepreneuriaeth gymdeithasol i systemau addysg gan gynnwys astudiaethau achos, arfer da a beth yw rhagolwg arweinwyr addysg o hyn.

 

 •  

  ·         Beth yw Entrepreneuriaeth - rhestr YouTube gan Ganolfan Wyddoniaeth yr UE ynglŷn â beth yw entrepreneuriaeth.

 

 • ·         Colin Jones - Dysgu Entrepreneuraidd - mae Colin Jones o Brifysgol Technoleg Queensland yn sôn am addysgu entrepreneuriaeth, gan edrych ar anghenion y myfyrwyr.

 

 

Adnoddau IPO- fideo ar eiddo deallus gan swyddfa’r Eiddo Deallusol. Mae’n cynnwys beth yw IP, Patentau, Nodau Masnach, a Dyluniad Cofrestredig