Joe Charman
Joe Charman
Pilot Plus
Trosolwg:
Mae myfyriwr busnes 20 mlwydd oed o Brifysgol Abertawe wedi adeiladu ar ei angerdd am fyd hedfan i ddatblygu busnes meddalwedd meysydd awyr a hedfan sydd bellach yn ymffrostio bod ganddo fwy na 3000 o gwsmeriaid ledled y byd.

Busnes efelychu meysydd awyr myfyriwr o Abertawe yn hedfan

Mae gan fyfyriwr busnes ag awydd i lwyddo yn y wybren sylfaen gwsmeriaid enfawr yn barod

Mae myfyriwr busnes 20 mlwydd oed o Brifysgol Abertawe wedi adeiladu ar ei angerdd am fyd hedfan i ddatblygu busnes meddalwedd meysydd awyr a hedfan sydd bellach yn ymffrostio bod ganddo fwy na 3000 o gwsmeriaid ledled y byd.

Lansiodd Joe Charman Pilot Plus yn 16 oed ac erbyn hyn mae’n rheoli tîm o dri chyflogai. Mae Joe a’i dîm yn atgynhyrchu meysydd awyr go iawn ledled y byd ar ffurf ddigidol 3D, gan ddefnyddio delweddau maent yn eu cipio o olygfeydd meysydd awyr. Mae’r replicâu 3D digidol o amgylcheddau tu allan i feysydd awyr, gan gynnwys Gatwick, Bryste a Geneva yn creu atgynhyrchiad o amgylchedd ar gyfer defnyddwyr, fel petaent yn llywio awyren drwy’r maes awyr penodol hwnnw yn y byd go iawn.

Mae’r feddalwedd wedi cael ei gwerthu i ysgolion hedfan at ddibenion hyfforddi peilotiaid, peilotiaid masnachol yn ogystal â’r sawl sy’n frwdfrydig am awyrennau, a hynny ym mron pedwar ban y byd.

Ar hyn o bryd mae saith cynnyrch yng nghyfres Pilot Plus, ac mae’r tîm wrthi’n gweithio ar eu cynnyrch nesaf ar gyfer Maes Awyr Dinas Llundain.  

Joe Charman and Easy Jet Plane

Wrth drafod creu’r cwmni, meddai Joe: “Pan oeddwn i’n tyfu i fyny roeddwn i am fod yn beilot awyrennau ac roedd gwir angerdd arnaf i archwilio’r diwydiant. Cyn hir sylweddolais nad oedd efelychiadau o feysydd awyr yn bodoli fel cynnyrch am y farchnad dorfol, felly gyda rhyw £200 yn fy mhoced dechreuais ddatblygu fy nhynnrych cyntaf ar gyfer Maes Awyr Southampton. Roedd gen i fy ychydig gwsmeriaid cyntaf, a drodd yn fwy wedyn ac mae’r sylfaen gwsmeriaid wedi parhau i dyfu ers hynny.”

Mae Joe yn rheoli ei fusnes ochr yn ochr â’i astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe lle mae’n mynd i mewn i’w drydedd flwyddyn o Reoli Busnes. Gyda’i uchelgeisiau entrepreneuraidd mewn cof, cafodd Joe ei gyflwyno i Syniadau Mawr Cymru, rhan o wasanaeth Busnes Cymru i annog entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru. Caiff Syniadau Mawr Cymru ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i hanelu at unrhyw un rhwng 5 a 25 oed sy’n dymuno datblygu syniad busnes.

Gan weld ei gyfle i ehangu ei gysylltiadau ymhellach, sefydlodd Joe Rwydwaith Entrepreneuriaid cyntaf Prifysgol Abertawe gydag un o’i gyd-fyfyrwyr, grŵp sy’n annog myfyrwyr i ddilyn eu huchelgeisiau busnes.

Aeth yn ei flaen: “Mae fy mryd ar fusnes erioed, ond mae Syniadau Mawr Cymru wedi helpu fy sgiliau datblygu personol ac wedi fy nghysylltu â llawer o entrepreneuriaid dylanwadol, gan danio fy awydd entrepreneuraidd ymhellach.”

Yn ei drydedd flwyddyn mae Joe yn bwriadu ysgwyddo gofod swyddfa yn Abertawe.

Meddai: “Rwyf bob amser wedi ei chael yn ddigon hawdd rheoli fy ngwaith yn y brifysgol a’m bywyd busnes, gan wybod pryd i roi mwy o sylw i’r naill na’r llall pan fydd dyddiadau terfyn ar y gweill. Yn fy mlwyddyn olaf, rwy’n bwriadu cymryd rhagor o bobl ymlaen i helpu i ehangu ystod ein cynhyrchion a pharhau i ymdrechu i arwain y farchnad, gan gystadlu ag eraill sydd wedi lansio yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

“Rwy’n credu bod dyfodol Pilot Plus yn ddisglair. Rydym yn creu cynhyrchion sy’n arwain arloesi yn y maes. Wrth i ni ganolbwyntio ar ein prosiect presennol, Maes Awyr Dinas Llundain, y bwriad wedyn yw dod â holl gynhyrchion y gorffennol i fyny i’r un safon. Hefyd mae’n fwriad gennym fuddsoddi mewn gwahanol farchnadoedd lle gall ein sgiliau a’n technoleg gael eu cymhwyso, fel dylunio mewnol rhithwir yn ogystal â delweddu pensaernïaeth.”

Dywedodd Julie Walters, rheolwr datblygu Syniadau Mawr Cymru: “Mae Joe yn enghraifft ddisglair o rywun ifanc cryf iawn ei gymhelliant ac mae Syniadau Mawr Cymru yn falch i’w gefnogi. Mae ei ddawn entrepreneuraidd ers oedran mor ifanc mor drawiadol a dymunwn lwyddiant parhaus iddo gyda Pilot Plus yn y dyfodol.”

Meddi Rhodri Evans, Swyddog Cefnogi Menter a Pencampwr Menter ym Mhrifysgol Abertawe: “Yn Abertawe rydym yn annog ein holl fyfyrwyr i weithredu ar eu dawn entrepreneuraidd er mwyn gwella eu profiad eu hun yn y brifysgol a chynyddu eu cyflogadwyedd ar ôl graddio. Diolch i’w ddawn naturiol dros fusnes, gwyddom fod gan Joe ddyfodol disglair o’i flaen.”


Cewch sesiynau 1-2-1 gyda Chynghorydd Busnes, canllaw ar gychwyn busnes a Simply Do Ideas - ffordd wych o ddatblygu eich syniadau busnes chi!