Magda
Magdalena Mazur
Vocalize
Trosolwg:
Cwmni hyfforddi lleisiol
Sectorau:
Amrywiol
Rhanbarth:
Ceredigion

Mae entrepreneur ifanc o Aberystwyth wedi cychwyn busnes hyfforddi lleisiol gyda chefnogaeth gan wasanaeth Syniadau Mawr Cymru Llywodraeth Cymru ac mae'n bwriadu agor ei stiwdio leisiol ei hun.

Mae Magdalena Mazur, 26 ac yn wreiddiol o Wlad Pwyl, wedi cael ei gorlethu cymaint â chleientiaid newydd ers lansio ei busnes hyfforddi lleisiol, Vocalize, mae hi wedi gallu cynyddu ei horiau gwaith o ran amser i amser llawn.

Mae Vocalize yn bennaf yn cynnig hyfforddiant lleisiol ar sail un i un, ond mae Magdalena hefyd wedi cyflwyno gweithdai grŵp yn lleol yn Aberystwyth. Meddai Magdalena: “Rydw i wedi bod yn canu fy holl mywyd, ond wnes i ddim ystyried hyfforddi lleisiol fel gyrfa tan ar ôl imi raddio o’r ysgol gerddoriaeth yng Ngwlad Pwyl. Symudais i'r ardal saith mlynedd yn ôl i wneud gradd mewn Theatr Ddrama a Pherfformio ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn fuan ymunais â band gyda grŵp o ffrindiau. Gofynnodd ychydig ohonyn nhw a fyddwn i'n eu tiwtorio ac roeddwn i wrth fy modd â'r syniad o allu rhannu'r hyn rydw i'n ei wybod am ganu, rydw i mor angerddol amdano. Datblygodd y busnes cyfan oddi yno. ”

Mae Magdalena yn dysgu pobl rhwng 10-65 oed ac ar hyn o bryd yn rhedeg busnes symudol, ond mae hi wrthi’n chwilio am stiwdio yn Aberystwyth i ddod yn adeilad swyddogol Vocalize.

“Rydw i wrth fy modd yn gweithio yn Aberystwyth, ond mae wedi bod ac yn parhau i fod yn her fawr dod o hyd i le addas i addysgu. Trwy agor fy stiwdio fy hun, gallaf greu'r lle perffaith i'm myfyrwyr gael y gorau o'r sesiynau.

“Yn y pen draw, byddwn i wrth fy modd yn agor stiwdio leisiol lle gallai myfyrwyr elwa o gael gwersi gydag amrywiaeth o hyfforddwyr yn dysgu gwahanol dechnegau.”

Dechreuodd Magdalena ei busnes yn 23 oed gyda chymorth Big Ideas Wales, y gwasanaeth entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru. Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Fusnes Cymru ac yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae'r gwasanaeth wedi'i anelu at unrhyw un rhwng 5 a 25 oed sydd eisiau datblygu syniad busnes.

Darganfu Magdalena am y gwasanaeth trwy ei hymchwil ei hun a chysylltodd â nhw i weld pa gymorth y gallai ei dderbyn. Wrth siarad am Syniadau Mawr Cymru, dywedodd Magdalena: “Rydw i wedi gweld y gwasanaeth yn fuddiol iawn ac fe wnaethon nhw fy ysgogi i barhau i weithio'n galetach a datblygu fy musnes."

Yn gynharach eleni, ymunodd Magdalena â 30 o bobl fusnes ifanc eraill yn nigwyddiad preswyl Bŵtcamp i Fusnes yng Nghanolfan yr Urdd yn y Bala, gweithdy tridiau wedi'i ariannu'n llawn a gynhaliwyd gan Syniadau Mawr Cymru. Mae Bŵtcamp i Fusnes yn rhoi cyfle i entrepreneuriaid ifanc ddysgu a hogi eu sgiliau busnes gyda chyngor a mentora gan bobl fusnes lwyddiannus o Gymru.

Wrth siarad am y profiad, dywedodd Magdalena: “Yn ogystal â dysgu llawer yn y Bŵtcamp am sut i ddatblygu fy musnes, dyfarnwyd cefnogaeth ‘accelerator’ i mi hefyd a oedd o gymorth mawr wrth ganiatáu imi fynychu hyfforddiant lleisiol pellach i gefnogi fy addysgu.

“Roedd Bŵtcamp yn brofiad gwych gan iddo roi hyder pellach i mi yn fy musnes a dangos i mi botensial Vocalize.”

Mae Magdalena yn gobeithio datblygu ei sgiliau ymhellach trwy gwblhau gradd Meistr mewn Ymarfer Llais Proffesiynol yn Conservatoire Brenhinol Birmingham. Bydd yn astudio’n rhan-amser ochr yn ochr â rhedeg ei busnes yng ngorllewin Cymru.

Dywedodd Magdalena: “Rwy’n hapus gyda sut mae’r busnes yn datblygu, ond trwy ennill mwy o gymwysterau a gwella fy sgiliau ochr yn ochr â rhedeg Vocalize, gobeithio y gall helpu’r busnes yn y tymor hir.”


“Roedd Bŵtcamp yn brofiad gwych gan iddo roi hyder pellach i mi yn fy musnes a dangos i mi botensial Vocalize.”

Dywedodd David Bannister, cynghorydd busnes Syniadau Mawr Cymru: “Mae Magdalena yn fedrus iawn ac yn llawn cymhelliant i ddarparu’r gwasanaeth gorau y gall, trwy barhau i hyfforddi ochr yn ochr â rhedeg y busnes. Rwy'n dymuno'r gorau iddi yn y dyfodol ac rwy'n edrych ymlaen at weld sut mae'r busnes yn datblygu. "

 

 

Gorffennodd Magdalena trwy ddweud: “Mae gan y bobl rwy’n eu haddysgu amrywiaeth o nodau o berfformiadau ysgol a chlyweliadau, yn ogystal â phobl hŷn na chawsant gyfle i ddilyn eu breuddwyd pan oeddent yn iau. Rwy'n cael gwir falchder pan fydd fy myfyrwyr yn cyflawni eu nodau ac mae'n gwneud yr holl waith caled yn werth chweil. ”