Rebecca and her dog
Rebecca Lewis
Vanity Hounds
In a nutshell:
Sefydlodd Rebecca Lewis o Dreorci ei busnes trin cŵn, Vanity Hounds, ar ôl gwirfoddoli am dros 18 mis gyda groomers lleol.
Region:
Rhondda Cynon Taf

Mae gan entrepreneur o’r Cymoedd botensial i lwyddo gyda menter newydd yn trin cŵn

 

Mae dynes ifanc 21 oed o Rhondda Cynon Taf wedi agor busnes newydd i drin cŵn gyda'r nod yn y pen draw o ddod yn bencampwr yn Crufts. Sefydlodd Rebecca Lewis o Dreorci ei busnes trin cŵn, Vanity Hounds, ar ôl gwirfoddoli am dros 18 mis gyda groomers lleol.

 

Agorodd y busnes yn hwyr y llynedd ac mewn ychydig fisoedd mae Rebecca wedi adeiladu sylfaen gadarn o gwsmeriaid rheolaidd yn ei salon yn Nhreorci. Mae Vanity Hounds yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys trin chŵn a wneir yn benodol i'r brîd, clipio ewinedd a glanhau dannedd mewn amgylchedd di-gawell.

 

Dywedodd Rebecca: “Gadewais yr ysgol yn 18 oed gan wybod nad oeddwn i eisiau dilyn llwybr academaidd. Ond ar ôl tyfu fyny a chariad ac angerdd enfawr am anifeiliaid roeddwn i'n siŵr fy mod i eisiau gyrfa yn gweithio gyda nhw. Byddwn yn mynd â'm cŵn yn rheolaidd at y parlwr cwn ac fe wnaeth i mi feddwl y byddai'n yrfa y byddwn yn ei mwynhau'n fawr.”

 

Fe wnaeth Rebecca hogi ei sgiliau a dysgu am y diwydiant yn Academi Triniaeth Cymru yng Nghastell-nedd. Ychwanegodd: “Ar ôl gwirfoddoli am amser hir mewn parlwr lleol, roedd yn amlwg y byddai angen i mi gael y cymwysterau cywir i mi allu troi'r angerdd hwn yn fusnes. Roedd yr hyfforddiant yn ddwys ar adegau, ond cadarnhaodd faint roeddwn i'n mwynhau'r gwaith. ”

 

“Ar ôl gwirfoddoli am amser hir mewn parlwr lleol, roedd yn amlwg y byddai angen i mi gael y cymwysterau cywir i mi allu troi'r angerdd hwn yn fusnes. Roedd yr hyfforddiant yn ddwys ar adegau, ond cadarnhaodd faint roeddwn i'n mwynhau'r gwaith.”

 

Dechreuodd Rebecca ei busnes gyda chymorth Syniadau Mawr Cymru, y gwasanaeth entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru. Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Fusnes Cymru ac mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae'r gwasanaeth wedi'i anelu at unrhyw un rhwng 5 a 25 oed sydd eisiau datblygu syniad busnes.

 

 

Wrth siarad am y gwasanaeth, dywedodd Rebecca: “Y brif her a gefais pan oeddwn am ddechrau Vanity Hounds oedd cael digon o arian i'w gefnogi, gan fy mod yn gwirfoddoli ar y pryd ac nid oedd gennyf unrhyw incwm rheolaidd. Cefais hyd i Syniadau Mawr Cymru drwy fy ymchwil ar-lein fy hun a chysylltais â nhw i weld a allent helpu.

 

“Mae'r gwasanaeth wedi bod yn wych, yn enwedig fy ymgynghorydd busnes Mark Adams, sydd wedi fy helpu i ddatblygu cynllun busnes ac mae bob amser wrth law i gynnig arweiniad. Hefyd, tynnodd Syniadau Mawr Cymru sylw fi at gyfeiriad Benthyciadau Cychwynnol, a roddwyd gymorth ariannol i mi.

 

“Roedd pawb yn Syniadau Mawr Cymru yn gyfeillgar ac roedd yn amlwg eu bod wir eisiau fy nghefnogi gyda'm breuddwyd o berchen fy musnes fy hun.”

 

Gan wybod bod cyfathrebu ar lafar yn allweddol i lwyddiant ei busnes, cynhaliodd Rebecca ddiwrnod agored y penwythnos cyn iddi agor Vanity Hounds yn swyddogol i gwrdd ag aelodau'r cyhoedd sydd bellach wedi dod yn gleientiaid da.

 

Yn hwyrach eleni, mae Rebecca yn gobeithio ehangu ei gwasanaethau drwy fynychu Academi Triniaeth Cymru i gyflawni ei chymhwyster mewn trin cathod.

 

Dywedodd Rebecca: “Rwy'n credu bod bwlch yn y farchnad ar gyfer trin cathod, gan mai dim ond nifer fach o geiswyr cathod sydd yn yr ardal leol. Gobeithio y bydd arallgyfeirio fy nghynnig yn rhoi hirhoedledd i'm busnes hefyd. ”

 

Gyda phrofiad gwaith yn hanfodol i ddatblygiad Rebecca yn y diwydiant, mae'n awyddus i gynnig yr un gefnogaeth i bobl ifanc eraill sydd â diddordeb yn yr yrfa yn y dyfodol. Ond ar hyn o bryd mae hi'n edrych ymlaen at fod yn bencampwr yn Crufts trwy gael digon o brofiad y tu ôl iddi.

 

Mae Mark Adams, ymgynghorydd busnes Syniadau Mawr Cymru, wedi bod yn gweithio'n agos gyda Rebecca i'w helpu i ddechrau ei busnes. Dywedodd: “Roedd gan Rebecca angerdd mawr am ei busnes ac mae wedi gweithio'n galed iawn i gael lle mae hi heddiw. Rwy'n siŵr y bydd ei huchelgais a'i phenderfyniad yn help iddi yn y dyfodol, a dymunaf y gorau iddi i gyflawni ei breuddwydion.”

 

Gorffennodd Rebecca gyda darn o gyngor i gyd-entrepreneuriaid ifanc, gan ddweud: “Os ydych chi'n berson ifanc sydd â syniad busnes gwych, ewch amdani. Fyddwch chi byth yn gwybod onibai eich bod yn ceisio a byddech chi'n difaru os na. Ond byddwch yn barod am waith caled a deallwch na fyddwch chi'n filiwnydd dros nos. ”