Toni McLelland
Toni McLelland MSc
1st Life Group
Trosolwg:
Arbenigo mewn busnes ar gyfer Effaith Gymdeithasol, Cyfiawnder Cymdeithasol a Symudedd Cymdeithasol
Sectorau:
Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol

Mae 1st Life Group yn arbenigo mewn sicrhau newid drwy wreiddio DEIB a dulliau Tosturiol. Rydym yn gweithio gydag arweinwyr busnes C Suite mewn achosion Effaith Gymdeithasol, Cyfiawnder Cymdeithasol a Symudedd Cymdeithasol neu achosion budd cyhoeddus. Rydym hefyd yn gweithio gyda busnesau newydd neu entrepreneuriaid cymdeithasol yn y maes arbenigol hwn. Mae Toni yn Gyfaill Hanfodol ac yn fentor busnes.

Darperir y gwaith drwy siarad ysbrydoledig, rhaglenni ymgynghori a strwythuredig, a chynigir aelodaeth mentora 1-1 neu grŵp hefyd.

Rwyf wastad wedi bod yn entrepreneuraidd, ers i mi fod yn fy arddegau. Mae gennyf hefyd yrfa eang o arwain gwasanaethau sy’n cefnogi pobl ifanc. Roedd cyflogaeth yn cynnwys y Llywodraeth Ganolog, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Swyddfa Gartref, Cyfiawnder Troseddol, Gofal Cymdeithasol, SEND (addysg arbennig ac anabledd) Pennaeth Ysgol a Phrif Swyddog Gweithredol cwmni gofal cymdeithasol. Sylweddolais fod bwlch mewn ymgynghoriadau sy’n darparu cymorth busnes arbenigol yn y maes hwn, a’m bod yn gwybod am wasanaethau i blant a grwpiau agored i niwed sydd mewn perygl.

Roedd angen i ymgynghorwyr wybod am gynlluniau wrth gefn ar gyfer diogelu, parhad busnes, rheoleiddio arolygiadau cydymffurfio yn ogystal â sicrhau ansawdd. Ar ben hynny, roedd angen craffter busnes arnynt ac nid oedd llawer o gymorth ar gael. Felly, pan oeddwn i yn y swyddi hyn, doedd neb y gallwn droi ato na’i gefnogi gyda fy ngwaith. Fe wnes i ganfod llawer o fylchau, felly nawr rydw i’n helpu busnesau newydd i lenwi’r bylchau hynny.

Rydw i’n gweithio ar fy nghyflymder fy hun, yn creu fy amserlen fy hun ac nid oes rhaid i mi deimlo rheidrwydd i wneud rhywbeth nad yw’n cyd-fynd â fy ngwerthoedd, fy nghenhadaeth neu fy moeseg neu fy amserlen. Rwy’n atebol am y penderfyniadau rwy’n eu gwneud, nid y rhai nad ydw i’n eu gwneud neu ddim yn gwybod dim amdanynt. Rydw i’n teimlo’n rhydd ac wedi fy ngrymuso i gymryd risgiau wedi’u mesur.

Problemau wedi’u goresgyn?
Roedd yn anodd i mi symud o’r sector cyhoeddus i’r sector preifat a gofyn i bobl dalu am fy ngwasanaethau gan nad oedd yn gysyniad yr oeddwn wedi arfer ag ef. Ond dydw i ddim yn difaru dim, dim ond profiadau dysgu gan fy mod i’n manteisio ar bob cyfle i ddysgu o’r da a’r drwg.

Cyngor gorau?
Byddwch yn ddewr a byddwch yn ymroddedig. Dewch o hyd i’ch pŵer mewnol! Fy un i yw taenu #tonisfairydust, ac mae pethau hudolus yn digwydd, ac mae pobl yn teimlo eu bod wedi’u grymuso.

Beth wnaeth fy ysbrydoli?
Fy nhaith fy hun, ac rydw i’n parhau ag etifeddiaeth fy ddiweddar dad o weithio gyda thosturi. Gwnaf yr hyn yr wyf yn ei wneud nid oherwydd yr oeddwn am fod ar flaen y gad, ond am fy mod am arwain eraill i’r rheng flaen.

“Y ffordd orau o rymuso pobl eraill yw rhoi eich pŵer iddyn nhw, nid dal gafael arno” a dyna rydw i’n ceisio ei wneud drwy greu arweinwyr busnes bob dydd.