Y CRIW MENTRUS - CYMWYSTERAU YMGEISIO A BEIRNIADU

Cymhwyster ar gyfer Ymgeisio

Categori Cystadleuaeth Cynradd Is (5-7 mlwydd oed)

Mae’r holl ysgolion babanod / cynradd yng Nghymru yn gymwys

Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng 5 a 7 mlwydd oed (Derbynfa, Bl 1 & 2)

Categori Cynradd Uwch (8-11 mlwydd oed)

Mae’r holl ysgolion cynradd yng Nghymru yn gymwys

Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng 8 ac 11 mlwydd oed (Bl 3-6)

 

Meini prawf cymhwystra ar gyfer categorïau:

I fod yn gymwys ar gyfer cystadlu, rhaid i’r holl weithgaredd yn eich ymgais fod wedi digwydd rhwng 1 Ionawr 2021 - 27 Mai 2022

Gall ysgolion gyflwyno unrhyw nifer o gynigion ym mhob categori (Cynradd Is a Chynradd Uwch) neu gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer Cynradd Is ac Uwch gyda'i gilydd. Cofiwch, gallwch gynnig gymaint o geisiadau ag y dymunwch ar gyfer pob categori, a gall unrhyw nifer o blant gymryd rhan ym mhob categori

Mae’r gystadleuaeth yn RHAD AC AM DDIM ac mae nifer helaeth o adnoddau i’ch cynorthwyo!


MEINI PRAWF ASESU

Cystadleuaeth Genedlaethol Ysgolion Cynradd Y Criw Mentrus – Meini Prawf Beirniadu, 2021-2022

Elfen 1:

Yn arddangos ymddygiad ACCT

 

Cwestiynau enghreifftiol i’w hystyried wrth feirniadu

 

Marciau a ddyfernir ar bob cam

Cyflwyniad Cais Fideo

Rownd Cyn derfynol

Rownd Derfynol Genedlaethol

 1. Agwedd

Tystiolaeth o ddealltwriaeth y tim o’u:

 • cryfderau
 • cymhelliant
 • penderfyniad i gyflawni golau

Yn eu gweithgaredd menter, pa mor llwyddiannus oedd y tîm wrth:  :

 • benderfynu’r hyn oeddent eisio ei gyflawni?
 • ddangos eu dealltwriaeth o weithgaredd entrepreneuraidd?
 • ddyrannu rolau a chyfrifoldebau (os yn berthnasol)?
 • wireddu’r hyn oeddent eisiau ei gyflawni?

Pa mor broffidiol oedd y gweithgaredd menter?  

/20

/15

/10

 1. Creadigaeth
   

Tystiolaeth o allu’r tîm i:

 • cynhyrchu syniadau ffres
 • gweld cyfleoedd newydd
 • datrys problemau

 
 

Pa mor arloesol yw’r :

 • cynnyrch neu’r gwasanaeth?
 • dull i werthu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth?

Pa mor effeithiol oedd y tîm wrth egluro:

 • pam y gwnaethant ddewis eu cynnyrch neu wasanaeth?
 • sut gafodd y cynnyrch neu wasanaeth ei hyrwyddo?
 • sut wnaethant ddatrys y broblem fwyaf ddaeth i’w rhan?

/20

/15

/10

 1. Cysylltiadau

Tystiolaeth o allu’r tîm i: 

 • gyfathrebu’n effeithiol a mynegi eu syniadau eu hunain
 • gwerthfawrogi safbwynt eraill
 • weithio’n gydweithredol gydag eraill

Yn eu gweithgaredd menter pa mor dda oedd y tîm wrth arddangos:

 • eu dealltwriaeth o’u rolau
 • eu parodrwydd i wrando ar safbwyntiau eraill
 • eu gallu i gydweithio’n llwyddiannus
 • eu gallu i gyfathrebu gyda chwsmeriaid

Pa mor effeithiol oedd y tîm wrth ffurfio partneriaethau:

 • gyda rhieni
 • gydag eraill megis grwpiau cymunedol neu elusennau.

/20

/15

/10

 1. Trefniadaeth

Tystiolaeth o allu’r tîm i: 

 • wneud penderfyniadau hysbys
 • gyflawni eu hamcanion trwy gynllunio
 • rheoli adnoddau a risg.

Pa mor effeithiol oedd y tîm wrth

 • gynllunio amcanion clir ar gyfer eu gweithgaredd menter
 • ymgymryd ag ymchwil marchnad a’i ddefnyddio i ddatblygu eu syniad
 • codi arian a rheoli eu harian

/20

/15

/10

Cyffredinol

Eglurwch pam yr ydych yn credu bod eich cais yn haeddu ennill cystadleuaeth.

Ystyriwch safon yr ymgais

 • Pa mor ddiddorol ac esboniadol yw’r cais fideo?  

/20

 NA 

 NA 

Elfen 2: Ymgysylltu â Busnes

 • Pa mor effeithiol oedd ymgysylltiad y tîm gyda phartneriaid busnes lleol?

 NA

/8

/10

Elfen 3: Cynaladwyedd

 • Pa mor effeithiol yw effaith amgylcheddol positif y gweithgaredd menter ar yr ysgol a/neu’r gymuned? Er enghraifft yng nghyswllt codi ymwybyddiaeth, cynyddu graddfeydd ailgylchu, arbedion ynni, dargyfeirio gwastraff o’r tomennydd sbwriel. 

 NA 

/8

/10

Elfen 4: Cysylltiadau â’r cwricwlwm

 • Sut wnaeth y gweithgaredd menter gynorthwyo’r tim gyda gwaith ysgol arall?

  NA

/8

/10

Elfen 5: Effaith Cymdeithasol/Cymunedol

 

 • Ydi’r ymgais yn mynd i’r afael â phwrpas cymdeithasol?
 • Pa effaith gafodd y cais ar y gymuned leol?

  NA

/8

/10

Elfen 6: Arddangosfa

 • Pa mor effeithiol yw’r arddangosfa wrth hyrwyddo’r gweithgaredd menter?
 • Pa mor greadigol ac arloesol yw’r arddangosfa?
 • Beth yw safon y cynnyrch (os yn berthnasol)?

  NA

/8

/10

Elfen 7: Cyflwyniad

 • Pa mor dda yw strwythur a chynllun y cyflwyniad? 
 • Pa mor ddiddorol yw’r cyflwyniad? 
 • Pa mor dda mae’r cyflwyniad yn arddangos dysg a brwdfrydedd y tîm am eu gweithgaredd menter?

   NA

 NA

/10

CYFANSWM =

 

100

100

100