Y CRIW MENTRUS - CYMWYSTERAU YMGEISIO A BEIRNIADU

Cymhwysedd ar gyfer ymgeisio

Categori Cynradd Is (5-7 mlwydd oed)

Agored i holl Ysgolion Babanod / Cynradd

Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng 5 a 7 mlwydd oed (Derbynfa, Bl 1 & 2)

Categori Cynradd Uwch (8-11 mlwydd oed)

Agored i holl Ysgolion Babanod / Cynradd Cymru

Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng 8 ac 11 mlwydd oed (Bl 3-6)

Categori Cymuned/Aelwyd y Cartref (newydd ar gyfer 2021)

Agored i holl gymunedau ledled Cymru

Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng 5 a 11 mlwydd oed (Derbynfa – Blwyddyn 6)

 

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer categorïau:

I fod yn gymwys ar gyfer cystadlu, rhaid i’r holl weithgaredd yn eich ymgais fod wedi digwydd rhwng 1 Ionawr 2020 a 7 Mehefin 2021


Gall ysgolion gyflwyno unrhyw nifer o gynigion ym mhob categori (Cynradd Isaf a Chynradd Uchaf) neu gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer Cynradd Is ac Uchaf gyda'i gilydd. Cofiwch, gallwch gynnig gymaint o geisiadau ag y dymunwch ar gyfer pob categori, gan gynnwys y categori cymunedol /aelwyd y cartref, cyhyd â bod plant gwahanol yn ymwneud â phob gweithgaredd..  

Eleni gall unrhyw nifer o blant gymryd rhan ym mhob categori ac rydym hefyd yn croesawu ceisiadau unigol gan blant.

Gellir ymgeisio yn y gystadleuaeth yn RHAD AC AM DDIM ac mae nifer helaeth o adnoddau i’ch cynorthwyo!


MEINI PRAWF ASESU

 

Ymddygiadau ACCT allweddol

 

 

 

Meysydd pwnc / cwestiynau enghreifftiol

Sut caiff hyn ei asesu? 

Marciau a ddyfernir ar bob cam

Cais Fideo

Rownd Derfynol Ranbarthol

Rownd Derfynol Genedlaethol

Agwedd

Tystiolaeth o ddealltwriaeth o’r hunan, cryfderau a chymhellion.Yn dangos yr ymddygiadau canlynol:

Hunanwybodaeth cred a hyder

Cymhelliant

 

Dyhead

 

Penderfyniad

 

Cystadleurgarwch

 • Sut wnaeth y plentyn/plant gynnal ei/eu cymhelliant?
 • Sut wnaeth y plentyn/plant ymdopi â sefyllfaoedd anodd?
 • Sut wnaeth y fenter ddatblygu hyder a hunan-ymwybyddiaerth y plentyn/plant?
 • Sut wnaeth y plentyn/plant bennu beth oedd/ oeddent am ei gyflawni?
 • Sut wnaeth y plentyn/plant wella ei/eu dealltwriaeth o weithgarwch entrepreneuraidd yn ystod y gweithgaredd?
 • Sut wnaeth gwerthoedd y plentyn/plant dros yr amgylchedd, cymuned a busnes ddylanwadu ar eu penderfyniadau?

 

/20

/15

/15

Creadigedd
 

Tystiolaeth  o’r gallu i greu syniadau newydd, datrys  problemau ac adnabod cyfleoedd newydd. Yn dangos yr ymddygiadau canlynol:

Datrys problemau

Meddwl yn ddargyfeiriol / creu syniadau

Nodi a chreu cyfleoedd newydd

 

Arloesedd

 • Sut wnaeth y plentyn/plant ddewis y cynnyrch neu’r gwasanaeth?
 • Ydy’r cynnyrch neu’r gwasanaeth yn arloesol, ac os felly sut?
 • Sut cafodd y cynnyrch neu’r gwasanaeth ei hyrwyddo i ddenu cwsmeriaid?
 • Sut wnaeth y plentyn/plant werthu ei/eu cynnyrch neu wasanaethau? Unrhyw dechnegau gwerthu arloesol?
 • Sut wnaeth y plentyn/plant ddatrys y broblem fwyaf a wynebwyd yn ystod y gweithgaredd?
 • A gyfathrebodd y plentyn/plant ansawdd ei/eu cynnyrch neu wasanaeth yn effeithiol, a sut?

 

/20

/15

/15

Cysylltiadau

Mae hyn yn ymwneud â phobl, y gallu i gyfathrebu’n effeithiol, mynegi eich barn a’ch syniadau eich hun, gwerthfawrogi safbwynt pobl eraill a gweithio’n gydweithredol.Yn dangos yr ymddygiadau canlynol:

Gweithio gydag eraill

Rheoli sefyllfaoedd anodd

Trafod, darbwyllo a dylanwadu

Cyflwyno

Cyfathrebu

 • Sut wnaeth y plentyn/plant chwilio am bartneriaethau â busnes lleol, rhieni ac eraill i gefnogi ei/ eu busnes?
 • Pa mor dda wnaeth y plant gydweithio?
 • Sut wnaeth yr holl blant ddeall eu rolau yn y busnes?
 • Sut wnaeth y busnes gyfathrebu â chwsmeriaid a phartneriaid ac a oedd yn effeithiol?
 • A wnaeth y plentyn/plant wrando ar safbwyntiau aelodau eraill a phobl tu allan i’r tîm?

/20

/15

/15

Trefniadaeth

Gwneud penderfyniadau gwybodus a chyflawni eich amcanion drwy gynllunio a rheoli sefyllfaoedd, adnoddau a risg.

Yn arddangos yr ymddygiadau

canlynol:

Cynllunio

 

Rheoli adnoddau

 

Gwneud penderfyniadau

Ymchwilio a deall yr amgylchedd

Rheoli risg

 

Pennu gweledigaeth a nodau

 • Sut wnaeth y plentyn/plant gynllunio ei/eu menter? Oedd nodau clir ar gyfer y busnes?
 • Sut wnaeth y plentyn/plant gynnal ymchwil i’r farchnad  a’i defnyddio i ddatblygu eu busnes?
 • Sut wnaeth y plentyn/plant ddyrannu rolau a chyfrifoldebau?
 • Sut wnaeth y plentyn/plant godi arian i gychwyn a rheoli eu harian?
 • A wnaeth y plentyn/plant elw? Beth ddysgodd y plentyn/plant am reoli arian?
 • Ansawdd y cyflwyniad. A yw’n ennyn diddordeb ac wedi ei gyflwyno’n dda?

/20

/15

/15

Yn gyffredinol

 • Dywedwch wrthym  pam y credwch eich bod yn haeddu ennill cystadleuaeth y Criw Mentrus

/20

 

 

Busnes

 • Sut wnaeth y plentyn/plant nodi a mynd ati i ymgysylltu â phartneriaid busnes?
 • Pa ran gymerodd y busnes yn gyffredinol at fenter?

 

/8

 /8

ECO / Amgylcheddol

 • Ydi’r fenter yn gwneud newid amgylcheddol cadarnhaol i'r ysgol a'r gymuned ehangach?
 • Pa effaith y mae'r fenter ECO wedi'i chael? e.e. o ran cyfraddau ailgylchu / arbedion ynni / gwastraff sy'n cael ei ddargyfeirio o dirlenwi ac ati
 • Sut wnaeth y plentyn / plant ddod o hyd i ddeunyddiau?

 

 

/8

/8

Cysylltiadau Cwricwlwm

 • Sut wnaeth y gystadleuaeth gynorthwyo’r plentyn / plant gyda gwaith ysgol arall a chysylltiadau cwricwlwm?

 

 

/8

/8

Menter Gymdeithasol
 • A yw'r cais yn myd i'r afael â phwrpas cymdeithasol?
 • Pa effaith y mae'r cais wedi'i gael ar y gymuned leol?
  /8 /8

Cyflwyniad

 • Ydy’r cyflwyniad wedi ei gynllunio a’i strwythuro’n dda?
 • Ydy’r cyflwyniad yn ennyn diddordeb ac yn ddifyr?
 • Ydy’r cyflwyniad yn dangos yr hyn a ddysgodd y plentyn/plant a’u brwdfrydedd am  eu menter

 

 /8

/8

CYFANSWM

 

100

100

100