Cyfle #858

Aberdâr / Merthyr Tudful

120 Ha / 296 erw

45 o Wartheg Duon Cymreig Pedigri sy'n magu

Cyfle #858

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Rhif Cyfeirnod Mentro: 858

 

MANYLION Y TIRFEDDIANNWR

75+ oed

Siaradwr Cymraeg

Prynodd fy ngwraig a minnau’r fferm fel lle i fyw a magu ein bechgyn yn y 1970au cynnar.

Nid y fferm oedd ein prif weithgaredd ond gwellwyd y gwartheg yn raddol a chafwyd gwared ar y cyrn trwy fridio. Yn y pen draw, rydym wedi cael buches sydd yn ddi-gyrn yn naturiol, sydd, yn ein barn ni, gystal ag unrhyw fuches yn y brîd.

Mae’r fuches bedigri yn cael ei ffermio ar sail fasnachol gennyf i a’n mab, tra bod fy ngwraig yn gofalu am y swyddfa.

 

Ein targedau dros y 5 mlynedd nesaf:

Camu’n ôl o reolaeth ddydd i ddydd y fferm

 

MANYLION Y FFERM

Lleoliad (tref agosaf): 

Aberdâr / Merthyr Tudful

 

Ardal tir ar gael: 

120Ha / 296 erw

 

Isadeiledd ar gael h.y. adeiladau, cyfleusterau trin anifeiliaid:

Adeiladau fferm modern gyda chyfleusterau dan do

 

Da byw ar gael:

45 o wartheg Duon Cymreig Pedigri sy'n magu. Sefydlwyd 50 mlynedd yn ôl. Cynhyrchu teirw yn flynyddol i'r safon uchaf.

 

Peiriannau ar gael:   

Ystod lawn o beiriannau newydd neu bron yn newydd

 

Llety ar gyfer yr un sy’n chwilio am gyfle: 

Ni fyddai tŷ yn anodd i’w gael

 

Yr ardal leol:

Wedi’i lleoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ond yn agos iawn at ardal boblog iawn gyda lle ar gyfer mentrau fferm ychwanegol

 

MANYLION Y CYFLE

Math o gytundeb sy’n cael ei ystyried: 

Yn agored i drafodaeth

 

Gofynion y rôl gan gynnwys y prif dasgau, cyfrifoldebau a'r sgiliau sy'n ofynnol

Y sgiliau angenrheidiol fyddai cymhwysedd gyda pheiriannau a gwartheg gan mai fferm wartheg yn unig yw hon. Yr un mor bwysig fyddai sgiliau cyfrifiadurol a gwaith papur sy'n ymwneud â bridio gwartheg modern

 

Nodweddion allweddol y mae'r tirfeddiannwr yn chwilio amdanynt mewn partner busnes

Person sy’n frwd dros fridio Gwartheg yn ei holl agweddau, a fyddai’n mwynhau gwella’r fuches hyd yn oed ymhellach.
 

 

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gwneud cais am y cyfle hwn:

 

DOCX icon