Pam y byddai Andrew yn fentor effeithiol:

 • Mae Andrew yn frwdfrydig dros iechyd y pridd sydd wedi cwblhau Dosbarth Meistr Iechyd Pridd yn ddiweddar gyda Nicole Masters. Mae wedi bod yn canolbwyntio ar arferion sy'n diogelu priddoedd, yn cynyddu bioleg pridd ac yn lleihau'r ddibyniaeth ar fewnbynnau allanol fel gwrteithiau cemegol. Mae hyn wedi arwain at ostyngiad o 60% yn y defnydd o nitrogen cemegol yn ystod y tair blynedd diwethaf, gyda newidiadau nodedig mewn iechyd gwartheg. Mae Andrew hefyd wedi cymryd rhan yn y rhaglen datblygu proffesiynol Rhagori ar Bori uwch.

 • Mae Andrew a'i deulu’n ffermio 320 o Friesians Prydeinig sy'n lloia yn y gwanwyn, yn ogystal â rhai newydd a theirw bridio, ar 400 erw, ynghyd â 75 erw ychwanegol ar drefniant tymor byr ar gyfer gwneud silwair. Mae'r fferm hefyd wedi arallgyfeirio, ac mae ganddi un bwthyn gwyliau hunanarlwyo; mae wedi gosod paneli a batris solar yn ddiweddar, gan weithio tuag at y nod terfynol o fod yn hunangynhaliol.

 • Ar ôl graddio gyda gradd dosbarth cyntaf gydag anrhydedd mewn Amaethyddiaeth yn 2009, dychwelodd Andrew i'r fferm deuluol i gymryd cyfran fawr o reolaeth y fferm. Ers hynny, mae'r fferm wedi symud i system lloia bloc naw wythnos yn y gwanwyn.

 • Mae Andrew yn credu bod trosglwyddo gwybodaeth a sgyrsiau agored rhwng ffermwyr yn allweddol. Fel rhan o'i grŵp trafod lleol, mae Andrew bob blwyddyn yn meincnodi ei fenter laeth i helpu i fesur perfformiad ffermydd.

 • Roedd Fferm Moor yn safle arddangos Cyswllt Ffermio a oedd yn canolbwyntio ar broffidioldeb y fferm a gwytnwch busnes, gan adeiladu busnes sy'n addas at y dyfodol ac annog cyfnewid gwybodaeth a rhannu gwybodaeth ar lefel uchel rhwng ffermwyr. 

 • Gyda hyfforddiant rheoli cyfannol gan Sefydliad Savory drwy ei ganolfan yn y DU, mae Andrew yn ymwybodol bod ffermwyr yn rheoli ecosystemau cymhleth, ac na ddylent reoli unrhyw elfen unigol ar wahân drwy ystyried yr effaith ar y pedair proses ecosystem. Un o egwyddorion rheolaeth gyfannol yw ystyried mater yn ei gyfanrwydd, a dod o hyd i'r achos sylfaenol, yn hytrach na thrin y symptomau.

Busnes Fferm Presennol:

 • 400 erw, ynghyd â 75 erw ychwanegol ar drefniant tymor byr ar gyfer gwneud silwair
 • 320 o Ffrisiaid Prydeinig sy’n lloia yn y gwanwyn a theirw magu
 • llety gwyliau hunanarlwyo, paneli solar a batris, gan weithio tuag at y nod terfynol o fod yn hunangynhaliol.

Cymwysterau:

 • 2022 - Dosbarth Meistr Iechyd Pridd gyda Nicole Masters
 • 2020/2021 - Rheolaeth gyfannol gyda 3LM (Savoury Institute)
 • 2009 - BSc (Anrh) Amaethyddiaeth (Dosbarth 1af)

Awgrymiadau da ar gyfer llwyddiant mewn busnes

"Gallaf weld cymaint o fudd i ddeall a meithrin priddoedd ar eich fferm a'r sgil-effeithiau o ran cynhyrchu, iechyd anifeiliaid ac elw, a hoffwn helpu ac annog eraill i gael yr hyder i wneud y newidiadau hyn ar eu fferm eu hunain."