Cyflwyniad Prosiect Hendre Ifan Goch - Gwella rheolaeth pridd a da byw er mwyn cynyddu faint o garbon sy’n cael ei ddal, a lleihau ôl troed carbon y fferm

Safle: Hendre Ifan Goch, Glynogwr, Pen-y-bont, CF35 6EN

Swyddog Technegol: Elan Davies

Teitl y prosiect: Gwella rheolaeth pridd a da byw er mwyn cynyddu faint o garbon sy’n cael ei ddal, a lleihau ôl troed carbon y fferm

 

Cyflwyniad i’r prosiect: Mae llywodraeth y DU wedi gwneud addewid i sicrhau lleihad o 80% yn allyriadau nwyon tŷ gwydr cenedlaethol  o lefelau 1990 erbyn 2050. Mae Llywodraeth Cymru’n cynnig lleihad o 95% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr dros yr un cyfnod.

Prif nod y prosiect yw adnabod lefelau presennol y deunydd organig, carbon organig a charbon gweithredol sy’n bresennol yn y priddoedd (ar sail T/ha) ar fferm Hendre Ifan Goch. Gan ddibynnu ar y canlyniadau cychwynnol, y nod wedyn yw gweld a yw’n bosibl cynyddu lefelau carbon yn y pridd drwy fesur a rheoli.

Yn ystod y prosiect, bydd archwiliad carbon fferm yn cael ei gynnal ar y safle arddangos gan ddefnyddio cyfrifiannell ôl troed carbon. Yn y pen draw, bydd hyn yn rhoi ffigwr cydbwysedd carbon absoliwt ar gyfer y fferm. Bydd yr ymarfer hefyd yn adnabod meysydd allweddol lle byddai modd gwella arferion ffermio er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr - ac felly i leihau ôl troed carbon y fferm, gyda’r nod o fod yn niwtral o ran carbon.  

 

Amcanion y prosiect: 

  • Canfod lefelau presennol ar gyfer deunydd organig, carbon organig a charbon gweithredol yn y pridd ar fferm Hendre Ifan Goch
  • Anelu at gynyddu lefelau carbon drwy wahanol ddulliau o fesur a rheoli
  • Cwblhau archwiliad carbon ar gyfer y fferm gyfan er mwyn canfod ffigwr cydbwysedd carbon absoliwt
  • Canfod meysydd allweddol ar y fferm lle byddai modd lleihau allyriadau 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol a Osodwyd:

  1. Sicrhau cynnydd o 1% bob blwyddyn mewn deunydd organig a lefelau carbon yn y pridd yn seiliedig ar y mesuriadau gwaelodlin.
  2. Gwella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd da byw, cynyddu cyfraddau twf ŵyn 50g/dydd yn ystod y cyfnod 12 wythnos.
  3. Sicrhau lleihad o 15% yn yr ôl troed carbon fesul kg o ŵyn a gynhyrchir yn seiliedig ar y mesuriadau gwaelodlin.

 

Amserlen a Cherrig Milltir: 

Gweithgareddau Allweddol

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Nodi caeau arbrofol a chasglu samplau pridd

 

 

                   

Dadansoddi canlyniadau’r samplau pridd a chreu cynllun strategol ar gyfer pob ardal

 

                   

Asesiad gweledol o bridd a phlanhigion ar bob cae

 

 

 

 

               

Cynnal asesiad carbon ar y fferm i ganfod allyriadau carbon

 

 

             

Dadansoddi perfformiad y caeau ym mhob ardal a'r stoc ym mhob ardal i weld a oes cydgysylltiad rhwng perfformiad a’r hyn y mae’r samplau a’r asesiadau gweledol yn dweud wrthym ni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesuriadau glaswellt wythnosol pan fo’r tymor tyfu yn ei anterth