Forest Coalpit, Y fenni

Prosiect Safle Ffocws: Pa effaith gaiff diet gwahanol ar ansawdd porc?

Nod y prosiect:

Y prif amcan yw nodi effaith y diet ar ansawdd y porc a gynhyrchir. Wrth i agweddau defnyddwyr newid, ac mae wyth o bob deg defnyddiwr bellach yn debygol o wirio tarddiad eu bwyd, mae cael proffil o'r porc a chael gwybod am yr effeithiau y gall dietau gwahanol eu cael ar yr ansawdd ychwanegu gwerth i'r cynnyrch a darparu cynhyrchwyr moch gyda phwynt gwerthu unigryw arall. Gallai dadansoddiad cemegol y porc fod yn ddefnyddiol ar gyfer hysbysebu buddion iechyd neu anfanteision posibl o un driniaeth o'i gymharu â'r llall. Gallai canfyddiadau'r prosiect hwn ddarparu ffynhonnell o wybodaeth ddefnyddiol i gynhyrchwyr moch eraill sy'n ystyried neu eisoes yn magu/bridio moch mewn modd tebyg. 

Yn ogystal â gwella ansawdd bywyd y moch, gall magu/bridio moch yn yr awyr agored ar laswelltir gael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd ac economi’r fferm, megis:

  • costau bwydo is
  • costau ynni is (trydan, dŵr ac ati)
  • hyrwyddo aildyfiant naturiol trwy bori mewn ffordd sydd ddim yn amharu’n ormodol ar y pridd ac sy’n creu gwelyau hadau. 

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Genau Hafod
Genauhafod, Dolfor, Y Drenewydd, Powys Prosiect Safle Ffocws
Hendy
Hendy, Hundred House, Llandrindod Prosiect Safle Ffocws: Stori
Market Hall
Prosiect Safle Ffocws: Brechiad Hunangenedledig - Mycoplasma