15 Chwefror 2022

 

Gyda chost uchel gwrtaith wedi’i brynu yn peri i ffermwyr ganolbwyntio ar y maetholion o fewn slyri a thail fferm, mae cyfle i ddysgu mwy am fanteisio ar werth y gwrtaith hwnnw yn dal i fod ar gael yng Nghymru.

Ychydig ddyddiau sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar 21 Chwefror i wneud cais am le ar gwrs newydd Meistr ar Slyri Cyswllt Ffermio - ond mae lleoedd yn dal i fod ar gael i ffermwyr sy’n gweithredu’n brydlon.

Mae un o’r gweithdai’n cael ei gynnal gan Chris Duller, arbenigwr glaswelltir a phorthiant annibynnol a fydd yn ymdrin â’r holl faterion sy’n ymwneud â thaenu slyri a thail a bydd yn rhannu ei wybodaeth am werth y maetholion hynny, gan gynnwys gweddillion treuliad anaerobig a thail dofednod.

Bydd cyngor defnyddiol am y Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 sydd ar ddod, sy’n cynnwys mapiau risg, tomenni storio a chadw cofnodion, a sut y gall ffermwyr gyfrifo p’un a fydd eu busnes yn cydymffurfio, ynghyd â sesiwn maes ymarferol ar asesu risg ac asesu cyflwr y tir.

Bydd Keith Owen, yr ymgynghorydd amgylcheddol o KeBek, yn arwain y rheini sy’n dilyn y cwrs drwy’r rheoliadau newydd ar storio ac yn rhoi cyngor pwysig ar sut i leihau cynhyrchiant slyri a dŵr budr yn economaidd, a sut i gyfrifo faint o gapasiti storio sydd ei angen, gydag awgrymiadau ar yr hyn y gellir ei gynnwys – a’r hyn na ellir ei gynnwys.

Bydd cyfraniad hefyd gan y ffermwr llaeth o Sir Benfro, Chris James, sydd wedi cael profiad uniongyrchol o ffermio mewn Parth Perygl Nitradau; bydd yn rhannu'r wybodaeth y mae wedi'i hennill drwy lywio drwy’r rheoliadau hynny ac, o ganlyniad, y buddion i gynhyrchu glaswelltir a chost cynhyrchu.
 
Yn ôl Swyddog Technegol Llaeth Cyswllt Ffermio, Simon Pitt, mae’r cwrs wedi'i gyfyngu i 15 o leoedd, felly fe anogwyd ffermwyr i weithredu'n gyflym i sicrhau eu lle.

“I gymryd rhan, mae angen i ffermwyr a chontractwyr ddangos dealltwriaeth a phrofiad da o ddefnyddio eu hadnoddau allweddol ar y fferm,” eglura.

“Mae angen i gyfranogwyr llwyddiannus hefyd fod yn ymroddedig, ac yn barod i gyfrannu at weithdy lefel uchel.’’

Cynhelir y cwrs yng Ngholeg Gelli Aur, Llandeilo, ar 8 a 9 Mawrth 2022, rhwng 10am a 3.30pm bob dydd.

I wneud cais, ffoniwch Simon Pitt ar 07939 177935, neu ewch i'n gwefan.

Mae Cyswllt Ffermio, a ddarperir gan Menter a Busnes a Lantra, wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Treial Cyswllt Ffermio i helpu ffermwyr ganfod y system orau ar gyfer sefydlu gwndwn llysieuol
21 Chwefror 2024 Mae gwndwn llysieuol â gwreiddiau dwfn ar fferm
Mae diogelu fferm ucheldir ei theulu yng Nghymru ar gyfer y dyfodol yn flaenoriaeth i Anna Jones, ffermwr pedwaredd genhedlaeth – sydd, gyda’r wybodaeth a’r hyder a enillwyd trwy Cyswllt Ffermio, yn bwrw ymlaen â’r nod hwnnw.
19 Chwefror 2024 {"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites
Fferm yn ymuno â Cyswllt Ffermio i gyflymu potensial genetig buches laeth
08 Chwefror 2024 Mae fferm laeth yng Nghonwy yn harneisio pŵer