Mae Cennydd Jones yn cael cwmni Non Williams, Swyddog Arbenigol Carbon, Cyswllt Ffermio.

Mae'r rhifyn hwn yn seiliedig ar ganfyddiadau archwiliadau ôl-troed carbon a gwblhawyd ar 185 o ffermydd bîff a defaid drwy Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio. Pwrpas yr astudiaeth fer hon oedd crynhoi canlyniadau’r archwiliadau hyn a gwblhawyd yn 2022 er mwyn echdynnu ffigyrau defnyddiol a fydd yn rhoi mewnwelediad i'r sefyllfa bresennol o ran ôl-troed carbon ffermydd bîff a defaid yng Nghymru.

Mae astudiaeth Cyswllt Ffermio ar allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) a gynhyrchir gan fentrau cig coch wedi dangos bod ffermydd Cymru yn is na’r meincnod ar gyfer ffermydd tebyg ar draws y DU. Gwrandewch am fwy o wybodaeth!

Dolenni defnyddiol-


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming