Clystyrau

Covid 19

Mae Menter a Busnes yn monitro’r sefyllfa’n ymwneud â’r Coronafeirws (COVID-19) yn barhaus, ynghyd â’r effaith ar gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru. Rydym ni wedi siarad gyda’r prif adwerthwyr, ac nid yw’r mwyafrif ohonynt yn cynnal cyfarfodydd wyneb i wyneb ar hyn o bryd ac maent wedi canslo unrhyw deithio nad yw’n hanfodol.

Covid 19 - Nodyn 1


Bwletin parodrwydd busnes arbennig - gwybodaeth pwysig i fusnesau a chyflogwyr am coronafeirws (COVID 19) 

Dyma rifyn arbennig o fwletin parodrwydd busnes i gymdeithasau masnach, cyrff sy'n cynrychioli busnesau a chyfryngwyr busnes sy'n darparu gwybodaeth bwysig i chi a'ch aelodau busnes a rhwydweithiau ar coronafeirws (COVID-19). (Saesneg yn unig)


Rhaglen Partneriaeth Arloesi ar Waith

Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru yn gwahodd prosiectau cydweithredol i ddatblygu atebion arloesol ym maes bwyd a diod sy’n ymdrin â heriau cymdeithasol a heriau yn y sector cyhoeddus neu broblemau cyffredin sy’n wynebu grwpiau bach o fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

 Llyfryn Bwyd a Diod Cymru Rhwydwaith Clwstwr


Clwstwr Mêl

Nod y Rhaglen Datblygu Busnes yw galluogi busnesau mêl Cymreig i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy trwy gefnogi’r sector i dyfu trwy ddarparu cefnogaeth benodol - mae’r rhaglen Clwstwr yn enghraifft o’r gefnogaeth hon. 

 

 

 

 

 

Wele'n felys

Map sy'n amlinellu'r holl wenynwyr yng Nghymru sydd wedi cofrestru drwy brosiect Cywain neu clwstwr Mêl sy'n cynhyrchu mêl i'w werthu, er mwyn i chi allu canfod y cynhyrchwyr agosaf atoch chi.

 


Garddwriaeth Cymru

Nod Garddwriaeth Cymru yw helpu tyfwyr a chynhyrchwyr i leihau gwastraff a gwella oes silff, cynaliadwyedd ac elw. 

Comisiynodd prosiect Garddwriaeth Cymru Prifysgol Wrecsam Glyndwr gyfres o ffilmiau byrion er mwyn dangos yr amrywiol ffyrdd y bu busnesau - pob un ohonynt yn aelodau o'r prosiect - yn gweithio i gefnogi cymunedau ledled Cymru yn ystod y pandemig C-19, o gyfyngiadau cyfnod clo mis Mawrth a thu hwnt.


Clwstwr Datblygu Diodydd

Mae’r Clwstwr Datblygu Diodydd wedi cael ei lansio fel rhan o raglen Clwstwr Llywodraeth Cymru a chaiff ei anelu at gefnogi twf trwy gydweithio a chysylltedd diwydiannol. 

Drinks cluster

Tyfu'r Diwydiant Diodydd yng Nghymru

 

Cylchlythyr Clwstwr Diodydd - Ebrill 2020 Sgroliwch i lawr am y Gymraeg

 

Mae gwasanaethau allweddol yng Ngwynedd yn cael ei cyflenwi gyda diheintydd llaw gan gwmni jin lleol.  (Saesneg yn unig)

 


World flags

Clwb Allforio

Gall allforio weddnewid eich busnes, ac mae buddion potensial yn cynnwys gwerthiant ac elw cynyddol, yn ogystal ag annog creadigrwydd ac arloesedd, a chynyddu effeithiolrwydd.
 

 


Fish

Clwstwr Bwyd Môr Cymreig

Mae’r Rhaglen Datblygu Busnes yn anelu at alluogi busnesau pysgodfeydd Cymreig i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy trwy gefnogi’r sector i dyfu gyda chefnogaeth benodol.

Cyfeiriadur Cyflenwyr a Chyfanwerthwyr Bwyd Mor Cymreig

Map o Gyflenwyr a Chyfanwerthwyr Bwyd Mor Cymreig

Rhwydweithio - Cefnogi'r sector bwyd Mor Cymru


Anglesey Sea Salt

Clwstwr Bwydydd Da Cymru

Nod y Rhaglen Datblygu Busnes yw galluogi busnesau Cymreig i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod Cymreig i dyfu trwy ddarparu cefnogaeth benodol – mae’r rhaglen Clwstwr yn enghraifft o’r gefnogaeth hon.

 


Vacuum packing

Clwstwr Busnes Effaith Uchel

Mae'r Clwstwr Busnes Effaith Uchel wedi'i lanso fel rhan o raglen datblygu clystyrau Llywodaeth Cymru.

 

 

 


Fruit cereal honey bars

Datblygu Clwstwr NutriWales (Maeth Cymru)

Bydd y Clwstwr yn ysgogi ymchwil ar y cyd, yn datblygu cynnyrch, yn rhoi mynediad at farchnadoedd newydd a bydd o fudd i economi Cymru yn ogystal ag i iechyd maethol Cymru.