Allforio

Mae allforio’n golygu gwerthu mwy, a mwy o elw. Ond mae’n bwysig cynllunio a pharatoi’n ofalus er mwyn cael mantais gystadleuol. Byddwn yn gweithio gyda chi ar sail un-i-un i deilwra cymorth sy’n benodol i’ch anghenion, gan gyfeirio at y Rhaglen Cefnogi Allforio.
 


City skyline

Pam Allforio?

Gall allforio drawsnewid eich busnes. Mae gwerthu mwy a mwy o elw’n fanteision amlwg – ond mae masnachu’n rhyngwladol yn arwain at sawl mantais gystadleuol arall i chi. Drwy ymateb i farchnadoedd heriol, byddwch yn dod yn fwy hyblyg, creadigol ac arloesol, byddwch yn fwy effeithlon, yn ymestyn cylch bywyd eich cynnyrch ac mae’r risg yn cael ei thaenu ar draws sawl marchnad. Ond mae’n rhaid paratoi’n ofalus. Gofynnwch i’ch hun, ydw i’n barod ar gyfer marchnad fwy? Beth ddylwn i roi sylw iddo’n gyntaf? Ydy fy nghynnyrch neu fy ngwasanaethau’n barod? Oes gen i’r adnoddau a’r wybodaeth? A beth am gludo, rheoliadau, trethi a deddfau mewnforio ac ati?
 


Ystradegau ynghylch Bwyd a Diod o Gymru a gafodd eu hallforio yn 2017

Gwerth Allforion Bwyd a Diod yng Nghymru ar gyfer 2017 oedd £527.4m (hyd at £91.8m neu +21.1% o'i gymharu â 2016) tra bod y gyfaint yn 200,611 tunnell (i lawr 2,352 tunnell neu - 1.2% o'i gymharu â 2016).

Yr Allforion Bwyd a Diod Cymru uchaf ar gyfer 2017 oed "Cig a chynyrchion cig" 27.8% o werth a 19.9% o gyfaint yr holl Allforion Bwyd a Diod Cymru.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Mwletin Blynyddol Allforio Bwyd a Diod 2017 ar C1 2018 - Bwletin Chwarterol.


Arolwg Allforio

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu y cefnogaeth sydd ar gael i gynorthwyo busnesau Bwyd a Diod Cymru i allforio.

 Yn benodol, bydd adnabod meysydd blaenoriaeth o ran allforio i'r sector yn y dyfodol yn cyfrannu at ddatblygu unrhyw raglen gan Lywodraeth Cymru ar gyfer digwyddiadau Bwyd a Diod yn y Deyrnas Gyfunol a thu hwnt (rhwng 2017 a 2020).

Rydym yn awyddus i sicrhau fod gan ddiwydiant bwyd a diod Cymru gyfle i roi ei farn, felly rydym yn eich gwahodd i ateb y cwestiynau canlynol:  

Ewch i'r wefan Survey Monkey.

Caiff ymatebion eu hassesu gan ein ymgynghorwyr Brookdale Consulting. Ni fydd ymatebion unigol yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall. Bydd ymatebion yn cael eu cyfuno ac yn cael ei defnyddio i hysbysu rhaglenni Cymorth i Allforio Llywodraeth Cymru.  

Dyddiad Cau:  3 Hydref 2016
 


Cymorth i Allforio

Drwy ein rhaglen Datblygu Masnach Ryngwladol, byddwn yn gweithio gyda chi ar sail un-i-un i ddatblygu eich strategaeth allforio; dewis y farchnad orau i chi; diffinio eich llwybr i’r farchnad; edrych ar yr ystyriaethau ariannol a’r gweithdrefnau, y rheoliadau a logisteg allforio.

Rhaglen Datblygu Masnach Ryngwladol

Mae ein rhaglen Cyfleoedd Masnach Rhyngwladol yn arwain at gyfleoedd yn y farchnad o’ch dewis, ac yn eich tywys drwy wahanol ieithoedd a diwylliannau. Mae ein cysylltiadau byd-eang yn eich helpu i gysylltu â phartneriaid neu gwsmeriaid, ac arbenigwyr sy’n siarad yr iaith, rhoi cyngor ynghylch rheoliadau ac amodau masnachu lleol ac yn canfod darpar gwsmeriaid, asiantau neu ddosbarthwyr.Byddant hefyd yn trefnu cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb ac yn dod i'r cyfarfodydd gyda chi.

Rhaglen Cyfleoedd Masnach Rhyngwladol
 


Cyrraedd marchnadoedd newydd drwy ddigwyddiadau masnach

Rydym yn eich helpu i dreiddio i farchnadoedd newydd mewn sawl ffordd.  Gallech gymryd rhan mewn pafiliwn Bwyd a Diod Cymru mewn sioeau masnach fyd-eang penodol.  Yma, gall busnesau ddangos eu cynnyrch a’u gwasanaethau ar lwyfan y byd. Ymunwch ag un o’r nifer o deithiau masnachu rydym yn eu cynnal bob blwyddyn mewn lleoliadau penodol, lle gallwch wneud cysylltiadau â darpar asiantau, dosbarthwyr, a chwsmeriaid newydd hyd yn oed. Ewch i arddangosfeydd masnach rhyngwladol – yn benodol i ganfod cysylltiadau busnes a allai fod yn gymwys am Grant Datblygu Busnes Dramor. 

Digwyddiadau Masnach

Grant Datblygu Busnes Dramor

Rhaglen Digwyddiadau yn y DU a Thramor