Gwerth “Cymreictod”

Mewn ymateb i fanwerthwyr a oedd am gael y gorau o’u cynnyrch rhanbarthol yn 2016, comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwil fanwl ymysg siopwyr ledled y DU er mwyn deall yn well werth “Cymreictod” iddynt. Defnyddiwyd methodoleg ddibynadwy i gynnal yr ymchwil er mwyn darparu tystiolaeth gadarn o blaid rhestru cynhyrchion o Gymru yn unol â’r hyn y mae siopwyr o Gymru a’r DU yn ei gysylltu â bwyd a diod o Gymru.

Teitl Disgrifiad
Gwerth Cymreictod - 
Ymchwil fanwl i asesu agweddau defnyddwyr tuag at gynnyrch a brandio Cymru
Mae’n hanfodol deall sut mae siopwyr yn gweld bwyd a diod Cymru er mwyn
adeiladu brandiau Cymreig cryf sy’n gallu ffynnu mewn marchnad gystadleuol
a dynamig.
Yn y gwaith ymchwil hwn, rydym yn ymdrechu i ddadansoddi emosiynau
defnyddwyr sy’n gysylltiedig â Chymru a’u cysylltiadau â bwyd a diod o Gymru.
Y nod yw deall lle y mae’r cysylltiadau gryfaf, sut y gellir cyfleu nodweddion
Cymru drwy iaith, brandio a phecynnu a sut y gall cynhyrchwyr Cymru
fanteisio i’r eithaf ar eu potensial.
Awydd Siopwyr i Brynu Cynhyrchion o Gymru Dangosodd ymchwil fod siopwyr o Brydain Fawr a Chymru o’r farn bod bwyd a diod o Gymru yn eithriadol o dda – gan ddweud eu bod yn naturiol ac yn ffres a bod yr ansawdd yn rhagorol. Gyda chymeradwyaeth mor gryf ar gyfer cynhyrchion o Gymru, roedden ni am weld sut roedd siopwyr yn ymddwyn mewn gwirionedd pan oedden nhw’n siopa, i wirio a oedd siopwyr yn prynu cynhyrchion o Gymru pe bai dewis ganddyn nhw.
Bwyd a Diod o Gymru mewn Atyniadau Ymwelwyr Comisiynwyd yr astudiaeth gan Lywodraeth Cymru a oedd eisiau cael gwell dealltwriaeth o’r graddau y mae bwyd a diod o Gymru yn cael eu darparu mewn atyniadau ymwelwyr yng Nghymru; eu rhesymau am wneud hynny / am beidio â gwneud hynny; ac i ba raddau mae ymwelwyr yn dymuno prynu cynnyrch lleol o Gymru.