Rhaglen Mewnwelediad

Mae'r Rhaglen Mewnwelediad yn darparu mewnwelediad diweddaraf i fusnesau bwyd a diod o Gymru i ddeall y farchnad manwerthu groser a marchnad bwydydd a gwasanaethau bwyd y tu allan i'r cartref yng Nghymru a Phrydain Fawr. Mae'r rhaglen yn darparu mewnwelediad marchnad allforio sy'n cwmpasu 50 o wledydd ledled y byd. Yn ogystal â data'r farchnad, mae'r rhaglen Mewnwelediad yn edrych ar dueddiadau a mewnwelediadau yn y dyfodol, i helpu busnesau Cymru i lunio eu cynlluniau i fodloni gofynion newidiol cwsmeriaid a defnyddwyr.

 


Cynhadledd Fewnwelediad 2024: O Her i Lwyddiant

Cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol Rhaglen Mewnwelediad Bwyd a Diod Cymru 2024, "O Her i Lwyddiant", ym mis Mawrth.  Fel rhan o'r Gynhadledd cafwyd cyflwyniadau gan prif siaradwyr o blith arweinwyr byd-eang enwog a chanddynt wybodaeth graff am ddefnyddwyr a marchnadoedd a byddant yn trafod pynciau fel yr economi, sgiliau, manwerthu, allan o'r cartref a datblygu cynhyrchion newydd. Cafwyd trafodaethau panel ac astudiaethau achos gan fusnesau bwyd a diod o Gymru sydd wedi llwyddo i oresgyn heriau busnes.

Gall Aelodau glicio ar y ddolen isod i gael mynediad at holl ddeunyddiau'r gynhadledd, gan gynnwys fideos o'r holl gyflwyniadau a'r sleidiau:

Cynhadledd Mewnwelediad 2024: O Her i Lwyddiant | Business Wales - Food and drink (gov.wales)

Insight Conference 2024

 

 

 

 


Cyfeiriadur Rhaglen Mewnwelediad

Cliciwch isod i weld y cyfeiriadur o'r adroddiadau sydd ar gael i Aelodau. Mae pob adroddiad wedi’i grynhoi ac yn gysylltiedig â’r cyflwyniad gwreiddiol:

The Insight Hub Directory cover sheet

 

 


Gwerthusiad 2023

Datgelodd canfyddiadau gwerthusiad annibynnol o'r Rhaglen Mewnwelediad a gynhaliwyd gan Promar International yn 2023:

  • ·       Dywedodd dros 80% o'r ymatebwyr eu bod wedi gweld rhywfaint o gynnydd mewn trosiant busnes
  • ·       Dywedodd 68% eu bod wedi sicrhau gwerth hyd at £0.5 miliwn o drosiant ychwanegol yn ystod y 3 blynedd diwethaf.
  • ·       Yr hyn a amlygwyd yn arbennig oedd y corff gwaith Gwerth unigryw Cymreictod,  a gychwynnwyd ac a gyflwynwyd gan y Rhaglen.

Cofrestrwch i Ardal yr Aelod i elwa o fynediad mynediad llawn i'r holl adroddiadau diweddaraf ac archwiliadau dwfn o wahanol farchnadoedd.


Ardal yr Aelod

Mae'r Rhaglen Mewnwelediad sy'n rhan o Ardal yr Aelodau wedi prynu data ers 2015 gan ddarparwyr fel Kantar, CGA, Euromonitor International, IGD, a Thefoodpeople.

Mae mynediad at ddata a dadansoddiad yn cynnwys:

  • ·       Data perfformiad categori ar draws 300+ o sectorau Bwyd a Diod
  • ·       Adolygiad y tu allan i'r farchnad gartref yn cymharu Cymru a Phrydain Fawr.
  • ·       Adolygiadau categori rheng flaen manwerthu yn cymharu Cymru a Phrydain Fawr.
  • ·       Data Diodydd Tu Allan i'r Cartref yn darparu adolygiad o Gymru a Phrydain Fawr o ran gwerthiannau masnach.
  • ·       Cronfa ddata fyd-eang am y farchnad allforio sy'n cwmpasu 50 o wledydd ar gyfer Bwyd ac Alcohol
  • ·       Cyflwyniadau ynghylch Tueddiadau Bwyd a Diod y Dyfodol
  • ·       Cronfa ddata Future Food Trend sy’n rhannu arloesedd byd-eang.

Gall unrhyw un o'r grwpiau clwstwr a Canolfannau arloesi bwyd gael cymorth ychwanegol.