Rhedeg eich busnes

Mae Busnes Cymru’n cefnogi pobl sy’n dechrau, yn rhedeg neu’n tyfu busnes. Rhoddir cyngor ar-lein, dros y ffôn ar ein Llinell Gymorth, neu wyneb-yn-wyneb, ac mae ein 10 canllaw gorau’n trafod hanfodion fel cyllid, cymorth technegol, ennill sgiliau masnachol, datblygu busnes, marchnata, eiddo a lleoliad, a mentora.


Cefnogaeth arloesi COVID-19

Mae sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio o ran COVID-19, ar yr un pryd ag aros yn gynhyrchiol ac yn broffidiol, yn gallu teimlo fel her enfawr. Mae help ar gael, yn rhad ac am ddim i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, trwy'r rhaglen Arloesedd SMART a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd. 


Menter Cadw Pellter

Mae'r fenter Cadw Pellter wedi'i chymeradwyo'n ddiweddar gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Sefydliwyd y fenter i alluogi unigolion a sefydliadau i annog y broses o bellhau a pharchu gofod cymdeithasol unigol. Caiff y fenter hon ei chymeradwyo hefyd gan Lywodraeth Cymru a'i chefnogi gan Gomisiwn Bevan. Mae templedi bathodynnau/poster ar gael i'w lawrlwytho o'r safle. (Saesneg yn unig)

Menter Cadw Pellter : https://www.bevancommission.org/distance-aware


Sefyllfaoedd lle gallai fod angen cofrestru wrth ddarparu bwyd yn y gymuned

Canllawiau sy'n disgrifio sefyllfaoedd yn ystod COVID-19 lle gallai fod angen i unigolion sy'n darparu bwyd gofrestru fel busnes bwyd.

Profi, olrhain, diogelu: canllawiau i gyflogwyr - Cyfrifoldebau cyflogwyr i helpu gyda phrofion coronafeirws ac olrhain cyswllt.

COVID-19 Cymorth i Fusnesau - Pecyn Cymorth - Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle.

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/pecyn-cymorth

Beth sy’n digwydd pan gewch chi brawf am y coronafeirws (COVID-19) (hawdd ei ddeall) - Esboniad hawdd ei ddarllen o pryd i gael eich profi a beth fydd y GIG yn gofyn os fyddwch yn cael prawf positif.

Profi, olrhain, amddiffyn: crynodeb o'r broses - Beth sydd angen i chi wneud i helpu olrhain cysylltiadau i reoli lledaenu'r coronafeirws.

Coronafeirws - COVID 19 - Cyngor i fusnesau (Saesneg yn unig)

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19


Llywodraeth Cymru, mewn Partneriaeth a Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod: Ymateb Cenedlaethol i COVID-19

Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig gyda chefnogaeth y Bwrdd Bwyd, cynhaliwyd gweminar ar 2 Gorffennaf gyda dros 130 o fusnesau i drafod argyfwng COVID-19 a'i effaith ar weithgynhyrchu bwyd. Roedd y gweminar yn canolbwyntio ar fusnesau bwyd yn gweithredu i safonau uchel er mwyn lleihau'r risg y gallai'r gweithlu gontractio a lledaenu COVID-19 yn y gweithle. Cafodd y gweminar dderbyniad da iawn. 

 


Gwasanaethau diheintio coronafeirws

(Saesneg yn unig)

Llinell gymorth ar gyfer diheintio proffesiynol o swyddfeydd, cyfleusterau, safleoedd gwaith, cerbydau, offer a chyfarpar


Adnoddau Dynol: Dychwelyd i’r gwaith yn dilyn y cyfyngiadau symud 

Mae mwy a mwy o fusnesau’n paratoi i ddychwelyd i’r gwaith wrth i gynlluniau’r llywodraeth yn ymwneud â lleihau cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol barhau i ddod i’r amlwg. Mae’r daflen wybodaeth hon a ddatblygwyd gan Corinna Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Menter a Busnes, yn amlinellu rhai o’r
ystyriaethau cyflogaeth sy’n berthnasol ar hyn o bryd.


 

Calculator

Ffordd o fyw ragorol yma yng Nghymru

Mae busnesau sy'n symud i Gymru'n cael eu croesawu - mae'r bobl yn gyfeillgar ac mae teuluoedd sy'n ailymsefydlu â'u cwmnïau'n cael mwynhau ffordd o fyw ragorol. I ddechrau, mae gan Gymru rai o'r prisiau tai mwyaf cystadleuol yn y DU. Yna, dyna’r system addysg - rydym yn darparu un o’r rhaglenni addysg gorau yn y DU. Mae’r gweithgareddau cymdeithasol ymhlith y gorau sydd ar gael, o gerddoriaeth a’r celfyddydau a theatrau i lenyddiaeth, gwyliau bwyd rhyngwladol o fri a digwyddiadau chwaraeon mawr, o rygbi a phêl-droed i golff rhyngwladol a chwaraeon dŵr.
 


Welsh lakes and mountains

Yr awyr agored

Mae rhai o'r golygfeydd cefn gwlad, y mynyddoedd a'r arfordir harddaf yn y byd i'w gweld yng Nghymru. Mae Llwybr Arfordir 870-milltir Cymru yn unigryw gan mai dyma’r unig lwybr yn y byd sy’n mynd o amgylch gwlad gyfan. Mae cerddwyr, beicwyr, pobl sy’n gwylio bywyd gwyllt a marchogwyr ceffylau yn mwynhau defnyddio’r llwybr ac mae’n arwain at draethau braf ac ardaloedd lle gall pobl o bob oed fwynhau’r chwaraeon a’r adloniant o’u dewis. Mae tua 1,600 milltir sgwâr o barciau cenedlaethol a sawl Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru hefyd.