Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Bwyd a Diod Cymru

Mae'r datganiad hygyrchedd ymayn berthnasol i wybodaeth ar wefan Bwyd a Diod ac i adrannau cymorth busnes arbenigol cysylltiedig o'r wefan. Mae Bwyd a Diod yn wasanaeth arbenigol ar wefan Busnes Cymru.   

Mae gan bob gwasanaeth arbenigol ar draws gwefan Busnes Cymru ei dudalen hygyrchedd ei hun. Mae'n amlinellu pa mor hygyrch yw'r gwasanaeth, sut i adrodd am broblemau a sut i ofyn am wybodaeth mewn fformat arall. Gallwch gael mynediad at y tudalennau yma o'r troedyn sydd tu fewn i dudalennau we’r gwasanaeth unigol. 

 

Defnyddio’r wefan hon 

Mae’r wefan hon yn cael ei chynnal gan Bwyd a Diod Cymru. Rydym eisiau i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu: 

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau 

 • chwyddo hyd at 400% heb i’r testun fynd oddi ar y sgrin 

 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig 

 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais 

 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver) 

Hefyd, rydym wedi gwneud testun y wefan mor syml a chlir â phosibl i’w ddeall. 

Mae cyngor ar gael gan AbilityNet ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd. 

 

Hygyrchedd y wefan hon 

Rydym yn gwybod bod rhai rhannau o’r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch: 

 • nid yw rhai tudalennau a dogfennau atodedig wedi’u hysgrifennu’n glir 

 • nid yw rhai hyperddolenni’n ail-lifo’n uwch na 300% 

 • nid oes penawdau ar gyfer rhesi mewn rhai tablau 

 • nid yw rhai elfennau pennawd yn gyson 

 • nid yw teitlau rhai tudalennau’n unigryw  

 • nid yw labeli rhai ffurflenni’n unigryw 

 • nid oes testun amgen da ar gyfer rhai delweddau 

 • nid yw testun rhai dolenni’n disgrifio diben y ddolen 

 • mae llawer o ddogfennau mwn fformat PDF ac nid ydynt yn hygyrch 

Busnes Cymru  

Gofyn am wybodaeth mewn fformat gwahanol 

Os oes arnoch angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel testun plaen, Braille, Iaith Arwyddion Prydain, print bras, hawdd ei ddeall neu recordiad sain: 

Bydd angen i chi ddweud wrthym: 

 • cyfeiriad gwe (URL) y wybodaeth y mae arnoch ei hangen 

 • eich cyfeiriad e-bost a’ch enw 

 • y fformat yr hoffech ei dderbyn – er enghraifft, testun plaen, Braille, Iaith Arwyddion Prydain, print bras neu gryno ddisg sain 

 • pa dechnolegau cynorthwyol rydych yn eu defnyddio 

Gallwch ofyn am PDF mewn fformat hygyrch o’r dudalen hon. Dewiswch ar ‘Gofyn am fformat hygyrch’ i gysylltu â’r sefydliad a gyhoeddodd y ddogfen. 

Byddwn yn adolygu’ch cais ac yn cysylltu â chi ymhen 7 diwrnod gwaith. 

 

Adborth a gwybodaeth gyswllt 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni trwy un o’r ffyrdd isod:  

Bydd angen i chi ddweud wrthym: 

 • cyfeiriad gwe (URL) y dudalen nad ydych yn credu ei bod yn bodloni gofynion hygyrchedd 

 • pam yr ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd 

Byddwn yn adolygu’ch cais ac yn cysylltu â chi ymhen 7 diwrnod gwaith. 

 

Gweithdrefn orfodi 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n hapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS)

 

Cysylltu â ni ar y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol 

Mae Ofcom yn ei gwneud yn ofynnol i bob cwmni ffonau llinell dir a symudol ddarparu nifer o wasanaethau i gwsmeriaid ag anableddau. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth cyfnewid testun o’ch dewis i gysylltu â Bwyd a Diod Cymru. 

Mae system dolen glywed yn ein swyddfeydd, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad, byddwn yn gwneud pob ymdrech i drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain. Cysylltwch â ni trwy un o’r ffyrdd isod:  

Bydd angen i chi ddweud wrthym: 

 • pwy ydych chi 

 • sut gallwn eich helpu 

Byddwn yn adolygu’ch cais ac yn cysylltu â chi ymhen 7 diwrnod gwaith. 

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon 

Mae Bwyd a Diod Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018. 

 

Statws cydymffurfedd 

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, o ganlyniad i’r achosion o beidio â chydymffurfio a restrir isod. 

 

Cynnwys nad yw’n hygyrch 

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol: Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd 

 

Meini Prawf llwyddiant wedi methu: WCAG 2.1 A 2.1.1  

 • Mater: Mae gan rai tudalennau gynnwys sgroladwy cudd na ellir ei sgrolio gan ddefnyddio'r bysellfwrdd.    

Meini Prawf llwyddiant wedi methu: WCAG 2.1 A 2.4.1  

 • Rhifyn: Rhaid i elfennau ffrâm a ffrâm inline fod â phriodoledd teitl.  

 • Mater: Mae angen rhoi tag teitl i fframiau mewn-lein YouTube.    

Meini Prawf llwyddiant wedi methu: WCAG 2.1 A 1.1.1 (Cynnwys nad yw'n destun) 

 • Mater: Mae gan rai tudalennau elfennau delwedd heb enw hygyrch.  

 • Mater: Mae rhai delweddau ar y dudalen we Bwyd a Diod yn brin o destun alt, gan eu gwneud yn anhygyrch i ddefnyddwyr sy'n dibynnu ar ddarllenwyr sgrin.  

 • Mater: Mae gan rai tudalennau dagiau Alt rhy hir neu destun Alt ar goll, gan effeithio ar hygyrchedd delweddau.    

 • Mater: Gall ddefnyddio'r un testun Alt ar y canlyniad delweddau cyfagos arwain at atal ddweud gan ddarllenwyr sgrin wrth i’r r’un testun cael ei ddarllen ddwywaith.    

Meini Prawf llwyddiant wedi methu: WCAG 2.1 A 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthnasoedd)  

 • Mater: Mae rhai tudalennau wedi defnyddio gorchmynion pennawd yn anghywir, gan ei gwneud hi'n anodd i ddefnyddwyr darllenydd sgrin ddeall strwythur y cynnwys.  

 • Mater: Mae gan rai tudalennau dablau sy'n gofyn am gapsiynau disgrifiadol, gan nad oes cyd-destun ac eglurder ar dablau.  

 • Mater: Mae gan rai tudalennau dablau sydd angen enw a / neu ddisgrifiad er mwyn deall yn iawn.   

 • Mater: Mae gan rai tudalennau fyrddau gyda phenawdau colofn gwag, gan achosi dryswch a chamddehongli data.  

 • Mater: Mae gan rai tudalennau fyrddau sy'n rhy gymhleth o ran strwythur, gan ei gwneud hi'n anodd i ddefnyddwyr darllenydd sgrin lywio a deall.   

 •  Mater: Nid yw rhai tudalennau yn nodi'n iawn penawdau rhes a cholofn mewn tablau data, gan effeithio ar y ddealltwriaeth o berthnasoedd colofn a rhes ar gyfer defnyddwyr darllenwyr sgrin.  

 •  Mater: Rhaid i'r priodoledd wedi'i labelu aria dynnu sylw at IDs o elfennau yn yr un ddogfen, ond ni chafwyd hyd i'r huniaethiadau hyn. Yn benodol, effeithir ar yr elfen Cysylltiadau Cysylltiedig.     

Meini Prawf llwyddiant wedi methu: WCAG 2.1 A 2.4.4 (Diben Cyswllt (Mewn Cyd-destun))  

 • Mater: Mae gan rai tudalennau destun cyswllt coll, gan arwain at ddibenion cyswllt aneglur.  

 • Mater: Mae gan rai tudalennau ddyblygu testun cyswllt, gan ei gwneud yn aneglur pa ddolen sy'n ateb pa ddiben.  

 • Mater: Mae gan rai tudalennau gysylltiadau cyfagos sy'n arwain at yr un lleoliad, a allai ddrysu defnyddwyr.  

 • Mater: Mae angen i rai testun cyswllt fod yn fwy disgrifiadol mewn rhannau i ddarparu dealltwriaeth glir o bwrpas y ddolen.  

 • Mater: Mae rhai dolenni wedi'u hanelu at dudalennau sydd naill ai ddim yn bodoli mwyach, sydd â mynediad wedi'i gyfyngu, neu sydd wedi'u hanelu at dagiau angor nad ydynt yn bodoli, gan arwain at ben marw neu gynnwys anhygyrch.    

 • Mater: Mae gan rai tudalennau gysylltiadau â thestun cyffredinol fel 'Cliciwch Yma' heb unrhyw destun amgylchynol yn egluro'r pwrpas cyswllt.    

Meini Prawf Llwyddiant wedi methu: WCAG 2.1 A 2.4.4, WCAG 2.1 A 2.4.9 a WCAG 2.1 A 4.1.2 

 • Mater: Cyswllt Gwag Mater: Mae gan rai tudalennau gysylltiadau â theipo sy'n achosi dolen wag (testun coll neu img gyda phriodoledd alt).    

 • Mater: Rhaid i bob elfen <a> gynnwys testun neu "img" gyda phriodoledd Alt.    

Meini Prawf llwyddiant wedi methu: WCAG 2.1 A 3.1.2  

 • Mater: Mae’r tudalen we a adnabyddi’rnew fel “Byrgyrs chwilod ney fyrbrydau criced -  Bwyd o bryfed ar y fwydlen ymchwil Aberystwyth " yn cynnwys ymadroddion mewn iaith wahanol heb eu hadnabod yn briodol, gan achosi cam-ynganiad posibl gan ddarllenwyr sgrin.    

Meini Prawf llwyddiant wedi methu: WCAG 2.1 A 4.1.1  

 • ID dyblyg – Defnyddir yr un huniaethiad mewn mwy nag un elfen. Mater: Mae'r brif elfen yn ymddangos fel disgynydd o'r elfen erthygl ar dudalennau lluosog, a all achosi materion cydnawsedd.  

 • Mater: Mae'r brif elfen yn ymddangos fel disgynydd o'r elfen erthygl ar dudalennau lluosog, a all achosi materion cydnawsedd. 

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd 

Nid yw’r technolegau a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol: Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd 

Meini prawf llwyddiant wedi methu: WCAG 2.1 A 1.4.12 (Bylchau yng nghanol Testun) 

 • Mater: Ni all defnyddwyr newid bylchau yng nghanol testun nac uchder llinell, sy'n hanfodol i'r rhai ag amhariad ar y golwg sydd angen fformatio testun wedi'i deilwra er mwyn ei ddarllen. 

Baich anghymesur 

Mae gwefan Bwyd a Diod Cymru wrthi ar hyn o bryd yn newid i brofiad GEL newydd LLYW.CYMRU. Bydd y problemau uchod yn ymwneud â chynnwys a’r wefan yn derbyn sylw yn rhan o’r ymarfer hwn ac yn cael eu hailbrofi ar ôl iddo gael ei gwblhau. Dylai’r gwaith hwn gael ei gwblhau yn ystod chwarter cyntaf 2024. 

Credwn y byddai gwneud hynny’n gynt yn achosi baich anghymesur.  

 

Offer rhyngweithiol a thrafodion 

Meini prawf llwyddiant a fethwyd: WCAG 2.1 A 2.1.1 (Bysellfwrdd) 

 • Problem: Mae rhai ffurflenni ar-lein yn anodd eu llywio gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig oherwydd bod rhai ffurflenni’n cael eu creu a’u cynnal trwy feddalwedd trydydd parti a’u ‘hailddylunio’ i edrych fel ein gwefan ni. Gallai hyn atal defnyddwyr ag amhariad symudedd neu ddeheurwydd rhag cael at wybodaeth hanfodol a’i chyflwyno. 

Dogfennau PDF a dogfennau eraill 

Dylai dogfennau newydd a gyhoeddwn i gael at ein gwasanaethau fod yn gwbl hygyrch. 

Fodd bynnag, rydym yn gwybod nad yw rhai o’n dogfennau hŷn (a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018) yn hygyrch. Er enghraifft, mae rhai ohonynt: 

 • heb eu marcio mewn ffordd sy’n caniatáu i ddefnyddwyr rhaglen darllen sgrin eu deall 

 • heb eu tagio’n gywir, er enghraifft nid ydynt yn cynnwys penawdau priodol 

 • heb eu hysgrifennu mewn iaith glir 

Dogfennau hanesyddol yw rhai o’r rhain nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Mae dogfennau o’r math hwn wedi’u heithrio o’r rheoliadau. Nid ydym yn bwriadu eu gwneud yn hygyrch ar hyn o bryd. 

Os oes arnoch angen y wybodaeth yn un o’r dogfennau hyn, cysylltwch â ni trwy un o’r ffyrdd isod a gofynnwch am fformat gwahanol. 

 • ffoniwch: 03000 6 03000 

Bydd angen i chi ddweud wrthym: 

 • cyfeiriad gwe (URL) y wybodaeth y mae arnoch ei hangen 

 • y fformat yr hoffech ei dderbyn  

 • pa dechnolegau cynorthwyol rydych yn eu defnyddio 

Byddwn yn adolygu’ch cais ac yn cysylltu â chi ymhen 7 diwrnod gwaith. 

 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd 

 
Yn dilyn yr archwiliad a gynhaliwyd gan S8080 ym mis Ionawr 2022, mae Bwyd a Diod yn cywiro cynnwys ar frys sy'n methu â chyrraedd safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 AA. 

 

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn 

Paratowyd y datganiad hwn ar 4 Ionawr 2024 i ddisodli’r datganiad hygyrchedd blaenorol. Adolygwyd y datganiad ddiwethaf ar dyddiad 4 Ionawr 2024. 

Sut aethom ati i brofi’r wefan 

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 15 Ionawr 2022. Cynhaliwyd y prawf gan S8080. 

Ar 15 Ionawr 2022, defnyddiodd S8080 SortSite Desktop i sganio dros 8775 o’n tudalennau i weld a oeddent yn cydymffurfio â lefel A ac AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We Fersiwn 2.1. Roedd y sgan yn cynnwys cyfuniad o dudalennau craidd, templedi a ddefnyddir yn gyffredin a thempledi cymhleth. 

Profwyd platfform ein prif wefan, sydd ar gael yn  

https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy