Mesur ein llwyddiant yn hyn o beth

Byddwn yn edrych ar ystod eang o ddangosyddion – gan gynnwys nifer y busnesau, gwerth y busnesau hynny, ffigurau allforio, achrediadau a gwobrau, a mesurau amgylcheddol a llesiant. Byddwn yn cyhoeddi popeth ar wefan Busnes Cymru, felly bydd cofnod parhaus o’r cynnydd a wneir. Bydd y mesurau llwyddiant allweddol hyn yn rhoi darlun clir i bob un ohonom o’r cynnydd a wnawn ac o’r agweddau y bydd arnynt angen fwy o sylw.

Ein ffyrdd o fesur llwyddiant

 1. Bob blwyddyn, bydd gwerth trosiant sector bwyd a diod Cymru yn tyfu'n fwy, yn ôl cyfran, nag yng ngweddill y DU.
 2. Gyda phob awr a weithiwyd, bydd cyfartaledd Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) y sector bwyd a diod yng Nghymru dros gyfnod o dair blynedd yn cynyddu, yn ôl cyfran, yn fwy nag yng ngweddill y DU.
 3. Bob blwyddyn, bydd y gyfran o weithwyr sector bwyd a diod sy'n derbyn o leiaf y Cyflog Byw yng Nghymru yn cynyddu.
 4. Bob blwyddyn, bydd cynnydd yng nghyfran y busnesau yn y sector gweithgynhyrchu bwyd a diod a fydd wedi cael achrediad priodol (h.y. rheolaeth amgylcheddol, datblygu staff, safonau cynhyrchu a safonau perthnasol eraill) ar gyfer eu busnes.
 5. Bob blwyddyn, bydd cynnydd yng nghyfran y busnesau yn y sector gweithgynhyrchu bwyd a diod a fydd yn ennill gwobrau sy'n briodol i'w busnes.
 6. Bydd gan 98% o fusnesau'r sector bwyd a diod sgôr hylendid bwyd o 5 erbyn 2025.

 

Dangosyddion eraill

Ynghyd â'r mesurau llwyddiant, mae’n bwysig monitro targedau a dangosyddion eraill ac maent yn debygol o ddod yn berthnasol dros amser. Bydd ein dangosfwrdd yn ddigon hyblyg inni fedru ychwanegu atynt yn ôl yr angen.

 • Nifer y busnesau yn y sector, a data hanesyddol ar gyfer blynyddoedd cynharach
 • Cyfradd flynyddol o fusnesau newydd

 • Cyfradd y busnesau a fydd yn para pump neu fwy o flynyddoedd

 • Gwerth allforio ar gyfer y flwyddyn, a ffigurau hanesyddol

 • Cyfanswm y gweithwyr

 • Busnesau a fydd yn ymrwymo i'r adduned sgiliau

 • Nifer y busnesau sy’n ailgreu cynnyrch drwy Arloesi Bwyd Cymru a Phrosiect Helix