Rhaglen Datblygu Masnach

Nod ein Rhaglen Datblygu Masnach yw eich helpu chi, fel cynhyrchwr, prosesydd neu ddosbarthwr bwyd a diod yng Nghymru, i dyfu eich busnes a chreu swyddi. Mae gennym raglenni penodol i gefnogi cwmnïau twf uchel i roi sylw i fylchau o ran sgiliau a gallu neu i ychwanegu profiad helaethach o reolaeth fasnachol at yr hyn sydd gennych chi.
 


Meet the buyer

Cwrdd â’r prynwyr ac ennill sgiliau newydd

Mae cryfhau’r gadwyn gyflenwi yng Nghymru’n flaenoriaeth. Mae ein digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr yn denu manwerthwyr, cyfanwerthwyr a gwerthwyr annibynnol mawr yn y maes bwyd a diod.  Rydym yn rhoi syniad i chi am ofynion prynu ac yn rhoi cyfle unigryw i gwmnïau hybu gwerthiant. Mae ein Rhaglen Sgiliau Masnachol yn rhoi sylw i'r bylchau o ran sgiliau a gallu cwmnïau ac yn datblygu safonau rheolaeth fasnachol broffesiynol yn y diwydiant yng Nghymru. Mae cyngor ac arweiniad pwrpasol ar gael i staff allweddol ynghylch materion sy’n ymwneud â’r diwydiant ac mae mentora hirdymor eisoes yn cefnogi’r sectorau pobi, melysion a llaeth. 

Ddarllen mwy am ddigwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr
 


Y Rhaglen Sgiliau Masnachol

Mae’r Rhaglen Sgiliau Masnachol yn gyfres o weithdai a chymorth 1:1 sydd wedi’u hanelu at fusnesau bwyd a diod Cymru. Mae’r rhaglen yn darparu cyngor a chymorth ymarferol i fusnesau er mwyn iddynt ddatblygu eu gallu i gyflawni cynlluniau masnachol ar draws holl swyddogaethau busnes.
 


Proffilau’r Manwerthwyr Lluosog Gorffennaf 2015

Trosolwg o’r Farchnad Manwerthu yn y DU:

Yn y flwyddyn hyd at 24 Mai 2015, roedd y Farchnad Manwerthu Bwyd yn werth £105 biliwn, sy’n gynnydd o 0.3% o’i gymharu â 2014. Er bod y farchnad wedi’i dominyddu gan Tesco, Sainsbury’s, Asda  a Morrisons, sy’n rhannu 65% o’r farchnad rhyngddynt, bu dirywiad yn ffigyrau gwerthiant y 4 cwmni hwn yn ystod y flwyddyn. Dros brisiau eu nwyddau y mae’r prif fanwerthwyr yn cystadlu yn bennaf, gyda’r nod o ddenu cwsmeriaid yn ôl o’r archfarchnadoedd disgownt sydd wedi perfformio mor gryf dros y blynyddoedd diwethaf.

Yn  ogystal â’r archfarchnadoedd disgownt,  gwelwyd twf mewn siopau cyfleustra a sianeli ar-lein hefyd. Mae siopwyr yn defnyddio cyfuniad o’r rhain i siopa, gan brynu  ychydig ond yn aml. Mewn ymateb i hyn mae’r manwerthwyr mawr yn defnyddio strategaethau aml-sianel gan fuddsoddi mewn Siopa ar-lein/Dosbarthu i’r cartref a Clicio a Chasglu, ac mae Sainsbury’s wedi buddsoddi’n uniongyrchol yn y siopau disgownt drwy eu menter ar y cyd â Netto.

Manwerthwyr lluosog sy’n dominyddu gwerthiant bwyd a diod yng Nghymru fel yng ngweddill Prydain – mae’r deg uchaf yn meddiannu 88.7% o’r farchnad fwyd ac 87.7%  o’r farchnad ddiod. Mae gan Tesco, Asda, Aldi, Lidl, Iceland a Bargain Stores gyfran uwch o’r farchnad yma yng Nghymru nag yng ngweddill Prydain ac fel y cyfryw maen nhw’n allfeydd pwysig i gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru. Ar y llaw arall, mae Sainsbury’s, Waitrose ac M&S yn tanfasnachu yng Nghymru o gymharu â Phrydain gyfan. Mae cyfran marchnad Sainsbury’s a Waitrose yn arbennig o isel yng Nghymru o’i gymharu â’u cyfran ledled Prydain am mai dim ond ychydig o siopau sydd ganddynt yma – 30 siop Sainsbury’s a 9 Waitrose (Mehefin 2015). Mae cwmni’r Co-operative yn fanwerthwr pwysig yng Nghymru, yn gwasanaethu llawer o drefi a phentrefi bach lle nad oes unrhyw fanwerthwyr lluosog yn bresennol; serch hynny, mae’n masnachu llai yng Nghymru nag ym Mhrydain gyfan.

Myneniad proffilau’r manwerthwyr unigol (Saesneg yn unig)