Canolfannau arloesi

Mae gan ganolfannau bwyd sy’n gysylltiedig â phrifysgolion Cymru rôl strategol, yn darparu cymorth technegol i fusnesau sy’n dechrau, busnesau bach a chanolig a gweithgynhyrchwyr bwyd sy’n bodoli’n barod. Os ydych chi’n fusnes newydd, os oes angen help arnoch i dreialu cynnyrch newydd, neu os ydych yn chwilio am gyngor a hyfforddiant arbenigol, mae timau gwybodus yn darparu'r atebion.


Rhaglen Arwain Twf Busnesau'r Sector Bwyd 20Twenty

(Saesneg yn unig)

Mae rhaglen twf busnes 20Twenty wedi datblygu rhaglen unigryw, newydd, gyffrous ac ymgysylltiol ar gyfer darpar reolwyr ac arweinwyr tîm sy'n cynnig gwobr ddeuol gan Brifysgol Met Caerdydd a'r Sefydliad Rheolaeth Siartiedig (CMI).


Ydych chi wedi'ch rhestru yng Nghyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru?

Food and Drink Directory - cym

Mae Cyfeirlyfr Bwyd a Diod Cymru yn cynnwys cofnodion gan dros 600 o gwmnïau ac mae'n bodoli i godi ymwybyddiaeth a sbarduno gwerthiant cynhyrchion Cymru yn y DU ac ar draws y byd.

Mae'n rhad ac am ddim i gael eich cynnwys ac mae cwmnïau bach a mawr i'w gweld yn y cyfeirlyfr. Os ydych chi eisoes wedi'u rhestru yna gallwch chi ddiweddaru'ch cofnod yma.

Gall defnyddwyr chwilio am gynhyrchwyr, cyd-bacwyr, cyflenwyr cynhwysion a gweithgynhyrchwyr pecynnu yn seiliedig ar leoliad, categori cynnyrch BRCGS, sianel gyflenwi, gallu allforio ac ardystio.

Mewn ymdrech i hyrwyddo cynhyrchu bwyd cynaliadwy ac effeithlonrwydd gwastraff, gall cwmnïau hysbysebu unrhyw allbynnau o'u proses gynhyrchu fel sgil-gynhyrchion neu wastraff a allai fod o werth i fusnes arall.

Ymrestrwch am ddim nawr

https://foodinnovation.wales/creu-cyfrif/?lang=cy


Hotline Graphic - cym

Llinellau Cymorth Bwyd a Diod Cymru ar gyfer Gwneuthurwyr

Mewn ymateb i'r heriau cyfredol, mae Bwyd a Diod Cymru wedi sefydlu llinellau cymorth ar gyfer gwneuthurwyr bwyd a diod. Mae'r llinellau cymorth yn dod â sefydliadau o bob rhan o Gymru ynghyd i ddarparu cefnogaeth hygyrch i fusnesau bwyd a diod.

Mae'r math o gefnogaeth sy ar gael a'r manylion cyswllt isod. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r sefydliadau hyn os gallai'ch busnes elwa o'u cefnogaeth.

Llinellau Cymorth Bwyd a Diod Cymru ar gyfer Gwneuthurwyr
Cymorth ar gyfer… Sefydliad Manylion cyswllt
Cynllunio Busnes a Chyllid BIC Innovation Alun Lewis: 07790 345509
Linda Grant: 07757 134344
Pobl a Sgiliau Sgiliau Bwyd Cymru / LANTRA Sarah Lewis: 07827 956765 - sarah.lewis@lantra.co.uk
Mia Peace: 07990 014079 - mia.peace@lantra.co.uk
Kathryn Mills: 07562 205172 - kathryn.mills@lantra.co.uk
Pobl a Sgiliau Yr Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Bwyd a Diod (Cymru) James Hicks: 07852278533 - j.hicks@nsafd.co.uk
Arloesi bwyd Cymru
Technoleg bwyd a datblygu cynnyrch newydd De Cymru - Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, Prifysgol Metropolitan Caerdydd Rhiannon Richards: 07468 752237 - RBfacey-richards@cardiffmet.ac.uk – (Cymorth Technegol)
David Lloyd: 07770 825069 – dclloyd@cardiffmet.ac.uk
Martin Sutherland: 07770 701660 – msutherland@cardiffmet.ac.uk
Gogledd Cymru - Canolfan Technoleg Bwyd, Grŵp Llandrillo Menai Paul Roberts: 07810 647432 – robert5p@gllm.ac.uk
Anne-Marie Flinn: 07519 363187 – a.flinn@gllm.ac.uk
Canolbarth Cymru - Canolfan Fwyd Cymru, Cyngor Sir Ceredigion Arwyn Davies: 07970 304701 – arwyn.davies@ceredigion.gov.uk
Angela Sawyer: 07855 253296 – angela.sawyer@ceredigion.gov.uk
Cynhyrchu ac awtomeiddio Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Jason Murphy: 07940488689
Allforio BIC Innovation Linda Grant: 07757 134344
Cymorth a datblygu busnes i fusnesau cychwynnol gan gynnwys meysydd fel brandio, cynllunio strategol, datblygu'r farchnad a phrofion masnachu Cywain - Menter a Busnes Elen Llwyd Williams: 07843 023732 - elen.williams@menterabusnes.co.uk
Dewi Siôn Evans: 07964 354674 - dewi.evans@menterabusnes.co.uk
Datblygu Masnach Rhaglen Masnach Bwyd a Diod Cymru Neil Burchell: 07811 146633 - neil.burchell@totalfoodmarketing.co.uk
Bethan Jones: 07815 150376 - bethan@totalfoodmarketing.co.uk

Mae Busnes Cymru yn rhoi cyngor annibynnol am ddim i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru.

Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan: https://www.businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy

Y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch ar gyfer Cylchlythyr Bwyd a Diod Cymru a Chylchlythyr Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Hunanasesiad Gwneuthurwyr Bwyd a Diod


Gwersi a ddysgwyd mewn gweithgynhyrchu bwyd a diod yn ystod Covid-19

Mae gweminar Arloesi Bwyd Cymru yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan arweinwyr busnes a thechnegol mewn cwmnȉau bwyd a diod sydd wedi wynebu'r her Covid-19 yn uniongyrchol, gan ddisgrifio'r hyn y maent wedi'i ddysgu, sut y gwnaethant gysylltu ȃ'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ac Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW), beth gafodd ei weithredu, beth oedd yn llwyddiannus a beth ellid fod wedi'i wella.


Llinell gymorth Arloesi Bwyd Cymru 

Yn yr amser hwn o fwy o straen ar y gadwyn cyflenwi bwyd, mae Bwyd Arloesi Cymru wedi agor llinell gymorth ym mhob un o'i ardaloedd daearyddol. Ar gyfer diogelwch bwyd, parhad technegol neu gadwyn gyflenwi (e.e. cyflenwyr deunydd crai), cysylltwch â'r rhifau canlynol yn  y linc uchod.


Food Innovation Wales

Canolfannau bwyd a chanddynt rôl strategol

Mae academyddion a gydnabyddir yn rhyngwladol yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd yng Nghymru, yn darparu ystod o arbenigedd technegol a all fod o fudd i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a gweithgynhyrchwyr sy’n bodoli’n barod. Mae’r canolfannau rhagoriaeth hyn yn cynnwys Canolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, y Sefydliad Biolegol, Amgylcheddol a Gwyddorau Gwledig yn Aberystwyth a’r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy ym Mhrifysgol Abertawe. Gall technolegwyr sy’n arbenigo ym mhob maes yn y sectorau bwyd roi cyngor ar ddyluniad a chynllun eiddo, llif cynnyrch a chyfarpar prosesu, diogelwch bwyd, prosesu bwyd, maeth ac effaith bwyd ar iechyd.

Arloesi Bwyd Cymru

Arloesi - 'Prosiect Helix'

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru 2019-20


Datblygu syniadau a chynnyrch newydd

Mae ein canolfannau bwyd arloesol hefyd yn llwyfan ar gyfer syniadau newydd, yn lle delfrydol i ddatblygu a phrofi cynnyrch newydd, neu wella cynnyrch hyd yn oed.  Mae timau arbenigol o dechnolegwyr yn rhoi cyngor parod ynghylch maeth, pecynnu, prosesu a gweithgynhyrchu. Gall hyn olygu paneli blasu neu asesu eich cynnyrch o’i gymharu â’r cystadleuwyr. Mae’n hanfodol sicrhau bod cynnyrch yn gallu para, a gall hyn fod yn rhan o'r rhaglen ddatblygu. Gallwn hyd yn oed roi cyngor ynghylch labelu a chyfarwyddiadau coginio.

Cymorth ar gyfer Arloesi