Pynciau Busnes

Busnes a Pherfformiad y Busnes  

Adolygu neu werthuso perfformiad eich busnes. Trafod eich cynllun busnes. 

Dechrau’r broses feincnodi. 

Adolygu gorbenion.

 

Rheoli Staff

Cytundebau staff. 

Newid telerau ac amodau cyflogaeth e.e. lleihau oriau. 

Awgrymiadau iechyd, lles a diogelwch yn y gwaith.

Rheoli perfformiad a chynnal cymhelliant staff a’u hymlyniad.

 

Marchnata ac Arallgyfeirio

Ble i ddechrau ar brosiect arallgyfeirio.

Deall eich cymysgedd farchnata.

Dynodi a chyrraedd y gynulleidfa/cwsmeriaid yr ydych yn eu targedu.

Cyngor ar frandio a marchnata ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Cyfraith Amaethyddiaeth ac Olyniaeth 

Trafod unrhyw faterion yn ymwneud â chyfraith amaethyddiaeth neu olyniaeth gan gynnwys pynciau fel mentrau ar y cyd, cytundebau partneriaeth, tenantiaethau, ewyllysiau, profi ewyllysiau a chynllunio etifeddiaeth. 

Cychwyn cynllunio olyniaeth i ddiogelu eich busnes.

 

Cynllunio ariannu a chyfrifyddu   

Edrych ar eich cyfrifon busnes a ffyrdd o wella strwythur eich busnes. 

Cynlluniau ar gyfer prosiectau at y dyfodol - gan gynnwys llif arian. 

Treth fusnes 

 

Cynllunio a Datblygu

Trafod problemau sydd gennych o ran y prosesau cynllunio ar gyfer adeiladau ar eich fferm fel adeiladu o’r newydd, adnewyddu a throsi, cynlluniau ynni adnewyddadwy, cyfleoedd o ran twristiaeth.

 

Ôl Troed Carbon

Dysgu rhagor am fesur ôl troed carbon.

Deall beth yw’r prif elfennau sy’n achosi allyriadau nwyon tŷ gwydr mewn amaethyddiaeth.

Sut y gallwn ni wrthbwyso allyriadau carbon.

 

Dyluniad ac effeithlonrwydd parlwr godro

Pethau i’w hystyried wrth gynllunio system parlwr newydd (neu wella un). 

Sut y gall parlwr wedi ei ddylunio’n dda wella cyfforddusrwydd y fuwch yn ogystal ag iechyd a diogelwch. 

Edrych ar syniadau dylunio parlwr cost effeithiol neu ffyrdd o wella’r parlyrau presennol i’w gwneud yn fwy effeithlon. 

 

Isadeiledd

Edrych ar ddyluniad a phatrwm adeiladau’r fferm i gynnwys rheolau a rheoliadau sydd angen eu bodloni.

Llygredd amaethyddol a rheoliadau atal llygredd. 

Cofnodion ac ymholiadau NVZ - i gynnwys, cyfrifiadau storio, llwyth y maetholion, beth a phryd y gellir chwalu ac atebion i broblemau dŵr budr.

Rheoliadau Fferm -SSAFO.

Trafodaeth am grantiau posibl i gefnogi gwelliannau i isadeiledd.

 

Ansawdd Llaeth

Adolygu ansawdd eich llaeth.

Edrych ar gyfrifiadau celloedd, solidau llaeth a bactoscan.

 

Effeithlonrwydd ynni / Ynni adnewyddadwy

Trafod dewisiadau effeithlonrwydd ynni a beth i’w ystyried wrth ystyried dewisiadau ynni adnewyddadwy ar gyfer eich fferm gan gynnwys cyflenwad trydan, ceisiadau cynllunio, dylunio a gosod. 

Defnydd o drydan a’i ddadansoddi (gan gynnwys cyflenwyr). Dylunio ynni adnewyddadwy gan gynnwys oddi ar y grid.

 

Am ragor o wybodaeth neu i archebu cymhorthfa cysylltwch â’ch swyddog datblygu lleol neu Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.