Rheoli Dail Tafol yn Electroffisegol

Electrophysical Dock Control

Mae dail tafol yn broblem fawr mewn systemau glaswelltir. Gall y dail leihau cynnyrch glaswellt a’r defnydd ohono a dim ond 65% o werth porthianol glaswellt sydd ynddo. Gall defnyddio chwynladdwyr i reoli dail tafol gael effaith negyddol ar feillion mewn porfa ac oblygiadau ar gyfer yr ecosystem ehangach os cânt eu defnyddio yn y dull anghywir. Byddai gostyngiad yn y defnydd o chwynladdwyr mewn glaswelltir o fantais o ran ansawdd dŵr a phridd a chynnal bioamrywiaeth.

Mae eu dinistrio trwy driniaeth electroffisegol yn cynnig y manteision posibl o reoli dail tafol gan leihau’r angen am chwynladdwyr. Bydd y prosiect hwn yn edrych ar effeithiolrwydd a hyfywedd ariannol defnyddio peiriant chwynnu trydanol i reoli dail tafol ar ddwy fferm odro ger Rhaglan, De Cymru. Mae’r peiriant yn defnyddio electrodau llawn egni i weithredu cerrynt trydanol trwy ddail y dail tafol gan achosi i’r meinwe i gyd farw.

Bydd y prosiect hwn yn defnyddio peiriant chwynnu trydanol gan y cwmni Rootwave. Mae’r ffon a ddelir gan law yn cael ei bweru gan eneradur gyda gwifren hir (~20m). Mae pob dail tafol yn cael ei gyffwrdd gan y ffon drydanol cyn symud ymlaen i’r planhigyn nesaf. Mae’r dechnoleg hefyd yn medru cael ei ddefnyddio ar beiriannau mwy megis peiriant sy’n cael ei bweru gan PTO tractor.

Bydd peiriant yn cael ei logi am gyfnod o ddwy flynedd i dreialu rheoli dail tafol trwy eu dinistrio yn electroffisegol. Prif sialens y prosiect fydd cymharu effeithlonrwydd a hyfywedd ariannol y driniaeth chwynnu trydanol mewn cymhariaeth â defnyddio chwynladdwyr mewn system laeth lle mae’r mewnbwn yn fawr.