Os ydych yn ymwneud â chludo anifeiliaid ar y ffordd ar deithiau byr (dros 65km a hyd at 8 awr), bydd y cymhwyster hwn yn sicrhau eich bod yn bodloni'r gofyniad am Dystysgrif Cymhwysedd a amlinellir yn Rheoliad Cyngor y CE Rhif 1/2005 ar Ddiogelu Anifeiliaid wrth eu Cludo a Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) 2006.

Trosolwg o’r Cymhwyster: Mae'r cymhwyster yn benodol i’r rhywogaethau canlynol:
•    Gwartheg a defaid
•    Defaid
•    Gwartheg
•    Dofednod
•    Adar Hela
•    Moch
•    Ceffylau
•    Geifr
Mae'r cwrs yn cwmpasu'r gofynion cyfreithiol, cynllunio taith, addasrwydd cerbydau, addasrwydd i deithio, achosion ac arwyddion o straen mewn anifeiliaid, lwfansau gofod, dwyseddau stocio, trin a lles anifeiliaid wrth deithio ac ar ôl teithio.

Beth sydd angen i chi ei wneud: Ar ôl i chi gael yr wybodaeth angenrheidiol, byddwch yn gallu ymgymryd ag arholiad prawf cyfrifiadurol (e-volve) amlddewis.Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif cymhwysedd a cherdyn sgiliau, yn dibynnu ar y corff dyfarnu.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

O 1 Medi 2023, rhaid i bob ymgeisydd gwblhau'r modiwl e-ddysgu gorfodol canlynol cyn gwneud cais am gyllid - Uned Orfodol: Ffrwythloni Artiffisial (AI) mewn Gwartheg

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i gyflwyno’r cwrs hwn:

Grŵp Hyfforddi: Bro Gele

Enw cyswllt:
Irwedd Griffiths


Rhif Ffôn:
01492 680499


Cyfeiriad ebost:
irwedd@outlook.com


Cyfeiriad gwefan:
Dim gwefan


Cyfeiriad post:
Nant y Gochel, Abergele, Conwy LL22 8NS


Ardal:
Cymru gyfan

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie / Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

TFTF (2008) Ltd

Enw cyswllt:
Suzanne Jones


Rhif Ffôn:
01938 500900


Cyfeiriad ebost:
info@training4thefuture.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.training4thefuture.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolobran Hall, Meifod, Powys SY22 6HX


Ardal:
Cymru gyfan


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a Datblygu Busnes
Noder: bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar y darparwr. Rhoddir
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Arwain a Rheoli
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl