Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc

Er mwyn dechrau'r broses ymgeisio, bydd gofyn i chi lenwi'r Ffurflen Mynegi Diddordeb ganlynol.  Mae canllawiau ar sut i lenwi'r ffurflen ar gael yma https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy/nodiadau-canllaw-grant-dechrau-busnes-pobl-ifanc. Cysylltwch â ni ar gyfeiriad e-bost CyllidDB@syniadaumawrcymru.com os oes gennych unrhyw gwestiynau.  Diolch.

Ydych chi'n byw neu'n dychwelyd i Gymru ac yn bwriadu dechrau busnes yng Nghymru?
Ydych o dan 25 oed?
Cyfeiriad
Rhyw
Mae gennyf ddiddordeb ymgeisio am y grant dechrau busnes person ifanc
A ydych eisioes wedi derbyn cymorth drwy Busnes Cymru?
Ydych chi'n ystyried eich hun yn berson anabl neu hefo cyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar eich gallu i weithio?
A ydych yn rhywun o dras Du ac Ethnig Leiafrifol?
Rwyf mewn addysg ond bydd y cwrs yn gorffen o fewn 3 mis