Nodiadau Canllaw Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc

​​​​Dyma grant dewisol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth ariannol hyd at £2,000 i helpu pobl ifanc dan 25 oed i ddechrau busnes, dechrau menter gymdeithasol, dod yn hunangyflogedig, dod yn weithiwr llawrydd neu ddod yn entrepreneur cymdeithasol yng Nghymru. Bydd y grant hwn yn ychwanegol at gymorth sefydlu busnes arall a gynigir drwy Syniadau Mawr Cymru, a gyflwynir fel rhan o’r Gwarant i Bobl Ifanc.

DIBEN Y GRANT

Diben y grant yw annog a galluogi pobl ifanc dan 25 oed i gychwyn busnes, dechrau menter gymdeithasol, dod yn hunangyflogedig, dod yn weithiwr llawrydd neu ddod yn entrepreneur cymdeithasol yng Nghymru. Bydd y grant yn targedu pobl ifanc sy’n ddi-waith neu nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant.

SYNIADAU MAWR CYMRU (RHAN O BUSNES CYMRU)

Mae Syniadau Mawr Cymru (rhan o wasanaeth Busnes Cymru) yn darparu cymorth wedi’i deilwra ar gyfer pobl ifanc. Gall y gwasanaeth eich helpu i ddysgu am fusnes a’ch paratoi ar gyfer dechrau eich busnes eich hun.  Wrth baratoi ar gyfer busnes, bydd y gwasanaeth yn asesu eich anghenion ac yn darparu pecynnau cymorth wedi’u teilwra, gan gynnwys mynediad at adnoddau ar-lein, gweithdai busnes a gweminarau, cynghorydd busnes enwebedig, mynediad at gyngor arbenigol a mentoriaid. Yn ogystal â gweithio gyda chi ar gynllun gweithredu busnes a chynllun diagnostig ar gyfer busnes, gall ein cynghorwyr hefyd ddarparu cyngor ariannol wedi’i dargedu i’ch helpu i asesu hyfywedd y syniad busnes a chyfeirio at gymorth arall y gallech elwa ohono.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Ein Cefnogaeth | Busnes Cymru - Syniadau Mawr (llyw.cymru)

PWY ALL YMGEISIO?

Meini Prawf Cymhwysedd

Mae grant o hyd at £2,000 ar gael i helpu pobl ifanc dan 25 oed sy’n byw neu’n dychwelyd i Gymru i ddod yn hunangyflogedig. Bydd angen i’r achos busnes ddangos bod ganddo’r potensial i ddod yn brif ffynhonnell incwm.  

Gofynnir i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o’u statws presennol a bodloni un o’r meini prawf canlynol:

 • Person ifanc sy’n ddi-waith a / neu nad yw mewn addysg neu hyfforddiant
 • Person ifanc sy’n gweithio’n rhan amser (o dan 16 awr) ar hyn o bryd ac sy’n bwriadu bod gweithio’n hunangyflogedig amser llawn.
 •  Person ifanc sy’n dal mewn addysg ond sy’n bwriadu bod yn hunangyflogedig o fewn 3 mis i gwblhau eich cwrs. Gallwch gofrestru gyda Syniadau Mawr Cymru i gael pecyn cymorth busnes wedi’i deilwra a gwneud cais am y grant ar ôl cwblhau astudiaethau.

Bydd angen gwarantwr neu warcheidwad ar berson ifanc 16-18 oed i gael mynediad at ragor o gymorth ar gyfer hunangyflogaeth os yw’n barod i wneud cais am y Grant Sefydlu. Y rheswm am warantwr neu warcheidwad yw bod pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yn wynebu mwy o rwystrau rheoleiddiol fel cael gafael ar gyllid, cyfrifon banc a chredyd.  Bydd disgresiwn yn cael ei ddefnyddio, a bydd penderfyniad yn cael ei wneud fesul achos.

Efallai y bydd unigolyn ifanc rhwng 16 a 18 oed yn ystyried cymorth drwy Twf Swyddi Cymru Plws | Cymru’n Gweithio (llyw.cymru) i ddarparu rhagor o hyfforddiant a datblygiad i wella’r sgiliau, y cymwysterau a’r profiad sydd eu hangen i gael swydd (gan gynnwys hunangyflogaeth neu hyfforddiant pellach); cyn gwneud cais am y grant sefydlu.

Gwybodaeth Gysylltiedig am y Grant

Bwriad y grant hwn a’r cymorth busnes cysylltiedig yw helpu’r bobl ifanc hynny sydd o dan 25 oed.

 • Bydd angen i ymgeiswyr lenwi dogfen datganiad o diddordeb.  Mae modd cael gafael ar hwn o dudalen we’r Grant Sefydlu i Bobl Ifanc, Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc | Busnes Cymru (gov.wales).
 • Ar ôl i’r Datganiad o Ddiddordeb ddod i law, bydd tîm gweinyddu Syniadau Mawr Cymru yn cysylltu â’r ymgeiswyr ac yn cofrestru gyda’r Gwasanaeth.  
  Rhaid i ymgeiswyr gofrestru gyda gwasanaethau Syniadau Mawr Cymru (rhan o Busnes Cymru) i gael gafael ar becyn cymorth cyn dechrau wedi’i deilwra (1 i 1 cymorth a gweminarau) am o leiaf 6 awr i ddangos ymrwymiad i ddatblygu busnes. Os yw ymgeiswyr eisoes yn gweithio gyda darparwr cymorth busnes (hy Busnes Cymru, Hybiau neu Busnes Cymdeithasol Cymru) bydd yr oriau hyn yn cael eu cynnwys.
 • Bydd y cynghorydd enwebedig yn trafod y syniad busnes ac yn asesu parodrwydd ar gyfer dechrau busnes cyn rhyddhau’r ffurflen gais lawn ar gyfer y Grant. Bydd yr ymgynghorydd yn parhau i ddarparu cymorth parhaus i lenwi ffurflen gais a deall Telerau ac Amodau’r Dyfarniad Grant. 
 • Mae angen i ymgeiswyr ddatgan nad oes ganddyn nhw unrhyw ffynonellau cyllid eraill (neu ffynonellau cyfyngedig) neu nad ydynt yn gallu cael gafael ar unrhyw gyllid dechrau busnes arall neu eu bod on dyn gallu cael gafael ar rywfaint o gyllid er mwyn cynorthwyo i sefydlu’r busnes neu gostau rhedeg y busnes.
 • Bydd y cais yn cael ei gyflwyno i Busnes Cymru i’w adolygu a’i ystyried yn annibynnol.  Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau, yn ogystal â chynllun busnes, o leiaf bythefnos cyn dechrau’r busnes.  Ni ellir dyfarnu grantiau ar ôl i’r busnes ddechrau masnachu.
 • Bwriad y grant yw cynorthwyo unigolion yn y cam cyn cychwyn i sefydlu busnes drwy gyfrannu tuag at gostau hanfodol dechrau’r busnes (rhaid cynnwys manylion y costau yn y ffurflen gais).
 • Dim ond ar gyfer gwariant refeniw mae'r grant.  Mae hyn yn golygu mai gwariant a fydd yn ymddangos ar eich Cyfrif Elw a Cholled yn unig sy’n gymwys.
 • Dylai cyllid grant a ddyfernir i chi gan Lywodraeth Cymru gael ei drin fel incwm masnachu'r busnes ac felly mae'n drethadwy.  Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw ei ddatgan i CThEM. Gellir gofyn am wybodaeth gan eich cynghorydd busnes.

Gall gwariant cymwys gynnwys y canlynol:

 • Cefnogaeth arbenigol – ffioedd ymgynghori, TGCh, allforio, marchnata, methodoleg ddarbodus ac ati.
 • Cyngor cyfreithiol/proffesiynol
 • Costau hyfforddi
 • Offer cysylltiedig â busnes (hyd at werth o £1,000) – Pan nad yw’n cael ei ystyried yn gost cyfalaf drwy ymddangos ar fantolen y cwmni
 • Costau gweithredu – sy’n uniongyrchol gysylltiedig â gweithgaredd busnes
 • Nodwch os gwelwch yn dda nad yw’r rhestr hon yn un gynhwysfawr a mae ceisiadau'n cael eu harfarnu fesul achos.
 • Noder: Nid yw’r grant ar gyfer cefnogi tynnu arian personol (incwm) o’r busnes.
 • Mae’r ymgeisydd yn bwriadu gwneud y busnes yn brif ffynhonnell incwm a / neu gyflogaeth, neu’n gweithio tuag at hynny.
 • Bydd gofyn i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth bod y cwmni wedi dechrau masnachu, o fewn 3 mis ar ôl derbyn y gronfa grant ee copi o’r anfoneb gyntaf ac wedi cymryd camau i gofrestru’r busnes ar gyfer yr endid o’i ddewis (ee statws cyfyngedig y cwmni / hunangyflogaeth gyda CThEM).  Cesglir hwn ar ôl y dyddiad cychwyn.
 • Dim ond un cais a dderbynnir gan bob busnes.
 • Rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno gan yr unigolyn sy’n gwneud cais am y grant ac nid gan asiantau sy’n gweithredu ar ei ran.
 • Bydd angen i ymgeiswyr ddatgan unrhyw gymorth ariannol arall a chyfredol gan y Llywodraeth neu Awdurdodau Lleol dros y 3 blynedd ariannol diwethaf. 
 • Nid yw'r unigolion hynny sydd wedi derbyn cylchoedd blaenorol o'r grantiau Rhwystrau i Ddechrau Busnes yn gymwys ar gyfer y grant hwn.
 • Cytuno i ddarparu diweddariadau cynnydd parhaus (archwiliadau iechyd yn cael eu cynnal ar ôl 6 mis ac ar ôl 12 mis gan eich darparwr cymorth busnes) a gwybodaeth fonitro ar ôl derbyn y cyllid am hyd at 3 blynedd.
 • Rydym am annog pob entrepreneur newydd i ystyried eu cyfrifoldebau busnes. Fel rhai sy’n derbyn buddsoddiad cyhoeddus, gofynnir i ymgeiswyr adolygu eu harferion busnes o ran cynaliadwyedd a chydraddoldeb.  Mae manylion am hyn ar gael yn yr Addewid Twf Gwyrdd a’r Addewid Cydraddoldeb a’r cymorth arbenigol sydd ar gael gan Busnes Cymru i’ch cefnogi i gofrestru.

Categorïau Busnes nad oes modd ei cefnogi

Busnesau sy’n gysylltiedig â hyrwyddo safbwyntiau crefyddol neu wleidyddol arbennig; hapchwarae; pornograffi; cynnig gwasanaethau rhywiol o unrhyw fath; unrhyw weithgareddau anghyfreithlon; ac unrhyw fusnesau y tybir eu bod yn ‘newydd a dadleuol’ gan Lywodraeth Cymru.

FAINT O ARIAN ALLWCH CHI YMGEISIO AMDANO?

Mae grant o hyd at £2000 ar gael i bob busnes (dim ond un cais fesul busnes a ganiateir).  Os oes angen, gellir talu mewn 2 randaliad.

Mae angen i ymgeiswyr gadarnhau nad oes ganddyn nhw, heb gefnogaeth y grant, unrhyw ffynonellau cyllid na ffynonellau cyfyngedig o gyllid i’w helpu nhw i ddechrau eu busnes.

Bydd Busnes Cymru yn defnyddio disgresiwn ar gyfer dyfarniadau grant ar sail y dystiolaeth o angen a amlinellir yn yr achos busnes a’r cais.  Os cymeradwyir cais, gwneir taliad i gefnogi costau refeniw cyn i’r busnes ddechrau masnachu (cyn dechrau).

Nid ydym yn rhagweld y bydd pob ymgeisydd yn gwneud cais am y gwerth uchaf. Dim ond am y swm o gyllid sydd ei angen i ddechrau eu busnes y dylai ymgeiswyr wneud cais. Bydd hyn yn ein galluogi i gefnogi cynifer o unigolion â phosibl i ddechrau busnes drwy'r gronfa grant hon.

SUT I WNEUD CAIS

 • Rhaid i ymgeiswyr lenwi’r ffurflen Datganiad o Diddordeb a’i chyflwyno drwy wefan Syniadau Mawr Cymru; Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc | Busnes Cymru (gov.wales). Ar ôl inni dderbyn a chadarnhau’r Datganiad o Ddiddordeb, bydd gweinyddwr Syniadau Mawr Cymru yn cysylltu â chi i gofrestru ar raglen Syniadau Mawr Cymru. 
 • Disgwylir i bob ymgeisydd gymryd rhan yn y cymorth paratoi cyn dechrau a chwblhau achos busnes gyda’ch cynghorydd busnes.  Ar ôl i chi gwblhau’r cymorth paratoi cyn dechrau, bydd Busnes Cymru yn anfon y ffurflen gais am grant atoch chi.
 • Rhaid anfon y ffurflen gais wedi’i llenwi ynghyd ag achos busnes dros e-bost i'r cyfeiriad a ddarperir ar y ffurflen gais i’w hasesu a chynnal gwiriadau diwydrwydd dyladwy.
 • Rydyn ni’n ceisio ateb a chydnabod bod y cais wedi cyrraedd o fewn 5 niwrnod gwaith.
 • Mae’r Grant Sefydlu i Bobl Ifanc yn agored i Ddatganiadau o Ddiddordeb o 12 Gorffennaf 2022 ymlaen a bydd ffurflen gais yn cael ei rhyddhau ar ôl cynnal gwiriadau diwydrwydd dyladwy cychwynnol a chyflawni’r gofynion cymorth busnes bach. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 31 Mawrth 2025.  Fodd bynnag, os bydd yr arian wedi’i ddyrannu cyn y dyddiad hwn, bydd y cynllun yn cau.
 • Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cyn ymgeisio neu os oes gennych chi unrhyw bryderon na allwch chi gymryd rhan yn y broses ymgeisio neu gynllunio busnes oherwydd rhesymau meddygol, technegol, neu ofalu, cysylltwch â Syniadau Mawr Cymru i drafod ffyrdd i'ch helpu.
 • Os oes angen unrhyw un o'r wybodaeth hon arnoch mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, fformat hawdd i'w ddarllen, recordiad sain neu braille:

CANLLAWIAU YNGLYN A LLENWI'R FFURFLEN

Adran 1 – Gwybodaeth amdanoch chi

Mae’r rhan hon yn gofyn am wybodaeth amdanoch chi, ‘yr ymgeisydd’. Sicrhewch fod yr holl wybodaeth yn gywir os gwelwch yn dda.

Y dystiolaeth sydd ei hangen – byddwn angen dau fath o ddull adnabod er mwyn gwirio eich hunaniaeth: 

 • Pasbort/Trwydded Yrru/Dull adnabod ffotograffig dilys
 • Prawf o’ch cyfeiriad wedi’i ddyddio o fewn y tri mis diwethaf.

Adran 2 – Eich Amgylchiadau Cyfredol

Amlinellwch eich amgylchiadau presennol ac unrhyw heriau y gallech fod wedi’u hwynebu ar eich taith hyd yma.  Llenwch yr adran hon mewn cymaint o fanylder â phosibl er mwyn inni allu deall pam fod angen cymorth arnoch o’r gronfa hon.

Adran 3 – Gwybodaeth am Eich Busnes Newydd Arfaethedig

Darparwch fanylion os gwelwch yn dda ynglŷn â’ch busnes newydd – enw arfaethedig, math o fusnes a’ch dyddiad dechrau arfaethedig.  Bydd gofyn i chi hefyd anfon eich achos busnes gyda’ch ffurflen gais wedi’i llenwi. 

Adran 4 - Cyllid

Rhowch wybod inni os gwelwch yn dda faint o gyllid yr ydych chi’n ymgeisio amdano.  Gallwch chi ymgeisio am uchafswm o £2,000.  Os ydych am i’r grant gael ei dalu mewn 2 randaliad, yna rhowch wybod inni ar y ffurflen gais. Rydym ni angen gwybod ar gyfer beth yr ydych chi’n bwriadu defnyddio’r grant a byddwch chi angen cwblhau dadansoddiad o’r hyn sydd ei angen, y costau a pham mae angen yr ‘eitem’ arbennig hon.  Os oes mwy na 5 eitem, dylech eu grwpio’n briodol.

Yn ogystal, byddem yn hoffi gwybod a ydych chi’n bwriadu cyflogi unrhyw staff, ac os byddwch chi’n cyflogi, darparwch fanylion ynglŷn â’r mathau o swyddogaethau a fyddan nhw.

Rydym ni angen asesu beth fydd effaith y grant hwn, a pha wahaniaeth fydd hyn yn ei wneud i’ch helpu chi ddechrau eich busnes.

Adran 5 – Manylion Banc

Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio er mwyn talu’r Grant i chi. Sicrhewch os gwelwch yn dda fod manylion banc cywir yn cael eu darparu. Bydd manylion banc anghywir yn arwain at beidio â thalu’r grant neu bydd oedi wrth ei dalu.

Mae angen gwarantwr ar bobl ifanc 16 – 18 oed. Dylai’r gwarantwr roi ei fanylion banc personol a llofnodi’r datganiad yn adran 7.

Adran 6 – Cymorth Ariannol Lleiaf (MFA) a Dderbyniwyd

Mae’r Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes yn cael ei ddyfarnu fel cymhorthdal Cymorth Ariannol Lleiaf (MFA), ac felly rydym yn gofyn ichi gyflwyno gwybodaeth am unrhyw gymorth a roddwyd o dan reoliadau de minimis yr UE, unrhyw MFA blaenorol ac unrhyw gymorthdaliadau a roddwyd fel symiau bach o gymorth ariannol (SAFA) o dan Erthyglau 364(4) neu 365(3) Cytundeb Masnach a Chydweithredu y DU a'r UE yn ystod y flwyddyn gyllidol gyfredol a'r ddwy flynedd gyllidol flaenorol.

 Os nad ydych chi wedi cael unrhyw gymorth – rhowch y gair ‘DIM’. Mae’n bwysig nad yw’r adran hon yn cael ei gadael yn wag.

 Mae gwybodaeth am Ganllawiau Rheoli Cymhorthdal Llywodraeth y DU (gan gynnwys SAFA) ar gael yma: Canllawiau ar ymrwymiadau rheoli cymhorthdal rhyngwladol y DU - GOV.UK (www.gov.uk)

Adran 7 – Datganiad

Mae’n bwysig iawn eich bod wedi darllen y ddogfen ganllawiau hon yn ofalus a’ch bod yn deall y telerau a’r amodau sy’n gysylltiedig â’r cais hwn am Grant. 

Os ydych chi’n cytuno â’r telerau a’r amodau yn y ddogfen hon ac y gallwch chi gadarnhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn y cais yn wir ac yn fanwl gywir, mae’n rhaid i chi wedyn roi tic yn y blwch, cynnwys unrhyw lofnodion a dyddiadau a chyflwyno eich cais drwy e-bost i'r cyfeiriad a ddarperir ar y ffurflen gais

BETH SY’N DIGWYDD AR ÔL I’R CAIS DDOD I LAW?

Ar ôl i nni gael eich ffurflen gais, bydd ein tîm yn cydnabod bod eich cais wedi cyrraedd ac yn cynnal gwiriadau diwydrwydd dyladwy.

Rhaid i bob cais gael ei gymeradwyo gan gynghorydd Syniadau Mawr Cymru (i gadarnhau bod yr ymgysylltu paratoadol cyn dechrau wedi cael ei wneud, bod y syniad busnes yn ymarferol ac yn gynaliadwy, a bod yr holl gostau refeniw yn briodol ac yn gymwys ar gyfer y syniad busnes)

Rydym yn anelu i brosesu ceisiadau grant o fewn 10 niwrnod gwaith o’r gydnabyddiaeth. Bydd penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau yn cael eu gwneud yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd yn y ffurflen gais, y dystiolaeth gysylltiedig (achos busnes/ dadansoddiad o gostau refeniw a chymeradwyaeth cynghorydd) a ddarparwyd, a’r gwiriadau diwydrwydd dyladwy pellach.

Os bydd yn cael ei gymeradwyo, byddwch chi’n derbyn llythyr cymeradwyo’r grant drwy e-bost a fydd yn eich hysbysu chi bod grant wedi cael ei ddyfarnu, ynghyd â dolen at y telerau a’r amodau ar gyfer eich cofnodion eich hun. Mae’n rhaid i chi ymateb i’r cynnig hwn o fewn saith niwrnod gwaith, neu bydd y cynnig grant yn cael ei dynnu’n ôl.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr gadarnhau derbyn y llythyr cynnig drwy e-bost a Docusign.  Ar ôl ei dderbyn a’i gydnabod, ein nod yw talu i’r cyfrif banc enwebedig o fewn 10 diwrnod gwaith.

Fel rhan o delerau ac amodau eich cais, byddwch yn cytuno i barhau i gael cymorth ar ôl dechrau.  Bydd eich darparwr cymorth busnes yn cynnal gwiriadau iechyd ar ôl 6 mis ac ar ôl 12 mis, lle byddwn yn gofyn am dystiolaeth bod y cwmni wedi dechrau masnachu, ee copi o’r anfoneb gyntaf, tystiolaeth o ddatganiad cyfrif banc busnes a’ch bod wedi cymryd camau i gofrestru’r busnes ar gyfer yr endid o’i ddewis (ee statws cyfyngedig y cwmni / hunangyflogaeth gyda CThEM)

Bydd adolygiadau hefyd yn cael eu cynnal i sicrhau bod yr arian grant yn cael ei ddefnyddio at y dibenion a nodir yn eich cais am grant cymeradwy.  Os nad yw hyn yn wir, mae Llywodraeth Cymru a/neu ei chontractwyr penodedig yn cadw'r hawliau i adennill yr arian.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwch yn cael e-bost yn amlinellu’r rheswm/rhesymau dros ei wrthod a bydd eich cynghorydd busnes yn trafod opsiynau cymorth eraill sydd ar gael i chi wrth ddechrau busnes.  Grant dewisol yw hwn ac nid oes proses apelio. 

AD-DALU GRANTIAU

Dylai ymgeiswyr nodi y gall Llywodraeth Cymru neu ei chontractwyr penodedig fynnu bod y grant yn cael ei ad-dalu’n llawn neu’n rhannol os nad yw’r arian yn cael ei ddefnyddio at y dibenion a nodir ar y ffurflen gais neu os na fodlonir y telerau ac amodau.  Mae’r ymgeisydd yn ymrwymo i gytundeb fel y cyfryw a gellir gorfodi hyn drwy ofyn am brawf, ar ôl dyfarnu’r grant.


TELERAU AC AMODAU AR GYFER YMGEISWYR

1. Telir y grant hwn yn ôl disgresiwn llwyr Llywodraeth Cymru.

2. Gall Llywodraeth Cymru neu ei chontractwyr atal neu adennill yr arian mewn rhai amgylchiadau.

3. Gwneir taliad drwy drosglwyddiad banc i'ch cyfrif banc enwebedig ar ôl casglu digon o dystiolaeth.

4. Rhaid i'r Ymgeisydd sicrhau, at ddibenion y Prosiect Grant, ei fod yn cydymffurfio â Chanllawiau Rheoli Cymhorthdal Llywodraeth y DU. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y rheolau Cymorth gwladwriaethol penodol sy'n berthnasol yma. Mae rhagor o fanylion am Ganllaw Rheoli Cymhorthdal penodol Llywodraeth y DU ar gael yma. Mae'r Ymgeisydd yn gyfrifol am sicrhau bod y grant yn cael ei ddarparu yn unol â'r meini prawf cymorth gwladwriaethol y dyfernir y cyllid arnynt.

5. Cymorth a ddarperir yn unol â ‘Chymorth Ariannol Lleiaf' (MFA) fel y'i diffinnir gan Erthygl 364 paragraff 4 o Gytundeb Masnach a Chydweithrediad y DU-UE. Mae hyn yn caniatáu darparu hyd at £315,000 i un fenter economaidd dros gyfnod o dair blynedd ariannol. Mae'r trothwy hwn yn cynnwys unrhyw gymorth SAFA neu gefnogaeth de minimis yr UE a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod perthnasol, bob ffynhonnell.

6. Sylwch y gallai gwybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru fod yn wybodaeth y gellir o bosib ei datgelu o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Chôd Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Fynediad Cyhoeddus at Wybodaeth. Yn ymarferol, ni fyddwn yn datgelu nac yn rhyddhau unrhyw wybodaeth fasnachol sensitif a ddarperir i ni gennych heb ymgynghori â chi ymlaen llaw, ond yn y pen draw, mae’r penderfyniad ynghylch a ddylid datgelu yn un i Lywodraeth Cymru ei wneud wedi ystyried yr holl ofynion cyfreithiol perthnasol.

7. Drwy wneud cais am y grant hwn, rydych yn cytuno i dderbyn y telerau ac amodau hyn. Dilysir eu derbyn trwy wirio'r blwch telerau ac amodau ar y ffurflen gais a thrwy gyflwyno'r cais.

8. Sylwch na fydd unrhyw daliadau yn cael eu gwneud i'r Ymgeisydd hyd oni fyddwch wedi dychwelyd y dystiolaeth ychwanegol angenrheidiol fel yr amlinellir yn adran 1.

9. Bydd unrhyw gyllid a ddyfarnwyd yn cael ei ddefnyddio at y dibenion a gymeradwywyd yn y cais yr ydych wedi’i gyflwyno ac mewn unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt ynddo.

10. Rhaid hawlio'r cyllid erbyn 30 Mehefin 2025.

11. Bydd yr Ymgeisydd yn rhoi i Lywodraeth Cymru yr holl wybodaeth am ei weithgareddau neu weithgareddau arfaethedig ac o ran ei ddefnydd neu ddefnydd arfaethedig o'r cyllid cyfan neu unrhyw ran ohono, fel y mynnir gan Lywodraeth Cymru o bryd i'w gilydd.

12. Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu fod pawb sy’n derbyn cyllid yn sicrhau eu bod yn Gweithredu polisi o gyfleoedd cyfartal fel cyflogwyr, fel defnyddwyr gwirfoddolwyr, ac fel darparwyr gwasanaethau, waeth beth fo'u hunaniaeth o ran hil, rhywedd/hunaniaeth rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd a chred, oedran neu cyn belled ag y bo'n ymarferol, unrhyw anabledd.

13. Bydd gan Lywodraeth Cymru hawl i amrywio, atal, neu derfynu unrhyw ran o'r cyllid neu'r cyfan ohono a/neu ei gwneud yn ofynnol i ran neu'r cyfan o'r cyllid sydd eisoes wedi ei dalu gael ei ad-dalu:

i. os bydd yr Ymgeisydd yn methu â chydymffurfio ag unrhyw delerau, amod neu ddarpariaeth a nodir yn y ddogfen Telerau ac Amodau hon, nodiadau Canllawiau'r cais;

ii. pe canfyddir bod unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gan neu ar ran yr Ymgeisydd mewn perthynas â chaffael y cynnig hwn o gyllid neu mewn hawliad am dalu cyllid yn anghywir neu'n gamarweiniol i raddau y mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn berthnasol; iii. bod Llywodraeth Cymru yn amau bod yr Ymgeisydd a/neu unrhyw un o'i swyddogion yn/ymwneud â gweithgarwch twyllodrus.

14. Gall Llywodraeth Cymru amrywio a/neu atal unrhyw daliadau o gyllid a/neu'r cyfan ohonynt a/neu fynnu bod y cyllid ynghyd â llog yn cael ei ad-dalu o'r dyddiad talu os:

i. mae'n ofynnol iddynt wneud hynny o ganlyniad i unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol neu o ganlyniad i unrhyw rwymedigaeth o dan Gyfraith Gymunedol; neu

ii. ei bod yn angenrheidiol yn eu barn nhw i sicrhau bod yr arian a ddarparwyd yn unol â'r llythyr hwn ynghyd ag unrhyw gyllid arall sydd wedi, neu sy'n debygol o gael ei dderbyn tuag at y Prosiect Grant, yn gymorth gwladwriaethol cyfreithlon.

15. Os yw'r Ymgeisydd yn cael ei ddirwyn i ben neu'n cael ei ddiddymu (gan gynnwys bod yn ddarostyngedig i unrhyw orchymyn gweinyddu), yn mynd i law’r derbynnydd, yn mynd yn fethdalwr, yn ymrwymo i unrhyw gyfaddawd neu drefniant arall o'i ddyledion gyda'i gredydwyr neu os bydd unrhyw ddigwyddiad tebyg neu gyfystyr ag unrhyw un o'r digwyddiadau a ddisgrifir yn y paragraff 15 hwn yn digwydd, yna bydd gan Lywodraeth Cymru hawl i adennill ar gais gan yr Ymgeisydd, y cyllid a dalwyd ac ni fydd unrhyw arian pellach yn ddyledus neu’n daladwy gan Lywodraeth Cymru i'r Ymgeisydd neu i unrhyw un sy'n gweithredu ar ei ran neu yn ei enw. Bernir bod unrhyw gyfeiriadau at swm y cyllid a dalwyd neu sydd i'w dalu i'r Ymgeisydd yn golygu ac yn gyfyngedig i'r swm o arian a dalwyd mewn gwirionedd i'r Ymgeisydd gan Lywodraeth Cymru ar yr adeg y bydd unrhyw un o'r digwyddiadau y cyfeirir atynt uchod yn digwydd.

16. Bydd yr Ymgeisydd, yn ddi-dâl, yn caniatáu i unrhyw swyddog neu swyddogion o Lywodraeth Cymru neu eu cynrychiolwyr, ar unrhyw adeg resymol ymweld â'i safle a/neu archwilio unrhyw un o'i weithgareddau a/neu archwilio'r asedau neu'r eitemau cost prosiect a brynwyd, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, gyda'r cyllid a/neu i archwilio a chymryd copïau o lyfrau cyfrifon yr Ymgeisydd ac unrhyw ddogfennau neu gofnodion y bydd y cyfryw swyddogion o’r farn eu bod yn ymwneud mewn unrhyw ffordd â'r defnydd a wnaeth yr Ymgeisydd o’r cyllid. Mae'r amod hwn heb ragfarn ac yn ddarostyngedig i unrhyw hawliau a phwerau statudol eraill y gellir eu harfer gan Lywodraeth Cymru neu unrhyw swyddog, gwas neu asiant iddo.

17. O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 mae gan Archwilydd Cyffredinol Cymru hawliau mynediad helaeth i ddogfennau a gwybodaeth sy'n ymwneud â chyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. Mae ganddo ef a'i swyddogion y pŵer i'w gwneud yn ofynnol i bersonau perthnasol sy'n rheoli neu'n cadw dogfennau roi unrhyw gymorth, gwybodaeth ac esboniad y gallai fod eu hangen arnynt ac i'w gwneud yn ofynnol i'r personau hynny ddod ger eu bron at y diben hwnnw. Gall yr Archwilydd Cyffredinol a'i staff arfer yr hawl hon ar bob adeg resymol.

18. Bydd yr Ymgeisydd yn caniatáu i archwilwyr gael mynediad at ddogfennau a gwybodaeth sy'n ymwneud â chyllid ar gyfer y Prosiect Grant. Bydd yr ymgeisydd yn sicrhau bod pobl sy'n rheoli neu'n cadw dogfennau sy'n ymwneud â'r Prosiect Grant yn rhoi unrhyw gymorth, gwybodaeth ac esboniad y gall fod eu hangen arnynt i'r archwilwyr.

19. Os, yn ystod y flwyddyn ariannol, neu yn ystod archwiliad cyfrifon sy'n ymwneud â'r flwyddyn ariannol honno, y daw'r Ymgeisydd yn ymwybodol o ddirywiad sylweddol yn ei amgylchiadau ariannol, rhaid iddo hysbysu ei Swyddog yn Llywodraeth Cymru ar unwaith.

20. Rhaid i'r Ymgeisydd gydnabod, drwy gynnwys geiriad priodol (ar ddatganiadau i'r wasg) a brandio (ar gyhoeddusrwydd, deunyddiau cyfathrebu ac arwyddion), y cyfraniad a wneir i'w weithgareddau gan y grant gan Lywodraeth Cymru. Dylai'r Ymgeisydd gysylltu â'i Swyddog yn Llywodraeth Cymru i gael rhagor o fanylion.

21. Bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud ymdrechion rhesymol i dalu hawliadau yn brydlon, ond nid ydynt yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb mewn perthynas â cholled y gellir ei phriodoli i unrhyw oedi o ran talu hawliadau neu y gellir eu priodoli i unrhyw achos o atal, lleihau, neu ganslo’r cyllid.

22. Rhaid i chi beidio â defnyddio'r cyllid a ddarperir at ddibenion pleidiau gwleidyddol; (2) hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol benodol; (3) hapchwarae; (4) pornograffi; (5) cynnig gwasanaethau rhywiol; (6) prynu offer cyfalaf (ac eithrio fel y pennir yn y Dibenion);(7) eich ffioedd cyfreithiol mewn perthynas â'r llythyr hwn; (8) Costau yr eir iddynt neu gostau yr eir iddynt ac a dalwyd gennych wrth gyflawni'r Dibenion cyn y cyfnod y cyfeirir ato yn Amod 1 (b); (9) unrhyw weithgareddau anghyfreithlon; neu (10) unrhyw fath arall o weithgaredd a allai, yn ein barn ni, ddwyn anfri arnom.

23. Trwy lofnodi'r cais hwn, rydych yn ardystio nad oes unrhyw ymgyfreitha na chyflafareddu yn digwydd ar hyn o bryd nac yn yr arfaeth neu, i'r graddau yr ydych yn ymwybodol, yn cael ei fygwth, sydd neu a allai gael effaith andwyol ar eich gallu i berfformio a chydymffurfio ag unrhyw un o'r Amodau neu'ch gallu i barhau i fasnachu fel busnes yng Nghymru.

24. Drwy lofnodi'r cais hwn, rydych wedi datgelu'r holl ffeithiau neu amgylchiadau perthnasol y mae angen eu datgelu i ni er mwyn ein galluogi i gael golwg gwir a chywir o'ch busnes a'ch materion (cyfredol a rhagolygol) neu y dylid eu darparu i unrhyw berson sy'n ystyried darparu cyllid i chi.

25. Trwy lofnodi'r cais hwn rydych yn cytuno i gydweithredu'n llawn â Swyddog Llywodraeth Cymru ac ag unrhyw weithiwr arall i Lywodraeth Cymru neu ymgynghorydd a benodwyd gennym ni i fonitro eich defnydd o'r Cyllid a'ch cydymffurfiaeth â'r Amodau.

26. Rhaid i chi gadw cofnodion cyfrifeg cyflawn a chywir sy'n nodi'r holl incwm a gwariant mewn perthynas â'r cais yr ydych wedi'i wneud ac, yn ddi-dâl, caniatáu i unrhyw swyddog neu swyddogion o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru, ei chontractwyr enwebedig ar unrhyw adeg resymol a chyda rhybudd rhesymol (mewn amgylchiadau eithriadol, megis atal neu ganfod twyll, efallai na fydd yn ymarferol rhoi rhybudd rhesymol i chi) a roddir i chi i ymweld â'ch safle a/neu archwilio unrhyw un o'ch gweithgareddau a/neu archwilio a chymryd copïau o'ch llyfrau cyfrifon ac unrhyw ddogfennau neu gofnodion eraill sut bynnag y cânt eu storio, a allai, ym marn resymol y swyddog hwnnw, ymwneud mewn unrhyw ffordd â'ch defnydd o'r Grant. Mae'r ymgymeriad hwn heb ragfarn ac yn ddarostyngedig i unrhyw hawliau a phwerau statudol eraill y gellir eu harfer gan Lywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru neu unrhyw swyddog, gwas neu asiant unrhyw un o'r uchod.

27. Nid oes dim yn yr Amodau yn gosod unrhyw atebolrwydd arnom mewn perthynas ag unrhyw atebolrwydd sydd gennych i unrhyw drydydd parti (gan gynnwys, heb gyfyngiad, gweithwyr a chontractwyr).

28. Mae'n rhaid i chi ein hindemnio yn erbyn unrhyw rwymedigaethau, hawliadau, achosion, galwadau, colledion, costau, a threuliau a ddioddefwyd gennym neu a achoswyd yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i ni o ganlyniad i neu mewn cysylltiad ag unrhyw fethiant gennych i gyflawni'n llawn neu'n rhannol unrhyw rwymedigaeth sydd gennych i drydydd parti.


SYNIADAU MAWR CYMRU (rhan o Busnes Cymru) - GRANT DECHRAU BUSNES I BOBL IFANC - HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Busnes Cymru. Mae’r hysbysiad hwn yn nodi sut y byddwn yn defnyddio eich data personol ac mae hefyd yn nodi eich hawliau. Gwneir yr hysbysiad hwn o dan Erthyglau 13 a/neu 14 o Reoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (GDPR y DU).

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y Grant Sefydlu Gwarant i Bobl Ifanc a chael cymorth gan Syniadau Mawr Cymru neu Busnes Cymru, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth gennych chi.

Bydd y wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi, yn ogystal ag ychydig o wybodaeth am eich busnes. Mae cael y wybodaeth bersonol hon yn angenrheidiol er mwyn i ni asesu eich cymhwysedd ar gyfer y Grant ac, os yn llwyddiannus, i gael gafael ar gyllid, gwasanaethau, cyngor a gwybodaeth i gychwyn eich busnes.

Gofynnwn ichi roi munud neu ddwy o’ch amser i ymgyfarwyddo â’n harferion preifatrwydd.

 

1. Pam rydym yn casglu’r data a’i brosesu

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolwr Data ar gyfer y data personol rydych chi'n ei ddarparu wrth gael gafael ar gymorth Busnes Cymru mewn perthynas â'ch cais am y grant.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol yw adran 6(1)(e) o Ddeddf Diogelu Data 2018. Mae'r prosesu hwn yn angenrheidiol er mwyn cyflawni ein tasg gyhoeddus i'ch adnabod a darparu'r cyngor a'r wybodaeth fusnes fwyaf priodol ac asesu eich cymhwysedd ar gyfer yr arian grant.

Mae data Categori Arbennig sy'n cael ei brosesu yn cael ei wneud er budd sylweddol y cyhoedd o ddarparu cymorth ariannol i unigolion sy'n wynebu rhwystrau i gychwyn busnesau newydd a'r farchnad gyflogaeth.

Mathau o wybodaeth bersonol

Byddwn yn prosesu’r data personol a’r data busnes a ganlyn:

 • enw
 • cyfeiriad
 • manylion cyswllt
 • Gwybodaeth Ariannol Personol (manylion banc) 
 • gwybodaeth am eich busnes (megis cynlluniau busnes, mantolenni busnes neu lif arian)

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth ddemograffig sy’n ein helpu i fonitro ac adrodd ar nifer yr unigolion a’r mentrau sy’n cymryd rhan mewn prosiectau. Mae hyn hefyd yn ein helpu i dargedu’r grwpiau demograffig cywir ar gyfer cymorth Busnes.

Gall methu â rhoi’r wybodaeth hon inni eich eithrio rhag defnyddio’r gwasanaeth.

Mae’r wybodaeth hon hefyd yn caniatáu i Lywodraeth Cymru gynnal gwaith cyllido, cynllunio a monitro prosiectau a llunio cyhoeddiadau ystadegol.

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am eich caniatâd i ddefnyddio eich manylion busnes ar gyfer gweithgareddau marchnata Busnes Cymru. Ni fydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio eich data heb eich caniatâd at y diben penodol hwn.

Nodwch mai dim ond sampl o unigolion a/neu fentrau y bydd sefydliadau ymchwil/gwerthuswyr yn cysylltu â nhw. Os cysylltir â chi i gymryd rhan mewn unrhyw ymchwil/gwerthusiad ynghylch eich profiad ar y prosiect, bydd diben y cyfweliad neu arolwg yn cael ei esbonio ichi a chewch yr opsiwn i gytuno i gymryd rhan neu beidio. Dim ond ar gyfer ymchwil gymeradwy y bydd eich manylion cyswllt yn cael eu defnyddio a bydd y manylion hynny yn cael eu dileu pan fydd yr ymchwil gymeradwy hon wedi’i chwblhau.

 

2. Atal Twyll

Cyn i ni gyflwyno cyllid grant i chi, rydym yn cynnal gwiriadau at ddibenion atal twyll a gwyngalchu arian, ac i ddilysu eich hunaniaeth. Mae’r gwiriadau hyn yn gofyn i ni brosesu data personol amdanoch chi i asiantaethau atal twyll trydydd parti.

Os byddwn ni, neu asiantaeth atal twyll, yn penderfynu eich bod yn peri risg o dwyll neu wyngalchu arian, efallai y byddwn yn gwrthod darparu'r cyllid grant rydych wedi gwneud cais amdano, neu efallai y byddwn yn rhoi'r gorau i ddarparu cyllid grant presennol i chi.

Bydd cofnod o unrhyw risg o dwyll neu wyngalchu arian yn cael ei gadw gan asiantaethau atal twyll, ac fe all olygu y bydd eraill yn gwrthod cynnig gwasanaethau, cyllid neu gyflogaeth i chi.

Os nad ydych chi'n llwyddiannus yn eich cais, byddwn yn ysgrifennu atoch yn amlinellu’r rhesymau pam a sut allwch chi ail-ymgeisio am gyllid (Pe baech yn dymuno gwneud hynny).

 

3. Pwy fydd yn cael gweld eich data?

Bydd yr wybodaeth yn cael ei chadw ar System TG ddiogel Llywodraeth Cymru. Caiff yr wybodaeth ei chasglu a’i rhannu gyda’r sefydliadau a ganlyn at y dibenion a restrwyd yn flaenorol:

 • Ein contractwyr Busnes Cymru sy’n darparu’r gwasanaeth ichi
 • Sefydliadau ymchwil cymdeithasol cymeradwy i gynnal gwaith ymchwil, dadansoddi neu fonitro cyfleoedd cyfartal y gwasanaeth
 • Timau gwasanaethau cymorth Llywodraeth Cymru a’i gweinyddwyr systemau technegol sy’n cefnogi’r system TG. Ni fydd gweinyddwyr technegol yn defnyddio eich manylion mewn unrhyw fodd.
 • Swyddfa Archwilio Cymru neu'r rhai sy'n gweithredu ar eu rhan, neu archwilwyr priodol eraill Gwasanaethau Busnes Cymru

4. Am ba mor hir rydym yn cadw’r data?

At ddibenion archwilio, bydd Llywodraeth Cymru yn cadw eich data personol am o leiaf 10 mlynedd ar ôl i’r prosiect ddod i ben. Wedi hynny, bydd y data yn cael ei ddinistrio mewn modd diogel.

Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, bydd eich gwybodaeth bersonol a oedd wedi’i chynnwys yn y cais hwnnw’n cael ei chadw am gyfnod o 12 mis, yn unol â pholisi cadw gwybodaeth Llywodraeth Cymru.

 

5. Beth yw eich hawliau?

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawliau a ganlyn:

 • yr hawl i gael gafael ar y data personol amdanoch chi sydd gan Lywodraeth Cymru;
 • yr hawl i ofyn inni gywiro unrhyw beth sy’n anghywir yn y data hwnnw;
 • yr hawl i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data (o dan amgylchiadau penodol);
 • yr hawl i ofyn bod eich data yn cael ei ddileu (o dan amgylchiadau penodol);
 • yr hawl i wneud cwyn a’i gyflwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

 Wycliffe House

 Water Lane

 Wilmslow

 Cheshire

 SK9 5AF

Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: https://cy.ico.org.uk/

Os oes angen cymorth arnoch gydag unrhyw rai o’r hawliau uchod, ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch y ffurflen Cysylltwch â Ni hon: https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni

 

6. Deddf Rhyddid Gwybodaeth a’ch Gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod o’r cyhoedd ofyn am gael gweld yr wybodaeth a roddir gennych chi a hynny yn rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn cysylltu â chi i geisio’ch barn cyn ymateb i gais o’r fath.

 

7. Newidiadau i’r polisi hwn

Gall Llywodraeth Cymru newid y polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Bydd newidiadau yn cael eu rhoi yma ac yn dod i rym yn syth. Pan fydd y polisi hwn yn cael ei newid, byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio’r e-bost sydd gennym ar gofnod yn eich cyfrif er mwyn ichi allu gweld y fersiwn newydd.

Am ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth:

Cyfeiriad:

Y Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

E-bost: SwyddogDiogeluData@llyw.cymru