Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc

Yn dilyn y pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu pobl ifanc o dan 25 oed yng Nghymru, gyrraedd eu potensial gyda chymorth i gael lle mewn addysg, hyfforddiant, cymorth i gael gwaith neu i ddod yn hunangyflogedig.

Datblygwyd y Grant Dechrau Busnes i Bobl Ifanc fel rhan o'n hymrwymiad i'r Warant i Bobl Ifanc.  Er mwyn sicrhau ein bod yn deall anghenion entrepreneuriaid ifanc, rydym wedi cynnal sgyrsiau gyda phobl ifanc drwy'r Llais Ieuenctid a'n Hasiantau Ieuenctid a ddywedodd wrthym fod cael gafael ar gyllid, gwybodaeth fusnes a hyder yn parhau i fod yn gyfyngiadau allweddol i ddechrau busnes.

Mae Syniadau Mawr Cymru am eich helpu i oresgyn yr heriau hyn a bydd yn chwarae rhan allweddol wrth ddarparu cymorth i bobl ifanc ddod yn hunangyflogedig.  Bydd hyn yn eich helpu i ddysgu am fusnes, gweithio gyda chynghorydd i baratoi ar gyfer hunangyflogaeth ac o bosibl gael grant ariannol i'ch helpu i ddechrau. 

Bydd y Grant Dechrau Busnes i Bobl Ifanc ar gael hyd at 2025 i alluogi pobl ifanc sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i ddechrau eu busnes eu hunain, creu menter gymdeithasol, dod yn hunangyflogedig, yn weithiwr llawrydd neu'n entrepreneur cymdeithasol yng Nghymru.

Mae grant o hyd at £2,000 ar gael i helpu pobl ifanc i ddechrau busnes.   Er mwyn sicrhau bod y busnes yn cael y cyfle gorau posibl i lwyddo, bydd y grant ar gael ochr yn ochr â phecyn cymorth a fydd yn cynnwys cyngor un-i-un, gweminarau i feithrin hyder mewn arferion busnes a datblygu cynlluniau ar gyfer dechrau busnes. 

Mae gan y pecyn cymorth gyfnodau dysgu diffiniedig fel y gall pobl ifanc ymuno ar y cam sy'n gweddu orau i'w hanghenion ac yn caniatáu iddynt symud ymlaen ar eu cyflymder eu hunain. Felly p'un a oes angen cymorth dwys arnoch i ddechrau arni neu gymorth tymor hwy i helpu i feddwl am ddatblygu eich syniadau busnes, gall cynghorydd drafod eich anghenion a'ch cynghori ar y llwybr gorau neu gyffyrddiad ysgafnach sy'n eich tywys drwodd i lansio eich busnes. Mae manylion y camau dysgu hyn i'w gweld isod.

Meini Prawf Cymhwysedd

Mae grant o hyd at £2,000 ar gael i helpu pobl ifanc o dan 25 oed, sy'n byw neu'n dychwelyd i Gymru i fod yn hunangyflogedig. Bydd angen i'r achos busnes ddangos bod ganddo'r potensial i ddod yn brif ffynhonnell incwm.   

Mae angen i ymgeiswyr fodloni un o'r meini prawf canlynol:

  • Rhaid bod yn ddi-waith a / neu ddim mewn addysg neu hyfforddiant
  • Gweithio'n rhan amser ar hyn o bryd (o dan 16 awr) gyda'r bwriad o fod yn hunangyflogedig llawn amser
  • Mewn addysg ond yn bwriadu bod yn hunangyflogedig o fewn 3 mis o gwblhau'r cwrs

Cofrestrwch ar gyfer ein gweminar!

Nod y gweminar yw eich helpu i benderfynu a yw'r grant ar eich cyfer chi, ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Archebwch eich lle yma

Datganiad o Ddiddordeb

Mae dolen i'r ffurflen Datganiad o Ddiddordeb (EOI) ar gael isod.

FFURFLEN DATGANIAD O DDIDDORDEB

 

Yn dilyn yr EOI a chyn llenwi ffurflen gais, bydd disgwyl i bob ymgeisydd ymgymryd â rhywfaint o gymorth cyn dechrau gyda'i ddarparwr cymorth busnes. 
 

Mae Nodiadau Canllaw Llawn ar gael yma

 

Os ydych chi am ddarganfod sut beth yw rhedeg busnes, gallwch ymuno â sesiynau rhagarweiniol i gwrdd â'n cynghorwyr busnes a'n modelau rôl entrepreneur profiadol.  Gallwch ddysgu am realiti rhedeg busnes, trafod syniadau, deall rhai hanfodion busnes a'ch helpu i wneud penderfyniad a yw dechrau busnes yn iawn i chi.  Cael mynediad i'n Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) a gallwn eich helpu i nodi'r camau nesaf i'ch helpu i wneud penderfyniad gwybodus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau busnes efallai y bydd angen cymorth arnoch i ddatblygu eich gwybodaeth fusnes, gwella eich ymwybyddiaeth ariannol a'ch sgiliau cyllidebu.  Byddwch yn cael cynghorydd busnes arbenigol i ddarparu cymorth un-i-un i drafod hyfywedd y syniad busnes a pharatoi cynllun busnes, gan ystyried pob agwedd ar fusnes fel eich cwsmeriaid a'ch marchnad, cyfreithlondeb, cyflogi pobl, costio a phrisio, rheoli llif arian, marchnata a gwerthu.  

Byddwn hefyd yn cynnig gweithdai sy'n benodol i'r sector sy'n rhoi cipolwg ar y sector gan fodelau rôl entrepreneur profiadol.
Rydym hefyd am eich helpu i wella eich sgiliau busnes, megis datrys problemau, sgiliau rhyngbersonol a gwydnwch a chael cyngor gan arbenigwyr a syniadau da gan fentoriaid profiadol.
Yn dibynnu ar gymhlethdod eich model busnes, efallai y byddwn yn eich cyfeirio at ein rhaglen ehangach o gymorth drwy Busnes Cymru.
 

Unwaith y bydd gennych fodel busnes cadarn ac yn barod i ddechrau busnes, bydd Syniadau Mawr Cymru yn darparu cymorth un-i-un parhaus, yn eich helpu i ddod o hyd i fentor a gweithio gyda chi i gael cymorth ariannol.  Os yw'n gymwys, gallai hyn gynnwys cyngor i'ch helpu i wneud cais am y Grant Cychwyn Busnes i Bobl Ifanc o hyd at £2,000 i'ch helpu gyda chostau busnes.
Fel rhan o'r Grant, rydym am eich helpu i adeiladu busnes cyfrifol a bydd cyngor ar gael i ystyried dulliau o ymdrin â chydraddoldeb a chynaliadwyedd.

Bydd Syniadau Mawr Cymru hefyd yn parhau i weithio gyda chi ar ôl i'ch busnes gael ei lansio i'ch cefnogi drwy'r flwyddyn gyntaf hanfodol o fasnachu.

Bydd hyn yn ein galluogi i wirio a sicrhau bod gennych fentor gyda Syniadau Mawr Cymru, rhoi arweiniad ar hanfodion busnes fel Cofrestru CThEM, cyflogi pobl a chyllid pellach i ddatblygu a thyfu.  Byddwn yn eich cyfeirio at gymorth pellach drwy Busnes Cymru i fanteisio ar ddatblygiadau digidol, sgiliau neu gyflogaeth, cymorth i'ch helpu i gynnal neu dyfu'r busnes.

Archwiliad iechyd cynaliadwyedd busnes ar ôl 14 mis o fasnach.

Mae meithrin cydberthnasau cynaliadwy yn elfen hanfodol o entrepreneuriaeth. Bydd Syniadau Mawr Cymru yn creu ac yn hwyluso cyfleoedd i gleientiaid feithrin cysylltiadau, cael cymorth a rhannu heriau gyda chyd-entrepreneuriaid ifanc fel nad ydynt byth yn teimlo ar eu pen eu hunain ar eu taith. Gallai'r cymorth gynnwys mynediad at rwydweithiau o bobl ifanc ac entrepreneuriaid ifanc drwy Bwtcamp Syniadau Mawr Cymru a gweithdai eraill yn ogystal â chyfleoedd mwy anffurfiol.