Bŵtcamp i Fusnes

Rydym unwaith eto'n chwilio am entrepreneuriaid ifanc mwyaf addawol Cymru...

 

Ceisiadau ar agor

 

Os ydych 18 - 25 oed, yn frwd, yn uchelgeisiol ac yn barod i fentro, ymunwch Bŵtcamp i Fusnes.

Bydd y Bŵtcamp nesaf yn cymryd lle 16-18 Tachwedd 2018

 

Ewch am yr Her a chael yr help canlynol i roi'ch syniad am fusnes ar ben ffordd:

Group Frame

 

 • Bŵtcamp preswyl ysgogol dros 3 diwrnod
 • Arweiniad ar hanfodion busnes
 • Cynllun sy'n eich helpu i ganolbwyntio ar beth i'w wneud a phryd 
 • Cysylltiadau da â phobl sy'n meddwl fel chi
 • Pecyn cymorth ymarferol am 12 mis, cymorth, syniadau a chyfeiriad gan entrepreneuriaid blaenllaw Cymru

 

*Os ydych yn llwyddiannus, byddwch yn cael cyfweliad unigol gydag Ymgynghorydd Busnes i weld os ydych yn barod am Bŵtcamp i Fusnes*

 

Dysga am Bŵtcamp i Fusnes!

I bwy mae hi?

Rydym yn chwilio am entrepreneuriaid ifanc mwyaf addawol Cymru...

Os ydych chi'n pasio'r meini prawf isod, hoffem glywed gennych!

Roedd yn ddigwyddiad ardderchog ac addysgiadol sydd yn bendant wedi rhoi mwy o gic i mi o ran sefydlu fy musnes fy hun.

Connor Western - Hummingbird Photography

 • Eich bod chi'n 18-25 oed ar adeg gwneud cais

 • Eich bod chi'n gymwys i fyw a gweithio ym Mhrydain

 • Eich bod chi'n frwd dros entrepreneuriaeth

 • Bydd y busnes yn cael ei sefydlu yng Nghymru

 • Eich bod chi naill ai wedi cychwyn busnes yn y 6 mis diwethaf ond heb gofrestru â Chyllid y Wlad a bod angen help arnoch i gofrestru'ch busnes yn iawn ac i dyfu...NEU 

 • Eich bod chi am droi'ch syniad yn fusnes o fewn 6 mis i orffen y Bŵtcamp.

 

Beth sydd dan sylw

1. Cais

Cyflwyna dy ffurflen gais i gofrestru dy ddiddordeb cyn y dyddiad cau

Yn ystod y broses byddwn yn gweld os ydych yn gymwys. Gallet weld os wyt ti'n gymwys am Bŵtcamp i Fusnes o dan ‘I bwy mae hi?’ 

Rhoddwn wybod os wyt ti wedi llwyddo i fynd drwodd i’r cam nesaf o fewn pythefnos ar ôl i ti gyflwyno cais.

Felly cofia gadw llygad ar y cyfeiriad e-bost a ddefnyddia di wrth gofrestru!

Bydd un o’n Ymgynghorwyr Busnes yn cysylltu â'r ymgeiswyr llwyddiannus i drafod eu syniad busnes.

"Mor cŵl i gwrdd â chynifer o bobl wahanol o gefndiroedd gwahanol. Hefyd mae’n braf gwybod bod gennyn ni’r un meddyliau gwallgof am fyd busnes!"

Kade McConville, rKade

 

2. Asesiad

Byddwch yn cael sesiwn un i un gydag ymgynghorydd busnes i gynnig cefnogaeth a gweld os ydych yn barod am Bŵtcamp.

Os yw'r ymgynghorydd busnes yn teimlo eich bod yn barod,bydd eich cais yn mynd i banel o arbenigwyr. Yna byddwch yn cael gwybod os ydych wedi sicrhau lle, tra’n gweithio gyda'ch ymgynghorydd busnes i ddatblygu eich syniad.

 

3. Bŵtcamp

Mae ceisiadau ar agor nawr ar gyfer y bwtcamp nesaf yn Rock UK Summit Centre, Treharris rhwng 16-18 Tachwedd 2018

Bydd y Bŵtcamp i Fusnes yn benwythnos cyffrous pan gei di ddisgwyl derbyn:

 • Gweithdai pwrpasol, sy'n trafod hanfodion busnes drwodd i ddatblygu a gwella sgiliau

 • Cymell gan entrepreneuriaid profiadol, o amrywiaeth o gefndiroedd cychwyn busnes.

 • Rhwydweithio amhrisiadwy â dynion a menywod busnes llwyddiannus, ynghyd â phobl ifanc o'r un anian.

 • Y gallu i gael manteisio ar gymorth busnes pellach, i ddatblygu dy syniad neu dy fusnes newydd. 

Bootcamp

 

4. Gweithdai

Cyn, ac ar ôl Bŵtcamp, bu chi fel cyfranogwyr yn cael eu gwahodd i weithdai i helpu i gefnogi eich taith busnes.

Byddwch hefyd yn derbyn cefnogaeth barhaus gan ein rhwydwaith modelau rôl o entrepreneuriaid anhygoel.

Sut allet ti fod ar dy elw?

Os ydych chi'n barod i lansio eich busnes, byddwch yn ehangu'ch gwybodaeth a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ichi allu rhedeg eich busnes.

Bootcamp

 

Bydd gennyt ti gyfle i dyfu dy gysylltiadau a chwrdd â phobl anhygoel sydd wedi bod yno, ei gwneud hi ac wedi llwyddo! 

Gallwch fanteisio ar y Bŵtcamp busnes tridiau dwys a chyffrous a phecyn 12 mis ychwanegol o gymorth heb ei ail gan entrepreneuriaid. 

Yn ystod y Bŵtcamp byddwn yn rhoi i ti hanfodion busnes i sefydlu, rheoli a thyfu dy fusnes - o farchnata a chyllid i gynllunio busnes a chyflogi pobl.

Hefyd gelli di ddisgwyl cwrdd ag entrepreneuriaid sefydledig o bob rhan o fywyd. Yn ystod y penwythnos bydd gennyt ti ddigon o gyfleoedd i'w holi, gofyn am eu hawgrymiadau a chael cipolwg tu ôl i'r llenni, a fydd yn helpu i gychwyn pethau i ti dy hun!

 

“Wel roedd y Bŵtcamp yn anhygoel, roedd pawb mor hyfryd a dysges i gymaint. Un o’r pethau gorau dwi wedi gwneud erioed”

Rhys Payne - Points4Spending

 

Ac mae mwy hefyd...

Gelli di gadw'r momentwm i fynd drwy fanteisio ar gymorth busnes pellach sydd ar gael i ti.

Gallet ti gael hyfforddiant entrepreneuraidd a chymorth ymarferol arall drwy ymuno â'n cymuned fusnes, sy'n ymroi i helpu pobl ifanc fentrus i lwyddo.

Bootcamp

 

Hyd yn oed os na lwyddwch i gyrraedd y Bŵtcamp, fe gewch adborth gan entrepreneuriaid ar eich busnes a bydd Syniadau Mawr Cymru'n eich helpu i gael gafael ar y cymorth busnes sydd ei angen arnoch. 

Mae'r gwasanaeth yn cynnig cymorth un i un i entrepreneuriaid ifanc. Gallwch gofrestru am yr help hwn drwy ffonio...

03000 603 000 a gofyn am help 1 i 1 Syniadau Mawr Cymru.

Eich Ymrwymiad

Byddwn yn cefnogi ac annog chi drwy gydol eich taith busnes, ond yn y pen draw bydd eich llwyddiant yn dibynnu arnoch chi eich hun!

Y cyfan a ofynnwn yw eich ynni, brwdfrydedd, ac ymrwymiad llawn i'r Bŵtcamp a'ch busnes.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam asesu, er mwyn cael y gorau o'r profiad, gofynnwn i chi ymrwymo i:

 • Mynychu'r Bŵtcamp preswyl 3 diwrnod
 • Cwblhau cynllun datblygu busnes
 • Mynychu sesiynau gydag eich ymgynghorydd busnes
 • Cadw cofnod o sut y mae eich syniad busnes yn datblygu a nodi'r hyn yr ydych wedi ei gyflawni, neu roi gwybod i ni pan fyddwch wedi dechrau.
 • Ymroi i’n rhaglen o ddigwyddiadau yn eich ardal i wneud yn siwr bod gennych y sgiliau, gwybodaeth, hyder, ysbrydoliaeth i ddechrau eich menter newydd.

Wnewch Cais Yma

Dysga am Bŵtcamp i Fusnes 2017!

Mae'r Her Wedi'i chreu i chwilio am entrepreneuriaid ifanc mwyaf addawol Cymru...

Os ydych chi'n pasio'r meini prawf isod, hoffem glywed gennych!

"Roedd yn ddigwyddiad ardderchog ac addysgiadol sydd yn bendant wedi rhoi mwy o gic i mi o ran sefydlu fy musnes fy hun."

Connor Western - Hummingbird Photography

 • Eich bod chi'n 18-25 oed ar adeg gwneud cais
 • Eich bod chi'n gymwys i fyw a gweithio ym Mhrydain
 • Eich bod chi'n frwd dros entrepreneuriaeth
 • Bydd y busnes yn cael ei sefydlu yng Nghymru
 • Eich bod chi naill ai wedi cychwyn busnes yn y 6 mis diwethaf ond heb gofrestru â Chyllid y Wlad a bod angen help arnoch i gofrestru'ch busnes yn iawn ac i dyfu...NEU
 • Eich bod chi am droi'ch syniad yn fusnes o fewn 6 mis i orffen y Bŵtcamp.

 

Ydw i'r uchod? Credwn fod gennych yr hyn sydd ei angen.

1. Cais

Cyflwyna dy ffurflen gais i gofrestru dy ddiddordeb cyn y dyddiad cau. 

Yn ystod y broses ddethol cyn y clyweliadau byddwn yn gwirio cymhwyster. Gwiria a wyt ti'n bodloni'r meini prawf am yr Her o dan I bwy mae hi? 

Rhoddwn wybod os wyt ti wedi llwyddo i fynd drwodd i gam y clyweliadau o fewn pythefnos ar ôl i ti gyflwyno cais.

Felly cofio gadw llygad ar y cyfeiriad e-bost a ddefnyddia di wrth gofrestru!

Byddwn yn cysylltu â'r ymgeiswyr llwyddiannus gyda manylion y clyweliad, gan gynnwys y dyddiad a'r lleoliad.

"Mor cŵl i gwrdd â chynifer o bobl wahanol o gefndiroedd gwahanol. Hefyd mae’n braf gwybod bod gennyn ni’r un meddyliau gwallgof am fyd busnes!"

Kade McConville, rKade

2. Clyweliad

Os wyt ti'n llwyddiannus byddwn yn dy wahodd i'r clyweliadau agored i gyflwyno dy gynnig busnes i banel o entrepreneuriaid, am gyfle i ennill lle mewn Bŵtcamp. 

Caiff cynghorion a phopeth mae angen i ti ei wybod eu e-bostio atat ti cyn dyddiad y cyflwyniad. 

Cynhelir clyweliadau am Fŵtcamp 2017 mewn amryw o leoliadau yn gynnar eleni, gyda hen ddigon o amser i gynllunio dy gynnig busnes er mwyn iddo wneud argraff. 

3. Bŵtcamp

Os llwyddi di yn y clyweliadau, cei di dy wahodd i fynychu Bŵtcamp dwys 3 diwrnod.

Eleni bydd y Bŵtcamp yn digwydd rhwng 24 a 26 Tachwedd 2017, Canolfan Ddarganfod Margam, Port Talbot.

Bydd y Bŵtcamp busnes yn benwythnos cyffrous pan gei di ddisgwyl derbyn:

 • Gweithdai pwrpasol, sy'n trafod hanfodion busnes drwodd i ddatblygu a gwella sgiliau
 • Cymell gan entrepreneuriaid profiadol, o amrywiaeth o gefndiroedd cychwyn busnes.
 • Rhwydweithio amhrisiadwy â dynion a menywod busnes llwyddiannus, ynghyd â phobl ifanc o'r un anian.
 • Y gallu i gael manteisio ar gymorth busnes pellach, i ddatblygu dy syniad neu dy fusnes newydd. 

4. Ystafell Fwrdd  

Ar ôl y Bŵtcamp, bydd yn ofynnol i'r sawl sy'n cymryd rhan fynychu cyfarfodydd ystafell fwrdd rheolaidd i adrodd ar eu cynnydd.

Hefyd bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn dal i dderbyn cymorth gan entrepreneuriaid.

Os ydych chi'n barod am yr her, byddwch yn ehangu'ch gwybodaeth a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ichi allu rhedeg eich busnes.

Bydd gennyt ti gyfle i dyfu dy gysylltiadau a chwrdd â phobl anhygoel sydd wedi bod yno, ei gwneud hi ac wedi llwyddo! 

Gallwch fanteisio ar y Bŵtcamp busnes tridiau dwys a chyffrous a phecyn 12 mis ychwanegol o gymorth heb ei ail gan entrepreneuriaid. 

Yn ystod y Bŵtcamp byddwn yn rhoi i ti hanfodion busnes i sefydlu, rheoli a thyfu dy fusnes - o farchnata a chyllid i gynllunio busnes a chyflogi pobl.

Hefyd gelli di ddisgwyl cwrdd ag entrepreneuriaid sefydledig o bob rhan o fywyd. Yn ystod y penwythnos bydd gennyt ti ddigon o gyfleoedd i'w holi, gofyn am eu hawgrymiadau a chael cipolwg tu ôl i'r llenni, a fydd yn helpu i gychwyn pethau i ti dy hun!

“Well Bootcamp was amazing, everyone was so lovely and I learnt so much. One of the best things I have ever done”

Rhys Payne - Points4Spending

Ac mae mwy hefyd...

Am 12 mis pellach gelli di gadw'r momentwm i fynd drwy fanteisio ar gymorth busnes pellach sydd ar gael i ti.

Gallet ti gael hyfforddiant entrepreneuraidd a chymorth ymarferol arall drwy ymuno â'n cymuned fusnes, sy'n ymroi i helpu pobl ifanc fentrus i lwyddo.

Hyd yn oed os na lwyddwch i gyrraedd y Bŵtcamp, fe gewch adborth gan entrepreneuriaid ar eich busnes a bydd Syniadau Mawr Cymru'n eich helpu i gael gafael ar y cymorth busnes sydd ei angen arnoch. 

Yn 2016/17, mae'r gwasanaeth cymorth newydd yn cynnig cymorth un i un i entrepreneuriaid ifanc. Gallwch gofrestru am yr help hwn drwy ffonio...

03000 603 000 a gofyn am help 1 i 1 Syniadau Mawr Cymru.

Byddwn ni'n dy gefnogi ac yn dy annog drwy gydol 12 mis cyntaf dy daith fusnes ond mater i ti yn y pen draw yw dy lwyddiant! 

Mae angen i chi ddangos brwdfrydedd, egni ac ymrwymiad llawn i'r her a'ch busnes.

Os byddwch yn llwyddo yn y clyweliad, gofynnwn i chi ymrwymo i'r canlynol i gael y mwyaf o'r profiad; 

"Mae cyfarfodydd y Bwrdd wedi dod â ni'n nes at ein gilydd fel grŵp i siarad am ein profiadau a'n problemau wrth i ni ddatblygu drwy'r her a chwrdd â chynghorwyr ac entrepreneuriaid sy'n ein hysbrydoli ac yn ein harwain ni.”

Edward Shorney - Go Rookie 

 • Mynd i'r Bŵtcamp preswyl tridiau
 • Cadw cofnod o sut mae'ch syniad busnes yn datblygu a'r nodau rydych wedi'u cyflawni
 • Cwblhau Cynllun Datblygu busnes
 • Mynd i gyfarfodydd aelodau'r Bwrdd bob chwarter  
 • Sesiynau hyfforddi un i un bob mis