Bŵtcamp i Fusnes

Rydym unwaith eto'n chwilio am entrepreneuriaid ifanc mwyaf addawol Cymru...

 

Ceisiadau ar agor

 

Os ydych 18 - 25 oed, yn frwd, yn uchelgeisiol ac yn barod i fentro, ymunwch Bŵtcamp i Fusnes.

 

Bydd y Bŵtcamp nesaf yn cael ei gynnal rhwng 16 a 18 Tachwedd 2018 yn y Rock UK Summit Centre, Treharris, CF46 6RD.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi Dydd Sul 14 Hydref 2018

Wynebwch yr Her, ewch amdani a manteisiwch ar y cymorth isod i roi'ch syniad busnes ar ben ffordd:

 

Group Frame

 

 • Bŵtcamp preswyl dros 3 diwrnod i'ch ysgogi
 • Arweiniad ar hyr holl hanfodion busness
 • Cynllun a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio ar beth i'w wneid a phryd
 • Cysylltiadau gwych â phobl o'r un anian â chi 
 • Pecyn o gymorth ymarferol, syniadau a chyfarwyddyd gan entrepreneuriaid blaenllaw o Gymru am gyfnod o 12 mis

 

*Ar ôl ichi wneud cais ar-lein, byddwch yn cael cyfarfod un i un gyda Chynghorydd Busnes i drafod eich cais, a byddwn yn eich gwahodd i roi cyflwyniad byr gerbron y panel yn y clyweliadau*

 

Dysga am y Bŵtcamp i Fusnes!

I bwy mae hi?

Rydym yn chwilio am entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru...

Os ydych chi'n bodloni'r meini prawf isod, hoffem glywed gennych!

Roedd yn ddigwyddiad ardderchog ac addysgiadol sydd yn bendant wedi rhoi mwy o gic i mi o ran sefydlu fy musnes fy hun.

Connor Western - Hummingbird Photography

 • Eich bod chi'n 18-25 oed ar adeg gwneud cais

 • Eich bod chi'n gymwys i fyw a gweithio ym Mhrydain

 • Eich bod chi'n frwd dros entrepreneuriaeth

 • Bydd y busnes yn cael ei sefydlu yng Nghymru

 • Eich bod chi naill ai wedi cychwyn busnes yn y 6 mis diwethaf ond heb gofrestru â Chyllid y Wlad a bod angen help arnoch i gofrestru'ch busnes yn iawn ac i dyfu...NEU 

 • Eich bod chi am droi'ch syniad yn fusnes o fewn 6 mis i orffen y Bŵtcamp.

 

Beth sydd dan sylw

1. Cais

Cyflwynwch eich ffurflen gais ar-lein i ddangos bod gennych ddiddordeb.

Byddwn yn mynd ati wedyn i weld a ydych yn gymwys.  Edrychwch i weld a ydych yn gymwys ar gyfer y Bŵtcamp  ‘I bwy mae'r Bŵtcamp?’ 

Byddwn yn rhoi gwybod ichi a fyddwch wedi llwyddo i symud ymlaen i'r cam nesaf ymhen pythefnos ar ol ichi gyflwyno cais.

Felly cofiwch gadw llygad ar y cyfeiriad e-bost y defnyddiwch di wrth gofrestru!

Bydd un o’n Hymgynghorwyr Busnes cyfeillgar yn cysylltu â'r ymgeiswyr llwyddiannus i drefnu cyfarfod er mwyn trafod eich syniad.

"Mor cŵl i gwrdd â chynifer o bobl wahanol o gefndiroedd gwahanol. Hefyd mae’n braf gwybod bod gennyn ni’r un meddyliau gwallgof am fyd busnes!"

Kade McConville, rKade

 

2. Asesiad

Byddwch yn cael sesiwn un i un gydag Chynghorydd Busnes er mwyn cael cefnogaeth ac er mwyn gweld os ydych yn barod am y Bŵtcamp.

Os yw'r Cynghorydd Busnes yn teimlo eich bod yn barod, byddwch yn cael gwahoddiad i glyweliad gerbron panel o arbenigwyr.  Yna byddwch yn cael gwybod a fyddwch wedi llwyddo i gael lle yn y Bŵtcamp, ac yn gweithio gyda'ch Cynghorydd Busnes i ddatblygu'ch syniad.

 

3. Bŵtcamp

Bydd y Bŵtcamp nesaf yn cael ei gynnal yn y Rock UK Summit Centre, Treharris rhwng 16-18 Tachwedd 2018

Bydd y Bŵtcamp Busnes yn benwythnos cyffrous a gallwch ddisgwyl:

 • Gweithdai pwrpasol, a fydd yn trafod hanfodion busnes ac yn symud ymlaen wedyn i ddatblygu ac i wella sgiliau

 • Cael eich hyfforddi gan entrepreneuriaid profiadol, o amryfal o gefndiroedd busnes.

 • Cyfle gwerthfawr i rwydweithio gyda dynion a menywod busnes llwyddiannus, ynghyd â phobl ifanc o'r un anian â chi.

 • Cyfle i fanteisio ar ragor o gymorth busnes, i ddatblygu'ch syniad neu'ch busnes newydd. 

Bootcamp

 

4. Gweithdai

Cyn ac ar ôl Bŵtcamp, bydd y rheini a fydd yn cymryd rhan yn cael eu gwahodd i weithdai rheolaidd i helpu i gefnogi'u taith busnes.

Byddan nhw hefyd yn parhau i gael cefnogaeth oddi wrth ein rhwydwaith modelau rôl sydd ag entrepreneuriaid anhygoel yn aelodau ohono.

Sut gallech chi fod ar eich ennill?

Os ydych chi'n barod i lansio'ch busnes, yna bydd Bŵtcamp Busnes Syniadau Mawr Cymru yn eich galluogi i ehangu'ch gwybodaeth ac i feithrin y sgiliau hanfodol yn bydd eu hangen arnoch ichi allu rhedeg eich busnes.

Bootcamp

 

Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu mwy o gysylltiadau a chyfarfod  â phobl anhygoel sydd wedi bod yno, ei gwneud hi ac wedi llwyddo!

Gallwch fanteisio ar y Bŵtcamp Busnes dwys a chyffrous a fydd yn cael ei dros gyfnod o 3 diwrnod AC ar gymorth heb ei ail gan entrepreneuriaid.

yn ystod y Bŵtcamp, byddwn yn eich dysgu am yr hanfodion ar gyfer sefydlu, rheoli a thyfu'ch busnes - o farchnata a chyllid i gynllunio busnes a chyflogi pobl.

Hefyd, gallwch ddisgwyl cwrdd ag entrepreneuriaid o bob math sydd wedi hen ennill eu plwyf.  Yn ystod y penwythnos, byddwch yn cael digon o gyfleoedd i'w holi, i ofyn am eu hawgrymiadau a chael cipolwg y tu ôl i'r lenni, a fydd yn eich helpu i roi cychwyn ar bethau!

 

“Wel roedd y Bŵtcamp yn anhygoel, roedd pawb mor hyfryd a dysges i gymaint. Un o’r pethau gorau dwi wedi gwneud erioed”

Rhys Payne - Points4Spending

 

Ac mae mwy hefyd...

Gallwch gynnal y momentwm drwy fanteisio ar ragor o gymorth busnes sydd ar gael i chi.

Gallech gael eich hyfforddi mewn entrepreneuriaeth a chael cymorth ymarferol arall drwy ymuno â'n cymuned fusnes, sy'n ymroi i helpu pobl ifanc fentrus i lwyddo.

Bootcamp

 

Hyd yn oed os na lwyddwch i gyrraedd y Bŵtcamp, byddwch yn dal i gael adborth am eich busnes oddi wrth ein Cynghorwyr Busnes a'n panel o arbenigwyr a bydd Syniadau Mawr Cymru yn eich helpu i gael gafael ar y cymorth busnes y bydd ei angen arnoch.

Mae'r gwasanaeth yn cynnig cymorth un i un i entrepreneuriaid ifanc a gallwch gofrestru ar gyfer y cymorth hwn drwy'n ffonio ar:

03000 603 000 a gofyn am help 1 i 1 Syniadau Mawr Cymru.

Eich Ymrwymiad chi

Byddwn yn eich cefnogi ac yn eich annog ar hyd y daith, ond yn y pen draw bydd, eich llwyddiant yn dibynnu arnoch chi!

Y cyfan a ofynnwn amdano yw'ch egni, eich brwdfrydedd, a'ch ymrwymiad llawn i'r Bŵtcamp a'ch busnes.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam asesu, er mwyn i chi fanteisio i'r eithaf ar y profiad, gofynnwn i chi ymrwymo i:

 • Fynd i'r Bŵtcamp preswyl 3 diwrnod
 • Cwblhau cynllun datblygu busnes
 • Cadw cofnod o sut bydd eich syniad busnes yn datblygu a nodi'r hyn y byddwch wedi'i gyflawni, neu roi gwybod i ni pan fyddwch wedi dechrau arni!.
 • Ymroi i’n rhaglen o ddigwyddiadau yn eich ardal i wneud yn siwr bod gennych y sgiliau, yr wybodaeth, yr hyder a'r ysbrydoliaeth i ddechrau ar eich menter newydd.

Gwnewch Cais Yma

Dysga am Bŵtcamp i Fusnes!

Mae'r Her Wedi'i chreu i chwilio am entrepreneuriaid ifanc mwyaf addawol Cymru...

Os ydych chi'n pasio'r meini prawf isod, hoffem glywed gennych!

"Roedd yn ddigwyddiad ardderchog ac addysgiadol sydd yn bendant wedi rhoi mwy o gic i mi o ran sefydlu fy musnes fy hun."

Connor Western - Hummingbird Photography

 • Eich bod chi'n 18-25 oed ar adeg gwneud cais
 • Eich bod chi'n gymwys i fyw a gweithio ym Mhrydain
 • Eich bod chi'n frwd dros entrepreneuriaeth
 • Bydd y busnes yn cael ei sefydlu yng Nghymru
 • Eich bod chi naill ai wedi cychwyn busnes yn y 6 mis diwethaf ond heb gofrestru â Chyllid y Wlad a bod angen help arnoch i gofrestru'ch busnes yn iawn ac i dyfu...NEU
 • Eich bod chi am droi'ch syniad yn fusnes o fewn 6 mis i orffen y Bŵtcamp.

 

Ydw i'r uchod? Credwn fod gennych yr hyn sydd ei angen.

1. Cais

Cliciwch yma i ymgeisio.

Byddwn yn mynd ati wedyn i weld a ydych yn gymwys. Edrychwch i weld os ydych yn gymwys ar gyfer y Bŵtcamp o dan 'I bwy mae'r Bŵtcamp?

Os ydych yn llwyddiannus byddwn yn eich gwahodd am 1-1 amffurfiol hefo Cynghorydd Busnes i drafod Bŵtcamp ac eich syniad busnes mewn mwy o fanwl.  Os mae'r Cynghorydd Busnes yn hapus hefo eich cais, fe gewch slot amser clyweliad yn ogystal a manylion y clyweliad yn cynnwys y dyddiad a'r lleoliad.

Felly cofiwch gadw llygad ar y cyfeiriad e-bost y defnyddiwch wrth gofrestru!

 

"Mor cŵl i gwrdd â chynifer o bobl wahanol o gefndiroedd gwahanol. Hefyd mae’n braf gwybod bod gennyn ni’r un meddyliau gwallgof am fyd busnes!"

Kade McConville, rKade

2. Clyweliad

Os ydych yn llwyddiannus byddwn yn eich gwahodd i'r clyweliadau agored i gyflwyno eich cynnig busnes i banel o entrepreneuriaid, am gyfle i ennill lle o fewn Bŵtcamp. 

Caiff cynghorion a phopeth rydych angen ei wybod eu e-bostio atach cyn dyddiad y cyflwyniad. 

Cynhelir clyweliadau am Fŵtcamp 2018 mewn amryw o leoliadau y mis Hydref, gyda digon o amser i gynllunio eich gynnig busnes er mwyn  gwneud argraff. 

3. Bŵtcamp

Os yn  llwyddianus yn y clyweliadau, cewch eich  gwahodd i fynychu Bŵtcamp dwys 3 diwrnod.

Eleni bydd y Bŵtcamp yn digwydd rhwng 16 - 18 Tachwedd 2018, Rock UK Summit Centre, Treharris, CF46 6RD.

Bydd y Bŵtcamp busnes yn benwythnos cyffrous lle y gallwch ddisgwyl derbyn:

 • Gweithdai pwrpasol, sy'n trafod hanfodion busnes drwodd i ddatblygu a gwella sgiliau
 • Cymell gan entrepreneuriaid profiadol, o amrywiaeth o gefndiroedd cychwyn busnes.
 • Rhwydweithio amhrisiadwy â dynion a menywod busnes llwyddiannus, ynghyd â phobl ifanc o'r un anian.
 • Cyfle i fantesio ar ragor o gymorth busnes, i ddatblygu'ch syniad neu busnes newydd. 

4. Sesiynau 1-1

Ar ôl y Bŵtcamp, bydd yn ofynnol i'r sawl sy'n cymryd rhan fynychu cyfarfodydd rheolaidd 1-1 hefo eu Cynghorwyr Busnes i adrodd ar eu cynnydd.

Hefyd bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn dal i dderbyn cymorth gan entrepreneuriaid.

Os ydych chi'n barod am yr her, byddwch yn ehangu'ch gwybodaeth a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ichi allu rhedeg eich busnes.

Bydd gennyt ti gyfle i dyfu dy gysylltiadau a chwrdd â phobl anhygoel sydd wedi bod yno, ei gwneud hi ac wedi llwyddo! 

Gallwch fanteisio ar y Bŵtcamp busnes tridiau dwys a chyffrous a phecyn 12 mis ychwanegol o gymorth heb ei ail gan entrepreneuriaid. 

Yn ystod y Bŵtcamp byddwn yn rhoi i ti hanfodion busnes i sefydlu, rheoli a thyfu dy fusnes - o farchnata a chyllid i gynllunio busnes a chyflogi pobl.

Hefyd gelli di ddisgwyl cwrdd ag entrepreneuriaid sefydledig o bob rhan o fywyd. Yn ystod y penwythnos bydd gennyt ti ddigon o gyfleoedd i'w holi, gofyn am eu hawgrymiadau a chael cipolwg tu ôl i'r llenni, a fydd yn helpu i gychwyn pethau i ti dy hun!

“Well Bootcamp was amazing, everyone was so lovely and I learnt so much. One of the best things I have ever done”

Rhys Payne - Points4Spending

Ac mae mwy hefyd...

Am 12 mis pellach gelli di gadw'r momentwm i fynd drwy fanteisio ar gymorth busnes pellach sydd ar gael i ti.

Gallet ti gael hyfforddiant entrepreneuraidd a chymorth ymarferol arall drwy ymuno â'n cymuned fusnes, sy'n ymroi i helpu pobl ifanc fentrus i lwyddo.

Hyd yn oed os na lwyddwch i gyrraedd y Bŵtcamp, fe gewch adborth gan entrepreneuriaid ar eich busnes a bydd Syniadau Mawr Cymru'n eich helpu i gael gafael ar y cymorth busnes sydd ei angen arnoch. 

Yn 2016/17, mae'r gwasanaeth cymorth newydd yn cynnig cymorth un i un i entrepreneuriaid ifanc. Gallwch gofrestru am yr help hwn drwy ffonio...

03000 603 000 a gofyn am help 1 i 1 Syniadau Mawr Cymru.

Byddwn ni'n dy gefnogi ac yn dy annog drwy gydol 12 mis cyntaf dy daith fusnes ond mater i ti yn y pen draw yw dy lwyddiant! 

Mae angen i chi ddangos brwdfrydedd, egni ac ymrwymiad llawn i'r her a'ch busnes.

Os byddwch yn llwyddo yn y clyweliad, gofynnwn i chi ymrwymo i'r canlynol i gael y mwyaf o'r profiad; 

"Mae cyfarfodydd y Bwrdd wedi dod â ni'n nes at ein gilydd fel grŵp i siarad am ein profiadau a'n problemau wrth i ni ddatblygu drwy'r her a chwrdd â chynghorwyr ac entrepreneuriaid sy'n ein hysbrydoli ac yn ein harwain ni.”

Edward Shorney - Go Rookie 

 • Mynd i'r Bŵtcamp preswyl tridiau
 • Cadw cofnod o sut mae'ch syniad busnes yn datblygu a'r nodau rydych wedi'u cyflawni
 • Cwblhau Cynllun Datblygu busnes
 • Mynd i gyfarfodydd aelodau'r Bwrdd bob chwarter  
 • Sesiynau hyfforddi un i un bob mis