Cwestiynnau Cyffredin

 

Pryd a ble cynhelir y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol?

Cynhelir y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol rhwng 8 ac 19 Mehefin 2020. Dydi’r lleoliadau ddim wedi’u cadarnhau eto ond ceisiwn sicrhau na fydd rhaid i chi deithio mwy nag awr o’ch ysgol.

 

Pryd fydd rhaid i ni gynnal ein gweithgaredd menter?

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymgais eich ysgol ydy 11 Mai 2020. Gallwch roi unrhyw brosiect yr ydych wedi’i weithredu o 1 Ionawr 2019 i mewn i’r gystadleuaeth a does dim cyfyngu ar yr adeg i gynnal eich gweithgaredd menter o fewn y cyfnod hwn na pha mor hir mae’n para.

Bydd y raddfa amser yn caniatáu i chi ymgorffori’r gystadleuaeth yn eich cynllunio cwricwlwm hirdymor a rhoi amser i chi ymgysylltu â’ch cymuned fusnes leol a chysylltu â digwyddiadau eraill. Er enghraifft, bob mis Tachwedd, cynhelir Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, ymgyrch fwyaf y byd i hybu entrepreneuriaeth ar hyd a lled Cymru.

Hefyd, os oes mwy nag un dosbarth/grŵp/tîm yn eich ysgol sydd am gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd hyn yn rhoi amser i gynnal cystadleuaeth fewnol yn yr ysgol i benderfynu pa dîm (dimoedd) fydd yn cynrychioli’r ysgol yn y rowndiau rhanbarthol.

 

Pryd fyddwn ni'n gwybod os byddwn wedi cymhwyso am y Rownd Derfynol Rhanbarthol?

Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi erbyn 22 Mai 2020.

 

Pryd a ble cynhelir Rownd Derfynol Cenedlaethol?

Cynhelir y Rownd Derfynol Genedlaethol yng Ngorffennaf 2019.  Gwahoddir pob un o’r ysgolion llwyddiannus y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol sydd o’r Cyfnod Allweddol 2.

Caiff lwfans llety dros nos ei ddarparu ar gyfer timau’r Rownd Derfynol Genedlaethol sy’n teithio mwy na 50 milltir neu fwy nag 1 awr bob ffordd i’r lleoliad, ynghyd â chyfraniad o hyd at £100 ar gyfer  teithio i  ac yn ôl o’r lleoliad (cyfrifir y pellter o gyfeiriad yr ysgol i’r lleoliad).

 

Fydd costau teithio'n cael eu talu?

Yn anffodus, ni ellir talu costau teithio i’r ysgolion am ddod i’r Ffeinal Rhanbarthol.
 

Caiff lwfans llety dros nos ei ddarparu ar gyfer timau’r Rownd Derfynol Genedlaethol sy’n teithio mwy na 50 milltir neu fwy nag 1 awr bob ffordd i’r lleoliad, ynghyd â chyfraniad o hyd at £100 ar gyfer  teithio i  ac yn ôl o’r lleoliad (cyfrifir y pellter o gyfeiriad yr ysgol i’r lleoliad).