Ein Noddwyr a'n Cefnogwyr

 

Mae cefnogwyr busnes yn chwarae rhan bwysig iawn yn llwyddiant a datblygiad cyson Cystadleuaeth y Criw Mentrus i Ysgolion Gynradd yng Nghymru. Rydym yn chwilio am gyrff sy’n gallu helpu mewn amrywiaeth o ffyrdd.  Efallai eich bod yn chwilio am fuddion penodol trwy gefnogi prosiect fel hyn.

Diolch i holl gefnogwyr Y Criw Mentrus hyd yma.

 

 

NODDWR CYSWLLT

Diolch i'n noddwr, NatWest Cymru. Darganfyddwch pam eu bod yn cefnogi'r criw mentrus, a'r gefnogaeth y gallant ei chynnig i athrawon, disgyblion a rhieni yma.

MoneySense+Enterprise_Sept2017

 

 

 

 

 

Grŵp Rhanddeiliaid Mentrau Cymdeithasol (GRhMC)

Mae'r Grŵp Rhanddeiliaid Mentrau Cymdeithasol yn cynnwys pum asiantaeth sy'n darparu cyngor ac arweiniad busnes sector-benodol i fentrau cymdeithasol newydd a sefydledig yng Nghymru. Y sefydliadau hyn yw Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru, Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, UnLtd, Canolfan Cydweithredol Cymru a WCVA. Cefnogir y grŵp yn ogystal gan Lywodraeth Cymru ac aelodau ymarferwyr mentrau cymdeithasol.

 

Mae gan GRhMC nifer o amcanion ac mae’r rhain yn cynnwys gweithredu fel llais y sector mentrau cymdeithasol yng Nghymru a goruchwylio gweithrediad gweledigaeth  a chynllun gweithredu mentrau cymdeithasol “Trawsnewid Cymru trwy Fenter Gymdeithasol”. Rydym hefyd yn gweithio i gefnogi addysg menter gymdeithasol sydd i’w ymgorffori ar draws y cwricwlwm yng Nghymru

 

NODDWR GWOBR ECO

 

Ni yw Cadwch Gymru’n Daclus – yr elusen sy’n gweithio ledled Cymru i amddiffyn ein hamgylchedd am y presennol a’r dyfodol.

Gwyddom fod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl a bod ei fuddion yn gallu cael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd a lles a’r economi.

Gweithredwn i wneud gwahaniaeth positif ac mae ein gwaith yn amrywio ymhell ac yn eang! Darparwn waith ymarferol, addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol ledled Cymru.

Helpwn i bennu’r safonau’n uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru trwy ein hamrediad o wobrau ag achrediad rhyngwladol yn ogystal â bod yn arbenigwyr polisi ac ymchwil yn ein maes.

Gwnawn hyn i gyd am un rheswm – ein gweledigaeth yw Cymru brydferth mae pawb yn gofalu amdani ac y caiff pawb ei mwynhau.

Mae may na 90% o ysgolion yn cymryd rhan yn ein rhaglen Eco-Ysgolion Rhyngwladol yng Nghymru. Eleni rydym wrth ein bodd i annog ysgolion i ymgeisio yng nghystadleuaeth Y Criw Mentrus, gan ofyn iddyn nhw amlygu’r gwaith mentrus ardderchog maen nhw’n ei wneud. Byddwn yn rhannu gweithgareddau ysbrydoledig Eco Enterprise gyda’n rhwydwaith eang ac edrych ymlaen at y greadigaeth a’r ysbrydoliaeth mae ein disgyblion bob amser yn eu cynhyrchu.

Ewch i’n gwefan i weld amrywiaeth ein gwaith

www.keepwalestidy.cymru/cy

https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/Site/cy/Category/eco-sgolion

NODDWR ROWND DERFYNOL RHANBARTHOL

 

Elusen gofrestredig yw Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen gydag amcanion i wella cyfleoedd diwylliannol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r ardal ehangach. Ein pwrpas yw 'gwella bywydau pobl' trwy ddarparu gofod a chyfle i bobl fwynhau profiadau diwylliannol bywiog sy’n ysbrydoli a gwella eu synnwyr o les.

Mae portffolio amrywiol Awen yn cynnwys Pafiliwn y Grand Porthcawl, Neuadd y Dref Maesteg, Neuadd y Gweithwyr Blaengarw, llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol ar draws Pen-y-Bont ar Ogwr, Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw a dwy raglen seiliedig ar waith mewn amaethyddiaeth a gwaith coed ar gyfer oedolion gydag anabledd.

Gyda dros filiwn o ymweliadau ag Awen bob blwyddyn mae'r lleoliad yn darparu mynediad gwerthfawr i ystod eang o weithgareddau sy'n cefnogi dysgu, lles a chynhwysiad. 

NODDWR ROWND DERFYNOL RHANBARTHOL

Yn  Fferm Folly cewch ymweld â dros 750 o anifeiliaid yn ein sw a chlosio at ffrindiau blewog a phluog y buarth yn ein sgubor. Dewiswch o blith 17 o reidiau gwahanol yn ein cae ffair o’r oes a fu, neu fwynhau’r wyth man chwarae antur.

Wedi ennill Tystysgrif Rhagoriaeth TripAdvisor. Dyfarniad Aur Croeso Cymru a'i ddyfarnu'r ‘Gorau yn y DU 2019 ar gyfer Plant Bach' yng ngwobrau cenedlaethol ‘Day Out With The Kids’, mae gennym 120 erw o weithgareddau hwyliog felly mae yna rywbeth at ddant pawb a does dim gwahaniaeth os yw’r  tywydd yn sych neu’n wlyb, yn dwym neu’n oer gan fod 50% o’n hatyniadau dan do yn cynnwys ein cae ffair bendigedig o’r oes a fu.

NODDWR ROWND DERFYNOL RHANBARTHOL

Saif Maenor Llancaiach Fawr yn urddasol uwchben uchel diroedd Morgannwg ers c1550. Wedi ei leoli mewn gerddi cyfnod adferedig, mae’r  llecyn tawel yma yn cynnig cyfle perffaith i fwynhau’r tymhorau wrth iddynt fynd heibio. Yma, yn y fan hon mae’r gorffennol a’r presennol yn cyfarfod.

Nid atyniad treftadaeth cyffredin yw’r maenordy bonedd, Gradd 1, cofrestredig yma sydd wedi ei adfer mor wych. Yma mae modd cyffwrdd â hanes. Bydd gweision a morynion y tŷ sy’n gwisgo dillad y cyfnod yn fodlon i chi rannu a phrofi eu bywyd wrth iddynt  fyw a gweithio ym 1645. Mae’r tannau’n cracellu, y canhwyllau’n fflachio, y dillad gwlân yn siffrwd a sŵn ac arogleuon bywyd bob dydd yn creu profiad synhwyraidd o’r gorffennol. Bydd yn cymryd eiliad neu ddau i chi ymgynefino ag iaith anghyfarwydd  y Maenordy ei hun, ond o fewn ychydig byddwch wedi ymgolli yng nghyfnod y Rhyfeloedd Cartref, a gofidiau a phryderon y bobl gyffredin oedd yn byw trwy’r amseroedd hynod hynny. 

NODDWR LINC I'R CWRICWLWM
 

Ymgynghorwyr addysg arbenigol yw Impact School Improvement Ltd sy’n credu mewn cael effaith ar ganlyniadau disgyblion. Darparwn gefnogaeth i uwch arweinwyr, athrawon a staff cymorth godi safonau mewn Llythrennedd a Rhifedd a mynd i’r afael â gofynion cwricwlwm newydd Cymru fel y’u hamlinellwyd yn Adolygiad Donaldson. Credwn mewn dysgu trylwyr a defnyddiwn nodiadau braslun i gefnogi disgyblion i feistroli sgiliau ar draws y cwricwlwm.

Mae Impact yn helpu ysgolion i nodi meysydd y cwricwlwm newydd y mae angen iddynt eu datblygu ymhellach, fel creu dysgwyr sy’n ‘Gyfranwyr mentrus, creadigol’. Cystadleuaeth y Criw Mentrus yw’r cyfle perffaith i ysgolion arddangos y gwaith maent wedi bod yn ei wneud i fynd i’r afael â’r cwricwlwm newydd a pharatoi dysgwyr am alwadau bywyd fel oedolion yn yr 21ain Ganrif.

enquiries@impact.wales
Dilynwch ni @ImpactWales
Ffôn. 07817 752172

Lleolir Sw Fynydd Cymru yn y Gogledd, ymhell uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd panoramig a thrawiadol; mae gerddi hardd yn gartrefi’r sw gadwraeth ofalgar hon. Crwydrwch y llwybrau coediog, ymlaciwch ar y llethrau glaswellt a threuliwch ddiwrnod hyfryd yn dysgu am lu o rywogaethau prin ac mewn perygl o Brydain ac o gwmpas y byd gan gynnwys Llewpardiaid Eira, Tsimpansïaid, Pandas Coch a Theigrod Sumatra!

Mwynhewch ein Gorymdaith Pengwyniaid, Cwrdd â’r Tsimpod, Rhaeadr yr Arth, Man Gwylio Lemyriaid, Terasau Himalaya Prytherch a’r Fferm Plant a llawer iawn mwy. Ymwelwch â 'Charreg y Morlewod' a gwyliwch ein Morlewod Califfornia yn cael eu hyfforddi. Mwynhewch Dir Antur y Jyngl cyffrous a helaeth a Maes Chwarae Antur Taith Tarzan. I’r sawl â gogwydd mwy technegol, ymwelwch â’n Canolfan Antur GWYLLT, lle cewch chi ymdrochi mewn cynefinoedd rhithwir a chwarae gemau addysgiadol gwych.

 

https://www.welshmountainzoo.org

 

 

Noddwr Lleoliad y Rownd Derfynol Genedlaethol

 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Rydym yn brifysgol fyd-eang wedi ei gwreiddio yng Nghymru gyda hanes o addysg wedi ei ganolbwyntio ar ymarfer a phroffesiynoldeb yn dyddio'n ôl i 1865. Mae ein gweledigaeth yn cefnogi'r ymrwymiad yma i addysg, ymchwil ac arloesedd mewn partneriaeth â'n myfyrwyr, llywodraethau, busnes a diwydiant gyda buddiannau sylweddol i unigolyn, y gymdeithas a'r economi.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod pob myfyriwr/wraig yn cael y cyfle i wireddu eu llawn botensial, i wneud cyfraniadau lefel gradd pwysig i'w dyfodol eu hunain a'r cenhedloedd sydd i ddod trwy dwf a chydlyniad cymdeithasol cynaliadwy ar gyfer ein dinas, Cymru a'r byd ehangach.

 

 

 

Mae Canolfan Gynhadledd Glasdir yn hynod falch bod Rownd Derfynol Ranbarthol Gogledd Cymru yn cael ei chynnal yn y Ganolfan.

Gyda dewis o ystafelloedd ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd, mae ein dull hyblyg o weithio yn cynnig llawer o gyfleusterau i ddiwallu anghenion pob digwyddiad. Rydym ni’n ymfalchïo mewn gofal cwsmer o'r safon uchaf ac yn cydweithio gyda threfnwyr digwyddiadau i sicrhau bod pob digwyddiad yn llwyddiant mawr.

 Fel Menter Gymdeithasol lwyddiannus, mae statws nid-er-elw Glasdir yn golygu ein bod ni’n cynnig pecyn hyblyg a fforddiadwy i gwrdd â phob cyllideb, ac mae pob ceiniog yn mynd tuag at wella’r cyfleusterau yn y Ganolfan yn ogystal â'r gymuned leol.
Mae gwyddoniaeth yn ddieithr, yn anniben ac yn hwyl i chwarae gyda hi! Mae Letterbox Lab rhoi’r holl fodd i rieni droi eu cartrefi’n labordai. Mae ein cyfres o becynnau gwyddoniaeth maint twll llythyrau yn cynnwys popeth mae arnoch chi ei angen (ac eithrio sinc y gegin), ynghyd â llyfrynnau cyfarwyddiadau lliw llawn ac adnoddau ar-lein i ysbrydoli a diddori plant 6+ oed gyda phopeth o enfysau a ddeinosoriaid.

NODDWR FFILMIO

Buffoon Film and Media 

Rydym yn gwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngol wedi'i leoli yn ne Cymru. Yn cyfuno creadigedd gyda'r dechnoleg ddiweddaraf, rydym yn cynhyrchu cynnwys fideo a sain ar gyfer ystod eang o gleientiaid ar draws y DU a thu hwnt. Rydym hefyd yn arbenigo mewn ffrydio digwyddiadau a chwaraeon byw gyda miloedd o wylwyr bob blwyddyn.

buffoon.media

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn noddwr neu'n gefnogwr i'r Criw Mentrus, gallwch gael gwybod mwy isod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[.PDF, 977.69 KB]

Gweithdy: "Gweision yr Ymerodraeth"
Dysgwch sut oedd bywyd i'r miloedd o blant oedd yn mynd allan i weithio ym Mhrydain yn ystod oes Fictoria. Defnyddiwch ystod o dystiolaeth i wybod rhagor am fywydau'r plant yma, yn cynnwys eitemau o'n casgliadau.
Gweithdy addysg Lego rhad ac am ddim i ysgol (oddi fewn i ddalgylch 20 milltir o'r ganolfan) gwerth £150. Bydd y gweithdy 2 awr, cyffrous yma yn addas ar gyfer dosbarth o blant CA2 ddim mwy na 30 mewn nifer. Gall thema'r gweithdy gynnwys un o'r canlynol - Rhaglennu Cyfrifiadur, Peirianneg, Cychwyn Stori neu Animeiddio, y cyfan yn defnyddio Lego Addysg. Gellir addasu'r gweithdai i gynnwys pwnc cyfredol neu nod a benodir gan yr ysgol.
Aelod o dîm Marchnata a Chyfathrebu i gynnig cyngor Marchnata i'r ysgol fuddugol
'Mwynhewch ddiwrnod gwych ar gyfer eich grŵp yn un o gestyll mwyaf a thrawiadol Cymru. Canfyddwch 1,000 o hanes ac archwiliwch labyrinth o dyrau a choridorau yn ogystal ag ogof gynhanesiol'

Mae Pontio Bangor yn falch o gynnig PROFIAD ARBENNIG i’r ysgol lwyddiannus yng nghystadleuaeth Y Criw Mentrus. Yn ystod eich ymweliad â’r ganolfan gelfyddydau, byddwch yn cael cipolwg y tu ôl i’r llenni, yn defnyddio eich sgiliau mentrus, yn cael pecyn arbennig ac yn derbyn triniaeth carped coch gan y criw! Gwobr amhrisiadwy!

Taith o amgylch y ceudyllau yna fel rhan o'r profiad cyfle i adnabod y gweithle trwy weithio fel tywysydd neu gyda'r staff yn y caffi, y siop neu'r swyddfa. Dilynir gyda sgwrs gan aelod o'r staff ynglyn a rhedeg busnes.  
Cychwyn gyda chyflwyniad am fodel busnes Galeri ac yna taith o amgylch y dref i weld eiddo eraill y cwmni. Dychwelyd i Galeri i glywed am hanes y fenter, sut mae’n cael ei redeg, marchnata a gwahanol rolau o fewn y cwmni. Cyfle am sesiwn holi ac ateb. 
Bydd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn croesawu eich dosbarth gyda thaith arbennig o amgylch y safle ac fe gynhelir gweithdy crefft llawn hwyl i ddilyn ble fydd y plant yn cael creu cynnyrch o'u dewis sy'n gysylltiedig â'r pwnc y maent yn ei astudio.
Ymweliad dosbarth RHAD AC AM DDIM i National Showcaves Centre for Wales Dan-yr-Ogof, yn ystod y prif dymor twristiaeth (Ebrill - Hydref)

Taith o amgylch The Royal Mint Experience ar gyfer 15 disgybl ac athro/athrawes

Mae Bywyd Gwyllt Glaslyn yn edrych ymlaen at groesawu plant yr ysgol lwyddiannus atom. Cewch glywed am waith pwysig gwarchod y gweilch sy’n nythu yma a chyfarfod â rhai o’n gwirfoddolwyr.  Bydd cyfle i wybod rhagor am, a chael cip olwg ar fywyd gwyllt yr ardal arbennig yma, yn ogystal â deall beth yw gwirfoddoli.

Gwefan: glaslynwildlife.co.uk/cy/

Facebook: facebook.com/BywydGwylltGlaslynWildlife

Twitter: @GlaslynWildlife

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn noddwr neu'n gefnogwr i'r Criw Mentrus, gallwch gael gwybod mwy isod

 

[.PDF, 977.69 KB]

 

[.PDF, 977.69 KB]

Associate Sponsor - NatWest