16 Awst 2022

 

Mae cynhyrchydd gwartheg sugno bîff sydd wedi sefydlu busnes gwerthu uniongyrchol ar gyfer cig a gynhyrchir gan fuches o wartheg Coch Dyfnaint ei theulu yn dweud bod angen i ffermwyr sy’n mabwysiadu technegau pori i fagu gwartheg yn araf gael eu cymell gyda grantiau sy’n adlewyrchu buddion y dull hwn.

Dechreuodd Kathryn Tarr astudiaeth rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio i helpu i lywio ei huchelgais i sefydlu system gwerthu cig eidion mewn blychau ar gyfer marchnata cig eidion o’r fuches frid brodorol ar y fferm deuluol ger Llanfair-ym-Muallt.

Ymwelodd â dwy fferm sy’n cynhyrchu cig eidion gwartheg Coch Dyfnaint o wahanol systemau, sy’n gwerthu’r mwyafrif o’r cig yn uniongyrchol i gwsmeriaid trwy flychau.

“Fel fferm sy’n fwy cyfarwydd â gwerthu gwartheg masnachol fel rhai stôr, roedd yn bwysig i mi ddarganfod a allai gwerthu’r brid traddodiadol gwartheg Coch Dyfnaint fel blychau cig eidion gystadlu’n ariannol â’r fasnach stôr,” meddai Ms Tarr, sydd hefyd yn ffermio 750 o famogiaid ar 162 hectar o laswelltir a thir mynydd. 

“Gallwn werthu Charolais croes stôr da sy’n 18 mis oed am tua £1,200. Byddai angen i mi gael ychwanegiad at y pris a fyddai’n adlewyrchu’r amser ychwanegol a’r costau petawn yn pesgi gwartheg Coch Dyfnaint sydd rhwng 24 a 30 mis oed.”

Cadarnhaodd yr astudiaeth mai er mwyn adlewyrchu costau ychwanegol adeg difa, cigyddio, pecynnu a marchnata, fod angen ychwanegiad o £500 o leiaf at werth marchnad yr anifail wedi’i besgi.

Ers ei hastudiaeth, mae Ms Tarr wedi sefydlu ei busnes ac wedi buddsoddi mewn gwefan i farchnata’r blychau – argymhellodd un o’r busnesau y bu’n ymweld ag ef ar gyfer ei hastudiaeth, Northmoor Meat Company, mai dyma’r ffordd orau o gyrraedd mwy o gwsmeriaid.

Llwyddodd yr ymweliad hefyd iddi ganolbwyntio ar sut y dylid magu ei gwartheg. 

“Gwnaeth y gosodiad yn Northmoor Meat Company argraff fawr arna’, i a hoffwn feddwl am besgi fy ngwartheg bîff rywbryd yn y dyfodol ar laswellt,” meddai. 

“Mae gen i ddiddordeb mewn pori cylchdro ac yn dechrau gwneud newidiadau i isadeiledd y fferm er mwyn rhoi’r system ar waith, fel gwella’r ffensys a meddwl am argaeledd dŵr.”

Roedd Ms Tarr hefyd wedi cofrestru ar gwrs Meistr ar Borfa Cyswllt Ffermio i ddysgu mwy am dechnegau pori cylchdro.

Dywedodd fod rhesymau da pam y dylid rhoi cymhelliant ariannol i ffermwyr bîff sy’n pesgi eu gwartheg yn llai dwys, i wneud yn iawn am y gost o’u gwerthu fel gwartheg stôr yn unig.

“Mae angen grantiau fel bod ffermwyr yn gallu defnyddio technegau fel pori cylchdro, ac mae angen cydnabod eu cynnyrch terfynol o gig eidion o safon fel gwerth ychwanegol,” meddai.

Rhaid i’r diwydiant hefyd amlygu’r gwahaniaethau rhwng cig eidion o Brydain a chig eidion wedi’i fewnforio i ddefnyddwyr.

“Roedd y ffermydd yr es i iddyn nhw yn dangos safonau lles anifeiliaid uchel a milltiroedd bwyd isel,” meddai.

“Maen nhw’n enghraifft wych o bolisïau amgylcheddol rhagorol a dulliau ffermio traddodiadol yn dod at ei gilydd i greu cynnyrch cig eidion o safon.”

“Mae angen i’r defnyddiwr ddeall yn well hefyd a ydynt yn prynu cig eidion o frid traddodiadol sy’n tyfu’n araf neu’n fridiau cyfandirol sy’n pesgi’n gyflymach. 

“Dylai fod premiwm ynghlwm i’r cig eidion o frid traddodiadol sy’n tyfu’n araf a dylai’r cyhoedd ddeall y gwahaniaeth rhwng cig eidion sy’n cael eu pesgi ar laswellt a chig eidion sy’n cael ei fwydo ar borfa oherwydd bod y cyfan yn ddryslyd iawn,” meddai. 

“Dylai cig eidion o wartheg sy’n cael eu bwydo ar borfa, lle mae’r anifail ond wedi cael ei fwydo â glaswellt ar hyd ei oes, fod yn fwy gwerthfawr na chig eidion organig.” 

Credai Ms Tarr hefyd fod angen symudiad tuag at fwyta cig o safon yn hytrach na niferoedd. 

“Mae yna lawer o wybodaeth anghywir am y ffordd mae cig eidion o Brydain yn cael ei gynhyrchu ac mae gwartheg Prydeinig yn cymryd y bai dro ar ôl tro am effaith cynhesu byd-eang, tra bod pobl yn anghofio’n ‘gyfleus’ yr holl ffactorau eraill sydd ar waith.”

“Mae angen i ffermydd bach werthu eu stori ffermio fel nad yw ffermio yn cael ei bardduo fel y prif gyfrannwr at effaith cynhesu byd-eang, a bod y cyhoedd yn gallu gweld yr holl dda y mae ffermwyr yn ei wneud i ofalu am y dirwedd a’r amgylchedd, a’r angerdd sydd ynghlwm â phob cynnyrch.”

Darperir Cyswllt Ffermio gan Menter a Busnes a Lantra Wales, ac fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Agrisgôp yn helpu ffermwyr defaid sy'n ceisio datblygu geneteg diadell
24 Awst 2023 Mae geneteg newydd i helpu i symud datblygiad defaid
Trosi ysgubor enfawr yn Sir Drefaldwyn yn llwyddiant ysgubol diolch i gymorth busnes gan Cyswllt Ffermio
12/07/2023 "Roedd eu gwytnwch yn amlwg iawn a'u dewrder yn talu
Mae cofnodi perfformiad yn cyflymu cynnydd genetig ac allbwn mewn diadell fynydd yng Nghymru, gyda chynnydd yn cael ei wneud ar y pen uchaf yn treiddio trwy'r ddiadell gyfan o anifeiliaid pedigri a masnachol.
25 Mai 2023 Mae Edward Williams a’i rieni, Glyn a Lynne, wedi